Fatima Kafedžić  

ŽENE DEKOR ILI TERET POLITIČKIH STRANAKA                                                                   1

                                  UVODNE  NAPOMENE

Opšti izbori oktobra 1914  završeni su  katastrofalnim debaklom SDP BiH  ili (Drugarske partije BiH) kako je cinički krste njeni protivnici,jer je izgubila 2/3svojih birača. Izborna događanja 2014 g.u BiH, posebno ona oko SDP BiH, inspirisala su me da javno progovorim i iznesem moje viđenje  uzroka havarije koju je doživjela ova Partija. Ovakav debakl partije bio je očekivan od članstva,ali nije i od njenog rukovodstva, koje se zanosilo iluzijom o virtuoznoj popularnosti partije u narodu. Članstvo u bazi je znalo da popularnost i ugled partije opada zbog pogrešno izabranoga metoda i stila rada  u narodu. Arogantno i bahato ponašanja rukovodstva partije na čelu sa njenim predsjednikom,gaženje i nepoštovanje Statuta i omalovaža vanje unutarstranačke demokratije, forsiranje kabinetske prakse umjesto odlaska u  bazu,udaljilo je partiju od onih čiju podršku treba.Članovi rukovodećeg klana su se potcjenjivački i sa omalovažavanjam odnosili  prema bazi,prema nižim organima organizacije,kao i pojedincima istaknutim aktivistima .Oko uobraženog i arogantnog predsjenika,ovijanog autokrate,okupila se grupa karijerista i  besprizornih marioneta,  koji su ogrezli u   u javnosti poznate korupcionaške, kriminalističke afere  koje su obznanile njihove pohlepne  apetite i beskrupulozno bogaćenje,a što je srušilo ugled partije u javnosti.Prepotentna  arogancija u odnosima i postupcima  prema nižim nivoima organizovanja  partije i truhli familijarni odnosi među člnovima partijskih foruma, gušenje samokritike i kritike u partiji,porodili i. razočaranje članstva i  osipanje organizacija.Razočarani poštovaoci i simpatizeri partije,gubili su povjerenje  u njeno poštenje i iskrenost i masovno joj okretali leđa. Lagumdžija i njegovi podani čki ,klan okorjelih autokrata,pohlepaša i egoista,koji nikada nisu ozbiljno i objektivno shvaćali svoju moralnu odgovornost za rad na funkcijama u partiji ni analizirali stanje članstva Partije niti slušali ni uvažavali glas nižih organa i organizacija iz baze. Čak što više, nisu ni vjerovali većini ljudi opštinskih organizacija, ignorisali su te ljude, nji hova mišljenja i prijedloge. Rukovodstvo se ponašalo kao nedodirljivo i bezgrešno. Gušili su svaku konstkruktivnu kritiku,a samokritike nikada nije ni bilo u redovima vladajućeg ,liberalno;familijarnog“ kruga Partije. Ortodoksni stav prenesen je u cjelokupnu organiazciju i na osnovu toga svaki dobronamjeran kritički stav tretiran je kao razbijački i frakcionaški Liderova poznata i omiljena fraza,kada bi se nametnuo problem autokratskih promašaja bila je „nema tu ničijih ličnih grešaka“,jer smo svi odgovorni“.Ovo je bila njegova ovještala formula razvodnjavanja problema,zabašuri vanja vlastitih grešaka i amnestiranja od statutarne,moralne odgovornosti,blamaže i obezvređivanja mišljenja  najaktivnijih članova partije. Uobraženi ,arogantni autokr ata i partokrata ,okružen poltronima i karijeristima, efikasno se služio pomenutom odbranaškom formulom i ostajao nedodirljiv dok je partija tonula u žabokrečinu zapuštene političke snage. Mladi ljudi,na rukovodećim pozicijama partije od opštinskog i kantonalnog nivoa pa do GO SDP BiH ,kao opčinjeni klonovi ,oponašali su lidera u komunikaciji sa članstvom i fizički u hodu i gestikulacijiama u razgovorima koristeći od lidera naučenu i prihvaćenu formulu pokrivanja grešaka i obmane sago vornika .Gušenje i ignorisanje demokratskih principa i dominacija autokratije bile su kobne greške narcisoidnog predsjednika i partiju dovele skoro do raspada.Posebnu pažnju zaslužuje jer Iznenađuje i začuđujuće je bilo ponašanje članova Predsjedništ va  i Glavnog odbora  SDB da se nisu suprostavljali ovome umišljenom autokrati.U partiji je uvedena subordinacija,jedna blaža varijatnta vojne discipline. Prijedloge ,stavove i mišljenja opštinskih organa,KO je drsko odbijao,a predlagače diskvalifliko vao,proglašavajući ih harangerima,imputirajći im karijerizam.To se naročito manifes  tovalo u vrijeme rješavanja kadrovskih pitanja i sastavljanja izbornih kandidatskih lista .KO je uvrštavao na liste ,klanovskim linijama predložene osobe koje nisu bile ni članovi partije,a odbijao je prijedloge baze i zpostavljao aktiviste partije.

 Poštovanom čitaocu,  nudim ovu knjigu  nastalu kao plod ličnog iskustva,koje sam stekla kao član SDP. Knjiga je  namIjenjena  širokom krugu čitalaca,a posebno mladim,osobama sklonim  političkim aktivnostima,a  njen  sadržaj je  oslonjen  na  relevantne izvore,praksu i iskustvo  jedne  od  najstarijih  političkih  partija. SDP je Partija koja  ima dugu  i bogatu tradiciju  i  iskustvo. Imala je sjajnih uspjeha i uzleta na krilima sjajnih izbornih pobjeda,a osjetila je i gorčinu poraza i gubitka ugleda kod naroda i simpatizera na izborima 2014 g .Najteži politički debakl,partija je doživjela na pomenutim opštim izborima 2014 g.  Težište knjige sam usmjerila na  analizu odnosa rukovodstva partije,prema FOŽ interesnoj organizaciji žena pri SDP. pošto   to najbolje poznajem na osnovu vlastitog iskustva-FOŽ je struktura koja je vrlo aktiv no nosila poslove u predizbornoj kampanji,ali je ignorisana u fazi formiranja kandida tskih lista

     Sjedišta Opštinskih odbora,pretvorena su u okupljališta „mahaluša“ tj nezaposlen og  svijeta koji je na tim ogovaračkim sijelima,bljuvao ljage i klevetao najaktivnije članice organizacije,a odgovrni ljudi  to prihvatali kao ozbiljne informacije,što je dovodilo do mučnih rasprava i razočaranja oklevetanih članica i članova partije. Zanimljivo,ali i  žalosno ogovorači nisu nikada povukli sankcije za svoj nerad i destruktivno djelovanje.Načelno i fragmentarno ću govoriti  o svim bitnim  političkim pitanjima, koja utiču na rad političke stranke a koja su programom i Statutom partije formulisana kao politički ciljevi Partije uopšte ,kao i svih njenih radnih organa .

     Osvrnut ću se na položaj žena u društvu  i na  gender  ravnopravnost,  kao  i ulgu  lidera partije i njihovoj odgovornosti za rad i ugled partije,što  je uvijek  aktuelno  poli tičko  pitanje.  Konotacija  knjige  je instruktivna,  sa  korisnim   pragmatičnim poruka ma ,informacijama  ,  objašnjenjima  i  iskustvenim  crticama  koje  treba poznavati,  svaki član partije, jer  mogu  poslužiti  kao  korisna saznanja  i  teoretska  osnova  organizacije rada i aktivnosti na realizaciji programskih zadataka partije.Želim da   podvučem, da je posebno važno ,za  mlade  osobe,  koje  pretenduju  da  se  akti vno uključuju  u  politički  život da. treba  da  znaju,političke  partije su dobrovoljna udruženja  istomišljenika,  koji  imaju  zajedničke (jedinstvene)  poglede  na organ izaciju društva,demokratska prava i slobode građana,  organizaciju  društvene  zaj ednice, ljudska  prava,  političku  ravnopravnost, gender ( spolnu)  ravnopravnost, socijalno ekonoimske  probleme,, organizovanje  i  funkcionisanje  partijskih  organi zacija,i institucija,  unutarpartijski život, međuljudske odnose, političko  osposoblja vanje članstva. Partijski život u ćelijama partije  kao  osnovnim  organizacijama,  rad  sa  narodnim   masama, popularizacija partijskog  Programa  u  narodu i  omasovlja vanje  članstva  u  osnovnim organizacijama.  Osnovna načela  i principi  rada  rukovodstava  partije,  njihov  izbor i moralne obaveze i lična odgovornost za vlastiti rad i stanje u organizaciji,definiše se Statutom partije,koji se mora odgovorno pošto vati.   Strategijski ciljevi svake političke stranke su borba za vlast. U teoriji o vlasti, ističu se elementi politike i naglašava se kao prvi elemenat ističe se postojanje   upravljača i onih kojima se upravlja. Čitava politička nauka i vještina zasnivaju se na tome. Teoretičari, pri razmatranju ovog pitanja (Gramši),potenciraju tri elementa koji opredjeljuju unutrašnju organizaciju i stav po pitanju  kako „ najefikasnije upravljati“;kako „racionalno odrediti granice rezistencije“ u odnosu na upravljače i „obezbjediti poslušnost“ onih nad kojima se vlada. Odnos između upravljača i onih nad kojima se vlada,fiksiran je tzv ,“državnim duhom“.Državni duh je mreža koja povezuje političke upravljače i one kojima oni upravljaju,nad kojima se vlada. U njemu su sadržani razlozi i temelji politike potčinjenosti i poslušnosti,država bez toga duha ne bi mogla postojati niti biti država.

3.

       Žena  u  društvu  i  njena  prava,  kao  i  njihova zaštita od posebnog društvenog su značaja. Ovo pitanje,je staro koliko i ljudska civilizacija i egzistira kao ozbiljan društveni problem. Evo nekih pitanja iz toga domena. Obrazovanje  žena i njihovo učešće u  političkom  životu  zemlje kao i  njihov  poticaj  na aktivnost  u  rukovodstvima  stranaka,  organima predstavničke, izvršne  i sudske  vlasti,i privrednim preduzećima. Posebno,  je aktuelno pitanje  menadžmenta  i  angažmana  žena  u  poslovodnim  organima  velikih  firmi. Pored ovoga,nameće se i pitanje kadrovske politike partije i korektnosti valorizacije političke aktivnosti žene. Stimulacija  nataliteta,  zaštita  trudnica,  i porodilja,materijalna  podrška  porodiljama,  samohranim  majkama, ženama  invalidima  i  briga  o tužnim sudbinama  Romkinja. Posebno,uvijek  je bitno i aktuelno  pitanja  zaštite  žene  od nasilja na ulici,  u  porodici  i  na  radnom  mjestu. Bitno je i pitanje odnosa rukovodioca partije prema Statutu i poštovanja statutarnih prava članova partije .Akcentirani su i neki popularni    psihološki  pojmovi,  koji  se  najčešće  susreću  u  životu  i  političkoj  praksi  partije i korisno ih je poznavati i u praksi poštovati.

        Pored  bogatstva tematskog sadržaja  koji  je  dat vrlo  široko,  knjiga  je  pisana  jednostavnim  i  razumljivim  stilom,  što  je  čini  lako  čitljivom  za  prosječno  obrazovanu  osobu. Čitalac će razumjeti i shvatiti mjesto i ulogu političke partije u društvu,kao i prava i obaveze članova Partije,što će doprinijeti uanpređenju rada Partije i njenog političkog utjecaja na svijest građana.i rastu njenog autoriteta kod narodnih masa.Vjerujem da će i članstvo,naći inspiraciju da se bori za poštenu unutarpartijsku demokratiju i obuzdavanje bahatog ponašanja,pojedinaca opterećenih megalomanijom  i hegemonističkim pretenzijama ,a koji se nađu u rukovodećim strukturama.

                                                                                       Autorica knjige

ŽENA  I POLITIČKA PARTIJA

GENDER  RAVNOPRAVNOST

        Fragmentarno ću govoriti o kompleksu pitanja vezanih  za život jedne političke partije.Učiniću poseban historijski osvrt  u  neophodnom obimu  na   istorijat  borbe  žena  za  ravnopravnost  sa  muškarcima, a  fokus  će  biti  usmjeren  na  aktuelno  stanje po  pitanju  prava  žena  u  BiH  danas,kao  i  o ulozi  Foruma žena SDP( FOŽ  SDP) BiH  u  svestranoj zaštiti prava  žena u društvu BiH.

       Uvijek je važno pitanje,aktuelno stanje političkih elemenata u savremneoj i modern oj  državi .Savremena politička nauka i teorije,upregnute su u objašnjavanje socioloških problema društva zasnivaju se na osnovi socijalne podjele građana, na grupu upravlja ča  i drugu grupu, upravljanih. Ovaj problem se mora konstantno izučavati i pratiti u dru štvu, sa ciljem ,pripreme upravljača (pol.partija) kako što efikasnije da upravljaju,kako što  raconalnije odrede „granice rezistencije“ i obezbjediti poslušnost mase kojom se upravlja, Odnos između ove dvije grupe,reguliše se standardnim principima,koje treba poznavati i racionalno primjenjivati,zašto je neophodno solidno znanje. Opšti koncept upravljanja državom sadržan je u izrazu „državni duh“,koji pretpostavlja kontinuitet kako sa prošlošću,  tradicijom,tako i sa budućnošću.

4

        Istorija  ženskog  pitanja  u Svijetu,kao  i  u  našoj  zemlji , puna  je  zanimljivih  priča iz njihove  borbe  za  savremena  dostignuća. To  intrigira  znatiželju da  se  sazna  istorija procesa  borbe  za  odbranu  dostojanstva  i  univerzalnih  prava  žena. Istraživa nje i izučavanje prošlosti , pomaže   nam  da  situaciju  razumijemo i da  gradimo jasniju   i realniju vizuru  naše  budućnosti. Borbu  žena  u  prošlosti  za  ravnopravnost rodova , karakteriše  njihovo  nepristajanje  na gruba“ muška  pravila“, što  je  uzdrmalo mušku sujetu,  jer su protivnici  znali  da  zbrajanje  ženskih  iskustava  ugrožava  pravila  igre   koja  su  oni konstruisali i uveli u praksu.I u  glavama  političkih moćnika, usađena su    tzv.“ običajna  prava“ i tradicionalizam  na  kojima   se  zasniva  kršenje  ljudskih  prava žena. Neki  ljudi  smišljaju  sofizme  kojima  brane  svoje  nehumane  i  grube  postupke. Treba  podvući,  da  stepen razvijenosti razuma  koji  odlikuje  svaku  ljudsku jedinku  i  povezuje  društvo  u  mrežu međuljudskih  odnosa,  tolerancije,  uvažavanja  i  prijatelj ske međuljudske saradnje,predstavlja temelj ljudskog suživota,harmonije i sreće svakog bića.

       Pošteno  govoreći, čovjek  kao  svjesno  društveno  biće,  ne  bi  smio   dovoditi  u  pitanje  fundamentalni  stav  o  ravnopravnosti  žena  i  muškaraca,  što podrazumijeva  jednaku  vrijednost i implicira zahtjev  za  jednaka  prava, ali  nikako  ne  isključuje  biološku različitost. Juna 1945 usvojena je Povelja Ujedinjenih nacija,a stupila na snagu 24.oktobra 1945.koju  su usvojile 51 država. Žene iz nacionalnih  i  međunarodnih organizacija su pomogle da  se  u povelju  UN uvrste  princip UN  o  statusu  žena a  ustanovljena komisija UN 1946.koja  je  imala  zadatak  da  pripremi izvještaj  i  preporuke o političkim,ekonomskim,građanskim, socijalnim i  obrazovnim  pravima žena. Sekretarijat te komisije  je  Odjeljenje  za  napredak  žena locirano u New  Yorku i  glavno  je  tijelo UN koje  se bavi pitanjem društvenog položaja i građanskih prava žena. U   Povelji UN  se  kaže:“Mi, narodi Ujedinjenih  nacija, riješeni  da uspostavimo vjeru  u  osnovna  prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost  ljudske  ličnosti, u  ravnopravnost  muškarca  i  žene i  nacija  velikih  i  malih“.Međutim  , ni  ovaj  dokumenat  nije bio dovoljan da  zaštiti  prava  žene, zbog  čega  su  donesene brojne  Konvencije  i Deklaracije  za žene, da  bi  se  zadovoljili   zahtjevi koje nameće  ovo  pitanje. Nabrojiti  ćemo  te  dokumente,  da  bi naš  čitalac-čitateljka  znao da  postoje: Konvencija  o  ukidanju  svih  oblika  diskriminacije žena;- Konvencija  o političkim  pravima    žena;Iz nabrojanih aktivnosti nesumnjivo je uočljiva činjenica o bogatoj aktivnosti na ovom polju.

5

         Konvencija o statusu  udatih  žena; Konvencija o pristanku  na  brak,  minimalnoj  dobi  za  brak i  registracija  brakova; Konvencija  o  zabrani  trgovine  ljudima  i  iskorištavanje  prostitucije  drugih; Deklaracija  o  ukidanju   nasilja  nad  ženama. Sve ovo svjedoči  o borbi i naporima UN  da  zaštite  dostojanstvo i  ljudska  prava  žena. Kada  se sagleda  spektar  pitanja  koja  zadiru  u  oblast  rodne  ravnopravnosti, uočava  se složenost  ove  materije. Od 1970.žene su  postale  aktivnije u UN.1975.  je  poroglašena  Međunarodna godina žena, Dekada za žene 1976-1985 i  konferencija    žena u Pekingu 1995.

      Izvori  gender-neravnopravnosti  su u njenim  korijenima,koje  čine  odgoj,  obrazovanje,  religija,  porodica  i uopšte  ambijent  u  kome se  osoba razvija i  živi. Diskriminacija  je  vrlo  jasno  uočljiva i  prepoznatljiva, u praksi, a  njen  suštinski  izvor su  predrasude koje  su  još uvijek  vrlo  snažne,a njihov rasadnik je familijarni tradicionalizam. Diskriminacija podrazumijeva apsolutno obespravljenje , umanjivanje ili ograničenje prava žena, ponižavanje  pojedinaca ili grupa ljudi iz Društvene zajednice zbog vjerskih, nacionalnih, političkih i socijalnih  razlika. Rasna diskriminacija bazirana na teoriji rasizma o supremaciji jedne nad drugom rasom. Rasna diskriminacija je posebno   potencirana od fašističkih političkih struja pa i u SAD prema crncima .U međudržavnim odnosima  diskriminacija se koristi kao sredstvo  ekonomskog i političkog pritiska jedne ili grupe država na druge narode ili države .

       Spolne diskriminacije,podrazumijevaju  svaki  postupak  ili  radnju  koji proizvode  ograničenja sloboda ili-ili prava  isključenja  osoba na  osnovu  spola. Feministkinje , smatraju  da  Kristov kod,  ignoriše  postojanje  žene i  insistiraju  na  stavu „U ime oca i sina…i žene“.Prava   spolova  su  uvijek  povezana  sa građanskim pravima  i   nužna  su za  distinkciju.(razlika)Iz  iskustva, kao  i  iz  povijesti , znamo  da  su  ova  prava  permanentno  na probi , prije  svega  u porodici. Porodica  je  osnovna  društvena  ćelija  zasnovana  na  emocijama , za  razliku  od  svih  drugih  tipova  udruživanja  ljudi. U  novije  vrijeme,  stiče  se  dojam  da se nasilje  sa  ulice preselilo  u kuće. Sa žaljenjem  se mora  konstatovati  da  nasilje  u  porodicama  pretežno    vrše  mladi  ljudi,što  je  dokaz  kulturne i društvene  zapuštenosti  mladog  naraštaja. Država je  dužna  svojim  mjerama  zaštititi spolnu ravnopravnost,u svim društvenim strukturama i na svim nivoima,  jer  je  ona  sada  ugrožena  siledžijstvom muškaraca  i kriminalnih grupa,  njihovim drskim,    bezobzirnim  i  rigidnim  odnosom  prema  ženama  kao  žrtvama  nasilja. Diskriminacija podrazumijeva fzičko nasilje,  svako političko  isključenje ili

6.

ograničenje prava  zbog  spola, što ima  za posljedicu  onemogućavanje priznanja, ostvarivanjeljudskih prava od  strane  žena i njihovo uživanje osnovnih  sloboda  na  građanskom,političkom, ekonomskom,kulturnom  i  socijalnom  polju. Jednostavno  rečeno, neophodno  je  osigurati  zaštitu univerzalnih  ljudskih  prava   ženama.Omamljeni  ideološkim uvjererenjem o  stvaranju  boljeg  svijeta,  mi smatramo svojom obavezom da se izborimo za što  povoljnije društvene promjene  u korist siromašnih,kao i nezaposlennih građana,te, omladine i žena.    Da bi se  to ostvarilo, potrebno je imati jasnu  viziju  budućnosti  i  ideje kao i čvrsto uvjerenje  da  izlaz   iz sadašnjeg  društvenog haosa (koji neki smatraju planiranim) leži  u korijenitim društvenim   promjenama. Tradicionalni kulturni  i  religijski  utjecaji i običaji,ženu u BiH stavljaju u  sjenu  muške  uloge, što  je  posebno izraženo u  političkom  životu. Skoro  da  su  ženama nedostupne  visoke  političke  pozicije u političkim strankama ,organima izvršne vlasti i privrednim institucijama.

        Jedan od mnogobrojnih faktora od utjecaja na organizaciju i rad političkih stranaka je spolna i starosna  strktura stanovništva .Uvjereni da je korisno na to ukazati, iznosimo neke podatke koji osvjetljavaju ovo pitanje,prema podacima Zavoda za statistiku FBiH od 31.12.2005.g.Procenat,starosne strukture  žena i muškaraca je ovakav:žene od 0 do 6 g.6,8%od 7do 14 g.10,5%;od 15 do 64 g.67,6%,od 65 i više godina 15%.Ukupno žena 1,186.812.Muškarci od 0 do 6.g.7,5%:od 7 do 14 g.11,4%;od 15 do64 g.68%;od 65 i više g.13,1%-Ukupno muškaraca 1,137.180.

              Analizirajući  uspjeh  žena u  sistemu  obrazovanja  od osmogodišnjeg školovanja  do  fakulteta, prema  podacima  Zavoda za statistiku FBiH djevojke su  mnogo uspješniji đaci od muškaraca,ali  nakon   završetka  školovanja  one  zaostaju u profesionalnom napredovanju u odnosu  na muškarce. Ovi pokazatelji su ubjedljivi i objektivno pokazuju da u razvoju političkih partija žene se ne bi smjele zanemarivati. Rukovodstva analiziraju stanje populacije na prostoru,kao i drugih faktora koji imaju utjecaj na rad partije i odnos prema njenom političkom Programu. Tako rade umni,savjesni  i odgovorni političari.

           Pravo je skup društvenih normi kojima se regulišu društvena ponašanja.Pojam prava obuhvata čitav spektar pitanja savremenog društva povezanih sa građanstvom,jednakošću,pravednošću i legitimitetom.Prava mogu biti aktivna i pasivna.Prava regulišu interpersonalni odnos pojedinaca .Definicija prava obuhvata zahtjeve,moć,slobodu i imunitet.Pravne teorije  prema obilježjima prava razlikuju njihove kategorije, prirodna Prava izvedena iz religijskih kanona ili iz

7

racionalnih    prirodnih zakonitosti.U procesima sekularizacije prirodna prava prerastaju u ljudska prava  koja regulišu obaveze građana i socijalna prava (socijalna pomoć pojedincima,pravo  na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu).Poznavanje svojih prava od strane građana,kao i poštovanje zakonskih propisa od strane vladajućih strukura je  ključni uslov  ravnopravnosti građana, uključujući i gender ravnopravnst.

           Pravda je rastegljiv i nedovoljno precizno definisan pojam. Može da bude zakon,osveta,nepravda,neznanje i sve  drugo  na  ravni građanskih  prava.  Šta od ovih i sličnih pojmova  može dominirati u nečijoj glavi,sasvim je neizvjesno. Žene  ne  koriste svoja prava  na istom stepenu  kao  muškarci, zbog neznanja i muškaračkog  pritiska,  rodne  uloge  i  nedostatka  ambijentalnih uslova. Djevojčicama  se  tepa dok su male  da  su  princeze i anđeli,  zato  što  su  nježne  i  čedne ,kao  naša slika   subjektivne predstave  o  nježnosti  anđela.  To  im  govorimo  dok  su  mlade  i  lijepe,  jer time tu  počast  zaslužuju , a  ne  njihovim  vrlinama.    Posebno je bitno naglasiti, još  su najmanje, bar  tri  pitanja  iz  ovoga  domena  vrlo  aktuelna,  a to su  materinstvo, seksualno  uznemiravnje  i  segregacija.

          Segregacija  na  poslu  je  način  odvajanja  muškaraca  i  žena, ako  rade  isti  posao ,žene   su  manje  plaćene. Materinstvo  kao  ključni  faktor  produženja  vrste  je  skoro  zapostavljeno. Nedovoljno se vodi  računa o porodiljama. Na području BiH ne postoji državni zakon o zaštiti majki porodilja i  njihovih prava. U Hercegovini su propisi posebno loši,ili ih uopšte ne ima. U HNK majke dobivaju samo jednokratnu pomoć u iznosu 400 KM. U kantonu 10  zaposlene porodilje primaju nadoknadu 12 mjeseci,a nezaposlene porodilje, primaju jednokratnu pomoć 100 KM.U Posavini nezaposlene majke primaju 6 mjeseci po 150 KM nakon poroda,dok primanja zaposlenih porodilja zavise od volje poslodavca. Sadašnja decentralizacija države,udaljila je državne institucije od građanina i ustanovila haos u društvu u svim segmentima društveno-političkog života,samovolju i neodgovornost ljudi u vlasti i politici,bezakonje u radu birokratskog aparata.

               Seksualno  uznemiravanje  žena,kao izraz bezobraznog nasilja i nemorala,  obuhvata  različite  oblike  seksualnog  ophođenja prema  ženama  .To  kod  žena  stvara  utisak obespravljenosti te  da  nisu  radnice, nego seksualni  objekti. Te

8

postupke opravdano smatraju uvredljivim i ponižavajućim..Partijske strukture su moralno obavezne stati u zaštitu i odbranu žena i njihovog dostojanstva. Nakon  drugog  svjetskog  rata, pretežno  je ovladala liberalna  teorija o  pojmu  građanskog  društva. Prema profesoru Laviću „Građansko društvo  afirmiše kolektivne akcije koje za cilj imaju ostvarenje zajedničkih interesa i vrijednosti kada ih državni sistem ne podržava u potpunosti ili u dovoljnoj mjeri. Građansko društvo razvija i populariše nevladine organizacije,grupe-za-pritisak-u-zajednici,građanska-udruženja-i-kulturna društva, feminističke i vjerske organizacije,profesionalne asocijacije,trgovinske unije i sindikate,grupe za samopomoć,koalicije i socijalne pokrete kao svjesniju ,otvoreniju i savremeniju formu djelovanja…Građansko društvo je autonomna sfera javne i privatne  djelatnosti koja ne nadzire državu. To je oblast vaninstitucionalnih aktivnosti,koje se izražavaju posredstvom decenralizacije,samouprave,širenjem lokalne i regionalne autonomije…Temelj građanskog društva je upravo pojedinac građanin,nasuprot kolektivitetu (klasi,etniji,naciji i državi),ali se ovi proklamovani principi afirmišu tek u modernom društvu…Građanin prerasta u kategoriju građanstvo,što znači da građanin nije više pripadnik relativno uskog kruga,već obuhvata sve slojeve koji imaju prava i dužnosti,ne samo u oblasti politike,nego i u drugim oblastima društvenog života,da ostvaruje svoja građanska prava (lična, ekonmska,socijalna,kulturna).Podrazumijeva se da ovako shvaćen pojam građanin,odnosno građanstvo,ne nalazi uporište u nedemokratskim društvima autoritarnog, i totalitarnog oblika koja naginju  etničkoj i religioznoj homogenizaciji. U međunarodnom političkom smislu,građanin je svaki državljanin koji uživa skup građanskih i državnih-političkih prava,pripadnik građanskog društva,civil,privatna i javna osoba sjedinjena u jednoj ličnosti.“ (S.L.Leksikon socioloških pojmova,str281).

   Dakle,pojam  građanskog  obuhvata i  odnosi se  na  sve  punoljetne  građane. Tvrdi  se,  da  je  nestankom  robovlasništva  i feudalizma  i  davanjem  prava  glasa  odraslim  građanima, nejednakost  nestala. Ova tvrdnja je apsolutno demagoška i čista obmana građana-Socijalni  liberalizam opravdano  ne  prihvata  drugorazrednu  ulogu   žene  u  javnom  životu. Žene treba  da  zauzimaju  visoke  pozicije  u  političkom,  ekonomskom, univerzitetskom,  vjerskom  pravosudnom  i

9

medijskom  prostoru. Kažem,  šta  treba  pružiti  ženama,  jer sadašnja  situacija  je  samo  čista  simbolika. Feministički  pokreti  kritikuju  teorije  socijalnog  liberalizma o  građanstvu,  zahtijevajući  da  se  ove  teorije  revidiraju  i  prošire  dopunama  o  potrebama žene. Pojam građansko , treba  da  obuhvata  prava  i  obaveze,  potrebe žena i  mogućnosti  društva.

           Za sada  su  poznate  četiri  bitne  ideje  i  teorije  građanstva:1.Komunitaristička,  po  kojoj  je  zajednica  važnija  od  pojedinca i  naglašava  društvenu  participaciju  i  rad  za  opšte  dobro. 2. Građanski  republikanizam,  građanstvo  tretira  kao   građansku  participaciju..Međutim, to ne  podrazumijeva  participaciju  u  donošenju  odluka.3.Neoliberalizam,građanstvo vidi kao pravni  status:To  je  nova teorija, ali  je  povezana  sa klasičnim liberalizmom Oni  zagovaraju  svijet  koji  će  maksimalno  omogućiti  čovjeku vrhunske  slobode.4.Socijalni liberalizam, danas dominira  u  zapadnim  demokratijama. Po  ovoj  teoriji ličnost  mora  imati  dovoljno  slobode  koja  mu  može  omogućiti  ostvarivanje njegovih  prava  i  razvoj njegove  ličnosti.

       Kao  što  znamo,različita  je  biološka  određenost  spolova. Pod  spolom  se podrazumijeva  sve  što  je  biološko u strukturi  tijela ličnosti žene. Tu spadaju:  sposobnost  da rađa, ženski geni, organi  i hormoni. Pod pojmom , rod  podrazumijeva  se sve  što  društvo  očekuje  od  žene  i  njene  kulture,  a  to  je  promjenljiva  kategorija. Istorija  ženskog  pokreta  puna  je  njihove  borbe  za  ravnopravni  tretman u  poslovima, posebno  izjednačavanje plata  sa  muškarcima  za  jednak  rad  i  zaštitu  djece  od  eksploatacije.  U  početnoj  fazi  borbe  za  ravnopravnost , žene su demonstrirale  u  SAD,  Njemačkoj, a  njihove  demonstracije   rasturala je  policija  i   mnoge  od  njih  trpala  u  zatvore. Iako  je  8.mart  kao  dan  žena,  na  zapadu  bio skoro  zaboravljen, ali  je  obnovljeni  feminizam sedamdesetih  godina  XX  vijeka,  podstaknuo  OUN  1978.g. i  one  su  zvanično   priznale  ovaj datum  kao  Međunarodni  dan žena.Važno je  u  ovome  tekstu  učiniti osvrt  i  na  neke  karakteristike žena,  kojim  se  one  služe  u  životu. Tako  recimo,  žene zavedene  svojim  osjećanjima  ponosa,  ponose se  svojim  slabostima  i  lukavo  stiču  premoć  koristeći  muškaračke  slabosti   i  tako  stiču  pravo  da  se  ponašaju  samovoljno,  jer  imaju  više  moći  od  svojih  gospodara, ali  svoju  krepost  žrtvuju  prolaznim  zadovoljstvima, a  čestitost  morala   trijumfu  trenutka. Svakako,  žene  nose   dobar  dio  naučenog      od  majke  pored koje  su  odrastale.

10

          Odgojem  se djevojčice  uče  zavisnosti  u  životu,  jer  se ne osposobljavaju  samostalnosti. I  to  se  kasnije  proglašava  prirodnim  svojstvom  te  osobe. Djevojčice  oponašaju  majku  i  njeguju  ženske  atribute,  ljepotu,  obećanje, poprima  osobine  ženske  spolnosti, uče  i  stiču  znanje, uče  biti   čedne,  izvještačene  ili uče  da budu  robinje  predrasuda. Iskustvo  govori  da su  ponizne  žene,  obično  najčešće  nerazborite  majke i  traže  da  ih  djeca  više  vole  nego  oca, koga  potajno  prikazuju  kao drskog  siledžiju  jer  one  insistiraju  da  otac  izvršava  kazne  nad  djecom  kada  to zasluže. Odavde  proističe zaključak  da  ženin  razum  treba  bogatiti  i  učvršćivati  njen  karakter i učvršćivati  i  ne  dozvoliti  joj  da  sama  odlučuje  o  svome  ponašanju,jer  u  tom  slučaju  nikada  neće  imati  dovoljno  razuma  ni  vlasti  nad  svojom  naravi  i  ispravno  postupati.U  naše  vrijeme,  pojavile  su se brojne  studije, ( a  bogami  i  pamfeti) koje  tretiraju  žensko  pitanje. One  mogu  doprinijet  izgradnju  međuspolnog  povjerenja. Ženu  treba  posmatrati  kao  biće koje  želi  da  odgaja, da  brine  o  drugima  koji  to  vole ili trebaju  jer  je  emocionalno   osjetljiva. Ove  osobine  nose  pomiješan  karakter  bioloških  gena  i  kulturološkog  iskustva.

     Interesantno  je   nešto  reći  o feminizmu, koji kao  pokret  žena  smatra  da  društvo  ne tretira  ženu pošteno. Feminizam , ispituje  zašto  je  to  tako  i  zašto  društvo  ugnjetava  ženu? Pojavilo se  više  oblika  feminizma,od  kojih  nabrajam  ove: Socijalistički, Radikalni  i  Revolucionarni. Socijalističke  feministkinje  smatraju  da  su  rod, klasa  i  rasa  uzrok  ugnjetavanja  žena,jer je  muška  dominacija  i  ekonomska  nejednakost  glavni  uzrok  ugnjetavanja čovjeka. Radikalni  feminizam  smatra  da  je patrijarhat  uzrok  neravnopravnosti spolova. Revolucionarni  feminizam  je  produkt  radikalnog koji  ide   na  radikalnije  akcije  kao  što  su  protesti  protiv  dominacije  muškaraca.

   Pokret psihoanalitiarki,  feministkinja,  insistira  na  redefiniciji  društvenog  sistema, kroz pravne    regule položaja  žene  u društvu i u  porodici (pravo  na  abortus,odgoj djece  i  povlastice  za  majku).Nabrojena pitanja su ,bez sumnje najznačajnija pitanja iz života žene.

 

11

               UTICAJ  TRADICIJE  I  RELIGIJE  NA  DRUŠTVENI  ANGAŽMAN  ŽENE

         Pod pojmom tradicija podrazumijevaju  se pravila  ponašanja  koja  se oblikuju  vremenski  i prelaze sa koljena na koljeno  ili s generacije na generaciju.Povijesnim usmenim prenošenjem predajom tradicija živi i opstaje. Gledano iz ugla žene zapadna tradicija je patrijarhalna,tj muški obojena.Na sceni je moral koji svestrano favorizuje muškarca na  račun žene. Osnovno obilježje patrijarhata je podređen položaj žene. Tradicionalisti u nekim dijelovima svijeta njeguju vrlo negativne relikte prošlosti i konzervativni muškarci se bore da  to ostane u životnoj praksi. Polazeći sa ovoga aspekta Hana Andert,tvrdi da je „žena savremenog društva najveća manjina“ koja postoji..Žena vremenom postaje žrtva tradicije muške kulture,odnosno opsjednutosti  tradicijom. Prihvatajući svoj inferioran društveni i socijalni položaj, žena vremenom postaje sporedno društveno biće sa atributima  pasivnosti  i zavisnosti od muškog dijela čovječanstva. Može se slobodno reći da tradicija uskraćuje ljudska prava ženi. Vještački su oblikovane uloge gendera koje se smatraju prirodnim,iako se objektivno ne mogu branit Te teorije su produkt proizvoljne mašte,bez materijalne osnove. Vrlo je složen zadatak demokratskih snaga,obračun sa tim pojavama koje su vrlo žilave u borbi za opstanak u životu, jer su one interesna sfera dijela društvenih snaga.Etimološki pojam žena,izveden je iz  indoevropskog  korijena guena,jer je  u primitivnoj indoevropskoj porodici guena bila samo „rađalica“ i tako je nazvana.. Zbog toga se ona upravo najčešće i tretira kao majka „rađalica“.Muž je izvedena riječ od indoevropske riječi men, što znači čovjek koji misli i upravlja. Ženin identitet  je preuzet  konkstrukt koji najprije nasleđuje rod po ocu,zatim ga zamjenjuje muževim i nakon toga vezuje ga za identitet sina. Može se reći da je „patrijarhat  politička institucija i kao takav predstavlja   oblik društvenog porobljavanja žena“

     Povijesno kršćanski civilizacijski  krug, logikom mita o istočnom grijehu (kao ženskom grijehu)logički opravdava  tradicionalnu  neravnopravnost polova.Na BiH prostorima  ovom kršćanskom mitu  pridružuje se i  kruta islamska patrijarhalna  tradicija.Prema Esadu Bajtalu (Država na čekannju str271),poslanica Korićanima otkriva biblijske korijene toga koncepta: Ali hoću da znate da je Krist glava svakome čovjeku; da je čovjek glava ženi.(11.3).Čovjek nije stvoren radi žene,nego žena radi čovjeka (11.9) (Žene neka ćute u crkvama).Njima se ne dozvoljava govoriti,već neka se pokoravaju kako im zakon nalaže. Ako žele što naučiti neka kod kuće pitaju svoje roditelje.

 1. „Žena vidi  duboko,muškarac  vidi daleko,muškarcu je  srce  svijet,ženi  je  svijet  srce“narodna izreka. Religiji  je  žena  bila  uvijek  strategijski cilj,  jer  je  žena  podložnija  njenom uticaju  od  muškarca, pošto su, religije    odredile  mjesto  ženi  u  kući,  daleko  od  uticaja  spoljnjeg svijeta  Odatle je  izvedena  ona  narodna  aksioma „da  su  na  muškarcu  tri  stuba  kuće,a  na  ženi jedan,“ali najvažniji. U  šaljivom  žargonu, kaže   se;  „da je na   ženi  najvažniji četvrti“  i  muškarac  sa  čitavom  kućom. Po  tradiciji, žena drži  kuću  u  cjelini: rađa, odgaja, pere,  čisti, kuha, dočekuje  i ispraća. Ta  tradicija  sputava  ženu  da  se  angažuje  u  društvu. Ovdje  treba naglasit i  moćan  uticaj  religijskih  institucija  na  politički  položaj  i angažman  žena. Zbog  toga  je  mali  broj  žena  angažovanih  na  političkim  poslovima u društvu.U društvu se  uporno   podržava  tradicionalizam  o  ulozi  žene,  insistira  se  na njenom  ostajanju  u  kući i poriče sposobnost. Pa  i one  žene koje  se  odvaže  izaći  iz  te  tradicionalne  šeme,  obično  su  dočekane  predrasudama i  ljagama  i  od  muškaraca  i svojih „prijateljica“  žena. Kada  sam  kod  ovoga  pitanja,  doživjela  sam  i na svojoj koži osjetila ovu neprijatnu  pojavu, što  se manifestuje kroz ponašanje žena   na  izborima  kada neće  da  glasaju  za  kandidatkinje  na  listama, što  je  posljedica  ljubomore,razornog traća i lične zavisti. Uočljiva  je  i  činjenica,  da  i  one rijetke  žene koje uspiju doći  do  stanovitih društvenih i političkih pozicija  ne  zagovaraju  i ne bore se za ravnopravnost  žena i  mire  se  sa  svojim  inferiornim  položajem. Ovo  je  posljedica  zaostalih konzervativnih  mišljenja i uvjerenja  i  neshvatanja  da  žena sama  treba da  se  bori  i  unaprijedi  svoj  položaj  u  društvu.  Na  žalost ,ovo  nije  fraza, nisu prazne riječi  niti politička demagogija ,već  sušta  istina. Kod žena treba razvijati svijest o njihovoj odgovornosti za ravnopravnost njihovog spola sa muškarcima,na  čemu su dužne uporno insistirati i suprotstavljati se svim pokušajima narušavanja njihovih prava.
 2. Danas  se  događaji  dešavaju,gotovo  nevjerovatnom  brzinom u  „globalnom selu“i čini  se da  mi žene  pomalo  gubimo  korak sa  vremenom. Pokušajmo  to roanalizirati  na  primjeru  BiH,gdje  slobodno  možemo  reći  imamo  prilično  razvijen,gotovo  dovoljan zakonsko  institucionalni  okvir  na  planu  rodne  ravnopravnosti. Ne  možemo  se   požaliti  da  u  BiH  nije papirološki razvijena  struktura, pa  i  pravna  rodna  mašinerija čija  je  prvostepena  funkcija  provođenje  zakonima  definisane ,rodno  konotirane  politike ravnopravnosti . Međutim,  kod  nas  nije  još  uvijek prodrlo  shvatanje  o potrebi ,a ni  u  praksi  nema  ni  nagovještaja  pokušaja  udruživanja  ženskih  stranačkih  koalicionih frakcija  . Cjelishodno  bi bilo , da  ženske  frakcije  koalicionih  stranaka  organizuju  svoju  žensku  koaliciju,  sa  ciljem  zalaganja  za  integraciju  rodnih  politika  u  predizbornu,a  kasnije i u  postizborne   programe  partija  kojima  pripadaju.                 

      U Bosni i Hercegovini, zakonski  je regulisan  ravnopravan  odnos spolova. Parlame ntarna  Skupština BiH ,usvojila je Zakon o ravnopravnosti spolova  2003.godine.Ovim zakonom, precizno  su  regulisana  prava po  pitanjima  koja  pripadaju  domenu rodne  ravnopravnosti . Ovim Zakonom se garantuje   puna  ravnopravnost spolova u svim sfe rama društvenoga života , a  naročito u oblasti obrazovanja, pravu na rad i jednake  plate za isti rad, aktivno  učešće u  društveno-političkom životu zemlje  , socijal noj,  zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i pristup medijima,bez obz ira na vjeru, nacionalnu pripadnost i političku orijentaciju, bračno i porodično sta nje(član 2). Razumije se  ovdje se isključuju profašistički orijentisane jedinke, ka da   je u pitanju politička opredijeljenost. Zakonski  stavovi  su   vrlo precizni i  jasni. Nedvosmisleno  su precizno  definisana  i  formulisana  prava i  obaveze u  međuspolnim  odnosima  gendera. Iako  je  to  tako,  društvo nema  efikasne  inst rumente  za  kontrolu  stanja  u  domenu  praktične  primjene  i  poštovanja  zako nskih  odredaba. Implementacija  ovoga  zakona  je  problematična. Ovdje  ću se  poslužiti  onom  narodnom izrekom „zakon  drumom,praksa  šumom“Naime, kao što je slučaj sa  implementacijom, i kod mnogih drugih zakona, velika je razlika između teorije i prakse. Dok su zakonska rješenja  korektna i demokratska, međutim, mi sažaljenjem moramo konstatovati da se ta  zakonska prava narušavaju od ljudi koji su pozvani da ih sprovode. Kršenje zakona uglavnom ide na štetu žena.

14

        Zahvaljujući  aktivnosti ženskih organizacija i njihovom utjecaju na društvena kreta nja, položaj žene u BiH je    znatno poboljšan u odnosu na nekadašnju praksu i stanje, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg i nije adekvatan potrebama i vremenu u kojem živimo. Vrlo  česti su  slučajevi izbjegavanja primjene zakona  skoro  po svim  ključnim  pitanjima.  Kršenje zakona ne  povlači nikakve konsekvence u  najvećem broju  sluča jeva.  Za  primjer,uzetćemo problem zapošljavanja mladih žena, koji usložnjava njihova  udaja i trudničko bolovanje. To je razlog za neke privredne kompanije i ustanove da  ih  ne  primaju na posao. Prećutan   društveni razlog  za  to je što će mlade žene, po zasnivanju porodice i trudnoće  otići na porodiljsko bolovanje.To je jedan od najgrubljih vidova i  oblika   diskriminacije žena. Na ovaj način se direktno možda i  nesvjesno, utiče na smanjenje nataliteta. Mi moramo znati da je  bosansko -hercegovačka žena još uvijek žrtva patrijarharne matrice. Ovo stanje,posljedica je niskog morala dijela odgovornih funkcionera u vlastima i političkim strankama,samovoljnog ponašanja i odsustva  političke i zakonske odgovornosti tih ljudi.

    Tranzicijska  društva,koja  su  na putu ka  demokratiji,ženama   nisu  donijela  emanci paciju: žene su  u  tranziciji  prisiljene  da  prihvate  više  patrijarhalnih  modela  ponaša nja  nego  što  je  to  bio  slučaj  u socijalizmu. To naročito  vrijedi  za BiH,imajući u vidu hiberniranu  tradiciju koja  ovdje  traje  već  dugo vremna. Tako  na primjer  žena , od karijere,ako ostane  kod  kuće sa  djetetom nakon poroda,mora  se  pravdati  okolini. Te  žene  postaju  žrtve predrasuda  i  zavisti.Pojam  uspješne  žene  u  BiH  se  drukčije  smatra nego  u razvijenim zemljama.U  BiH  je uspješna žena  ona koja  ima stablan  brak  i  porodicu,radno mjesto  koje  pruža gotovo  uvijek  niža  primanja  nego  što su primanja „glave  porodice“.Žena u BiH  je  imala  skoro najveći  domet  u  obrazovanju, završetak  fakulteta.Neudate cure  koje  su  upisivale  postdiplomske  studije  teško su se udavale.a  udate  su  proglašavane  slabim  domaćicama. Tako  je  uspješna  žena strpana u  okvir  stereotipa,  koji joj  je ograničavao  prava.

 1. Rijetke su žene  koje  su  uspjele zauzeti  vodeće  pozicije  u  društvu,to  su  pravi  izuzeci. Prema  indeksu  spolne  strukture  zaposlenih  u  aprilu  2009.žene  su  bile  zaposlene  kako slijedi:  poljoprivreda  288,o47, trgovina 69.683, prerađivačka  Indus trija 51.168 i  zdravstvo 33.028    (podatak uzt iz  Agencije  za  statistiku).Brojno stanje  zaposlenih  žena,  ne znači i njihovu vodeću ulogu u  tim  granama, jer su one  u  najvećem  broju slučajeva  obične  službenice ili  radnice. Ovi  podaci  govore  o  privred noj  zaostalosti  zemlje, ali to nećemo analizirati,  jer to  nije  predmet  ove  knjige. Ali je važno  sa aspekta  ravnopravnosti  gendera, jer su  žene  zaposlene  u  niskoakumula tivnim privrednim  granama. Privilegovanim  se  smatraju  žene  zaposlene u  zdravstvu  i  prosvjeti. Žene  zaposlene u ovim  oblastima  moguće  je  porediti  sa muškarcima. Žene  u zdravstvu  pokrivaju  manje  značajna mjesta. (medicinske  sestre, spremačice) .Žene  zaposlene  u  obrazovanju imaju širok  dijapazon rada  počevši  od  predškolsk og odgoja ,osmogodišnjeg  i srednjoškolskog  obrazovanja.Pa i  pored  toga  što  su  žene  brojnije  u  nastavi,  muškarci  i  tamo  drže  ključne rukovodeće pozicije. Prema zaključku  Sanje  Vlaisavljević „biti  uspješna  žena  u BiH ,  u odnosu na trenutnu situa ciju,u  poređenju  sa mnogim  zemljama  svijeta, znači biti „zaposlena  žena-  domaćica  prosječnih  primanja“,podređena    utjecaju  muške  ličnosti. Na  kraju  treba  reći,  da  je  porazan  zaključak  kada  se  analizira  učešće  žena  na  visokim  funkcijama  u  politici, vlasti ,bankarstvu  i  menadžmentu, može se konstatovati da je zabilježen izvjestan napredak: Zakonskim manipulacijama, uvođenjem zatvorenih lista 1990. Godine i pozicioniranjem žena na kraju tih lista, žene su praktično potisnute sa političke scene. Da bi se stanje promjenilo, bilo je potrebno uvesti „mjere zaštite“ kojima bi se osigurala veća zastupljenost žena. Te mjere je uvela OSCE-ova Privremena komisija uvođenjem, takozvane „ženske kvote“, što je značilo da  svaka  politička partija mora na izborne liste staviti najmanje tri žene i to među prvih deset.(30%).1998.godine osigurana je veća zastupljenost žena i to:

-Predstavnički dom Parlamenta BIH: 26% žena.

-Predstavnički dom Parlamenta FBIH: 15%žena.

-Narodna skupština RS: 22,8% žena-

.Kantonalni  nivo: 18, 46% žena.

Pravila se ponovo mjenjaju 2000.godine, gdje se osjeća blagi napredak za žene, što je obezbjeđeno otvorenim listama.

  O  VAŽNOSTI  RODNE  RAVNOPRAVNOSTI

      Rodna ravnopravnost  ne smije se omalovažavati,jer  njeni  sadržaji  imaju  refleksije  na  životni  standard  i  društvenu  stabilnost. Individualna  neravnopravnost  prenosi   se  javno,  kao  što  su negativan  odnos  u  porodici  i društvu. Prema  nekim  mišljenjima  postoji  tijesna  veza  između  siromaštva i  rodne  ravnopravnosti.  Pojam  ravnopravnosti  ne  treba  shvatiti  kao  proporcionalno  uključivanje  žena  i  muškaraca  u  društveno -političke  strukture. Rodna  ravnopravnost  podrazumijeva  uključivanje  u  razvojne  programe  u  svim  ekonomskim, političkim  i  društvenim  segmentima  muških  i  ženskih  interesa, i  tako da se  obezbjedi  ravnopravna  dobit.    Socijalna  pravda  je  ključ  ravnopravnosti  rodova. Najubjedljivija potvrda  rodonosne  ravnopravnosti    je  uključivanje  rodova  u  politiku  i  strategiju  razvoja  i  praktično , sprovođenje ovih standarda  i  principa u  životu,  što  će  donijeti  korist  i  društvu  i  pripadnicima  rodova. Izneseni  stavovi  su  načelni  i  odnose  se  na  kompleks  i   politiku  rodne ravnopravnosti.

16

          Radi  lakšeg  shvatanja  i  razumijevanja, rasčlaniti ćemo ih   i  pojednostaviti .Prvo  ćemo  razmotriti  pravednost  i  jednakost što  podrazumijeva  podjednako  učešće  i  zastupljenost  u  svim  institucijama  gdje  se  donose  odluke  i  podsjeća  vlade  na  njihove  međunarodne  obaveze  koje  proističu  iz  međunarodnih  konvencija  koje  su zvanično  prihvatili.  Naša  vlada  je  potpisala  dokumenat  u  kome  je  rodna  ravnopravnost  fundamentalni  princip  (Konvencija  za  eliminaciju  svih  oblika  diskriminacije  protiv  žena, Pekinška  platforma  za  akciju…i sl). BiH  je  ove principe  ugradila  u  Ustav  i  time  se  zvanično  obavezala  na  njihovu  implementaciju. Drugo  pitanje  je  kredibilitet i  odgovorna  vlast. Iskustvo govori,podvlači i naglašava, da  nijedna  politika  ili  program  koji  ne  uvažavaju  potrebe  građana  i  vlasti ne  može biti  uspješna. Ističem  ključne  razloge  za    ravnopravnost  žena  i  muškaraca.  Žene  čine  polovicu  stanovništva  i  zbog   toga  imaju  pravo  na srazmjernu  zastupljenost  u  svim  sferama  društvenog  života i politike.  Izostavljanje  žena  iz  bilo  koga  političkog  procesa  dovelo  bi  do  situacije   isključivanja  vrijednosti  kao  što  su  znanje,  vještine  i  sposobnosti  žena.  Žene  kao  biološka  bića  imaju  specifične  potrebe  i  interese ,pa je prirodno,     da  se  nedovolj nom   participacijom  žena  u  procesima  odlučivanja,  u  planiranju  budžeta  i  svih socijalnih davanja,ozbiljno narušava gender ravnopravnost,radi čega  treba    obavezno obuhvatiti  ženske  članove  društva prilikom kadrovske popune društvenih organa vlasti i politike.Time će se obezbjediti efikasnost i  održivost  razvoja.Pod  ovim  pojmom  podrazumijeva  se  prije  svega  privredni  razvoj  države. Razvoju  države  daju  doprinos i  muškarci  i  žene te  zbog toga  države  ne  smiju ignorisati  ničiji   doprinos  njihovom  svestranom  progresu.

        Ulaganje  u  rodnu  ravnopravnost,  društvu  doprinosi  dugoročno. Ovo ukazuje  na  potrebu  da  vlada  obavezno  ugrađuje u  razvojne  programe  i  zakone  neizostavno,  standarde  i  instrumente  za  praćenje  rodne  ravnopravnosti u procesu  planiranja  i  praktičnog  provođenja  planiranog. Ravnopravnost  rodova  doprinosi  boljem  životu  i  žena  i  muškaraca. U  društvu  je  poznata  međuzavisnost  socijalnih  odnosa  i  uloga. Zdraviji, odmorniji  i  zadovoljniji  građani su bitan  uslov  prosperiteta  društva,  jer  produktivnost  na  poslu je  zavisna  od  zdravstvenog  stanja i fizičke

17

kondicije  radnika. Uključivanje  u  regionalne  i   međunarodne  saveze,  Unije   i kooperativne  odnose , u  našem  vremenu,  uslovljeno  je  nizom  faktora,  među  koje  spada  i  rodna  ravnopravnost.  Tako  naprimjer  ulazak  u  EU  je  uslovljen  i  rješenjem  rodne  ravnopravnosti u  državi.  Na  nivou  EU  postoje Direktive  o  obavezama  u  domenu  rodne  ravnopravnosti  žena  i  muškaraca  u  oblastima  zapošljavanja, napredovanja  i  školovanja  uz  rad, socijalnog  osiguranja, jednakom  tretmanu  muškaraca  i  žena njihovih , bračnih  drugova kao  samostalnih  privrednika  i  položaja  žena  u  poljoprivredi,  zatim  u  trudnoći  i  zaštita  materinstva  na  radu. Radna  ravnopravnost  proizvodi  lančanu  produkciju  blagostanja. Negativni  efekti  neravnopravnosti  reflektiraju  se  na  odnose  u  porodici  kao  i  na  društvenu  zajednicu. Stoga  se  radna neravnopravnost  i  siromaštvo  moraju  shvatiti  kao  međuzavisni  elementi i posmatrati u tijesnoj korelaciji. Društvo   imperativno  mora  mijenjati  odnos prema  ovim  pitanjima  i  ozbiljnije  ih  shvatati,  jer  su korelativno  povezana  sa  fenomenom društvene  stabilnosti. O stanju ravnopravnosti muškaraca i žena u BiH   progovoriću konkretnije, ilustrujući ga  nekim izbornim rezultatima, koji  ukazuju na  izvjestan  napredak, ali ne i zadovoljavajući nivo  ravnopravnosti .Za veće  prisustvo žena  u  političkom  životu države ,osiguranje   sudske,građanske i krivične  odgovornosti u slučaju kršenja odredbi i zakona o ravnopravnosti spolova. Treba  organizovati vođenje statističkih podataka o prisustvu žena u privatnim i  društvenim institucijama, o  njihovom  potpunom  angažmanu, kako  bi  se ovo  pitanje  moglo  aktivno  pratiti  u  nadležnim institucijama i  njegovo  stanje ažurirati.

          Društvena uloga  žena je svestrana,zbog čega je treba pažljivo i brižljivo  pratiti, redovno  analizirati i blagovremeno otkrivati  diskriminatorske  postupke  prema  njima, otkrivati  korijene  tih devijacija  i  njihove  nosioce. U skladu sa tim,treba preduzimati  zakonske i   moralne mjere protiv  pojedinaca  ili  grupa  koji  predstavljaju  rasadnike  neravnopravnih  pojava i postupaka. Kada je riječ o ovome problemu,nužno je imati u vidu  stanje na čitavom prostoru državne teritorije ,što  se  može  obezbjediti  naprijed  spomenutom  evidencijom .   Parcijalno  zahvatanje  dijelova države ili narušilaca  zakona, neće i ne može  dati  željene rezultate, jer bi  to  ličilo  na vatrogasne  akcije. U ovim akcijama treba

18

angažovati i žene i  progresivne muškarce i kloniti se monospolnosti tih  grupa. Ravnopravnost  se ne smije usko posmatrati i svoditi samo na neke od segmenata društva. Ona se mora kompleksno  posmatrati  i ugrađivati u sve društvene  pore,sve profesije i sve društvene  institucije. Prema sadašnjem stanju stvari u društvu, žene su najviše angažovane u poljoprivredi, prosvjetnoj djelatnosti, zdravstvu,trgovini i uslužnim djelatnostima.Bitno je promovisati  ravnopravnost spolova u  svim sferama društvenog života, ali i prihvatiti uvjerenje da uspješna žena može da besprijekorno obavlja i najveće državne poslove. Svjetsko iskustvo ubjedljivo govor o tome,jer , brojne žene svijeta na visokim politićkim funkcijama, najbolja su potvrda i zaloga  efikasnosti i  uspješnosti ljepšeg pola na obavljanju odgovornih društvenih funkcija. Da bi nam šanse stvarno bile jednake sa  muškarcima, potrebno je: Edukovati žene ,kako  bi stručno i politički bile sposobne, da  realno  i pravilno shvataju  i razumiju društvene pojave ,probleme i nepravde koje im društvo  čini , i   kvalifikovane  da realno razumiju,shvataju i analiziraju društveno-političke  probleme od  najnižih  do  najviših  nivoa vlasti i  da   se bore i preduzimaju  korake  u  zaštiti  rodne  ravnopravnosti u  društvu. Međutim, treba imati u vidu da je suvremeni obrazovni sistem, ustvari kontinuelan  sistem preuzetih društvenih vrijednosti, kroz koji se samo reprodukuju tradicionalni društveni odnosi, dominantna uloga  muškarca i inferioran položaj  žene. Prema tome, treba oblikovati novu „gender svijest“ i njenu vrijednost inkorporirati u  programe  obrazovanja. Integracijom  principa ravnopravnosti polova  u sistem  obrazovanja, tj uključivanjem  gender  komponente u obrazovni sistem, otvara se novi  kulturni proces, formiranja  otvorenijeg  tipa ličnosti, sposobne za izgradnju društva  ravnopravnih spolova. Za  sada je gender  još  nedovoljno u  javnosti  poznat  pojam i nema snažnijeg  uticaja  na svijest  i organizaciju kulturnih aktivnosti. Gender  osvješćavanje treba da  donese  radikalne vrijednosne promjene u  društvu u pozitivnom smislu i  restruktuiranje

19

patrijarhalne svijesti. Restruktuiranje građanske svijesti,podrazumijeva njeno ople menjivanje,čišćenjem od natruha agresivnosti,drskosti,siledžijstva i torture.

Obrazovanje je  proces aksiološke interpretacije svijeta,metod viđenja i vrednovanja elemenata  društvene stvarnosti. Mi stvarnost objašnjavamo  onakvom kako su nas učili naši odgojitelji i vaspitači. Stvarnost oslobođenu obrazovne  represije muškog poretka,zahtjeva  izmjenu  slika u našim glavama. Obrazovni sistem samo reprodukuje sadržaje i odnose aktuelne društvene  stvarnosti. Sadržajno-jezička analiza školskih udžbenika rekonstruisala bi kompletnu predstavu o ulozi polova koju ti udžbenici promovišu.“Metodom kvantitativno-kvalitetne analize sadržaja ilustracija i tekstova,u dobijenom rezultatu provedenih istraživanja,prepoznat je „patrijarhalni obrazac muško ženskih odnosa“.Inkorporiran u obrazovni sistem, taj obrazac, direktno podržava tradiciobnalnu formu neravnopravnih odnosa“(E.B). Tradicionalna forma obrazovanja je životno  porazna  za  mlade djevojke,o čemu svjedoče medijske izjave miss BiH 2003g Djevojka je završila Perzijsko bosanski koledž. Nakon izbora za miss  kaže ostvario se njen san. Kritička analiza ove izjave poprima ozbiljne semantičke konotacije. „Titula miss nije  titula pameti,nije titula  znanja,stručnosti ili opšteljudske vrijednosti. Titula miss u svojoj je suštini javni certifikat poželjnosti žene kao ženke. Nakon toga svi joj se dive,traže je, slikaju i promovišu na sve moguće načine. Muškarci joj se klanjaju. Žena mora biti miss,jer mora biti iznad njih da bi im bila ravna. Ona ne mora biti ni pametna ni obrazovana u patrijarhalnom društvu. Za razliku od raznovrsnih missica,žene laureati stručnih priznanja i raznih svjetskih nagrada,ne smiješe nam se sa naslovnica, jer su te stranice rezervisane za missice, glumice,pjevačice i top modele. Na djelu je svođenje žene na stvar,na objekat erotske žudnje i poželjnosti.Misisice su aksiološke žrtve društvenog stereotipa, da žena vrijedi samo onoliko  koliko je ženka. Zna se da vrijednost žene „kao žene“ i vrijednost žene kao „ženke“ (miss) nije ista i te vrijednosti treba razlikovati. To sama žena treba shvatiti,pa i mi svi sa njom.

20

 

      Sastavni  dio  područja rodne  ravnopravnosti su i odnosi u  bračnim zajednica-ma. Društvo je  dužno    podsticati ravnopravnost u podjeli  odgovornosti u porodici,u  prvom redu o  brizi  o  odgoju  djece i podjeli svih poslova oko vođenja domaćinstva i školovanja djece neophodno je shvatiti kao zajedničku obavezu i  odgovornost muškarca i žene. Zamislite, da vođenje domaćinstva žena radi u nekoj drugoj kući, ona bi za taj posao dobivala naknadu,a zapitate li se ikada, šta ona dobiva u vlastitoj kući!?Pozicije u braku moraju biti jednake ne samo verbalno i na papiru,nego i u praktičnoj stvarnosti. Ako imamo  u vidu nepravednost politike u  dodjeli javnih priznanja , gdje  su  nepravde i slijepcu  vidljive,naći  ćemo nedvojbenu potvrdu ignorisanja žena. U ovom  društvenom  segmentu najizraženija  je  neravnopravnost.

          Režimska  hizmećarka istorija, uvijek  je  na  strani moćnika i vlasti. Kao vjeran sluga  opravdava postupke svoga gospodara. Mi  živimo  u jednoj od rijetkih  zemalja u svijetu, gdje je  uobičajena  praksa  da  svaki  novopostavljeni režim mijenja  nazive  ulica, trgova, škola ,ustanova i  toponima i  na  taj način ispoljavaju „snagu“ svoje  ideologije. Prema mišljenjima kompetentnih stručnjaka imena ulica, trgova ,ustanova i spomen ploča,su semiotički (znakovni) pokazatelj vladajućih  ideologija, jer gradskoj  arhitekturi  daju poseban simbolički  sadržaj. U  okviru svih bosansko-hercegovačkih  naroda  i njihovih vladajućih elita i ideologija,nakon „bosanskog  rata“agresije na BiH,  radikalno  su napadnuta imena  gradskih ulica i trgova, spomen  ploča,ustanova i nekih  toponima.Ovo je urađeno planski  u  sklopu  ideološkog programa  brisanja sjećanja na narodne heroje iz NOR-a i utemeljenja  sjećanja na ličnosti pripadnike aktuelnih  vladajućih ideologija. Preimenovanje  prošlosti  bilo  je  u funkciji novog društvenog nacionalnog  poretka i izraz ideoloških stavova  nacionalista,nosilaca vlasti. Neki umišljeni nadriteoretičari ,sociolozi,filozofi, istoričari i teolozi sebi neopravdano  prisvajaju prava da su njihova  mišljenja kompetentna,iako  su njihovi  stavovi neobjektivni,desničarski ideologizirani i konzervativni

21

            Gledano sa pozicija i iz ugla povijesti, ta praksa i stavovi su nakaradni i anti naučni. To  je naročito  uočljivo kada govore o ulozi i ponašanju nekog naroda ili  javne ličnosti u nekom povijesnom događaju ili razdoblju,a naročito kada se potenciraju slabosti i nedostaci političkih rukovodstva u ratovima  .Vlastoljubci uporno bježe  od istine kao „đavo od krsta“. Bespoštedno napadaju analitičare i kritičare koji ukazuju na njihove nedostatke,greške ili propuste.I danas je u  raspravama o  pojedinim problemima iz prošlih ratova uvijek „kriv drugi“. Arogantni vlastoljubci i častoljubci ,uvijek i pod svaku cijenu hoće da budu uvijek i samo nepogriješivi  i u pravu.

         Nema  moralnog opravdanja, brisanje imena ulica i ustanova koje  su bile imenovane po Narodnim herojima koji su  položili svoje  živote  za  slobodu zemlje  u  kojoj smo  živjeli i uživali 45 godina u miru. Skinuta su u Sarajevu   imena ulica Radojke Lakić,Ravijojle-Rave Janković, Stake Skenderove, Razije  Omanović i istaknutog radničkog  tribuna Ivana Krndelja i dodijeljena ženi koja nema ama baš nikakvih društvenih zasluga, izuzev  što je pripadala pokretu „Mladih muslimana“(Aziza Šaćirbegović). Pored brisanja imena narodnih heroja sa škola,trgova, javnih ustanova, porušene su ili u podrume bačene  biste-spomenici književnika,narodnih heroja i  svih ljudi koji se nisu uklapali u  čudne kriterije „demokrata“,odnosno nacionalista. Ovi kriteriji su svjedočanstvo slijepog, uskogrudog nacionalizma. Društveno je opravdano brisanje imena ulica  srpskih knezova,generala i „junaka“,hajduka jer sarajlije nisu nikada  razumjeli zašto su ti ljudi u životu grada i da su u BiH igrali bilo kakvu progresivnu ulogu. Još su iracionalniji postupci hrvatskih i srpskih nacionalista u  Mostaru i B.Luci, Brčkom ,Višegradu,Foči i Lukavici,Širokom Brijegu,Stocu itd gdje nacionalisti dominiraju u političkom i javnom životu i gdje sprovode brutalno nasilje nad javnosti,forsirajući ozloglašena imena zločinaca i sprečavajući proces nacinal-nog pomirenja.

22

      Prema Šaćiru Filandri (Bošnjaci nakon socijalizma str.345-350) „Mostar iako je na listi UNESKO-a,postao je  mjesto  promocije neofašizma (F.Vele).Kod Hrvata imena ulica po imenima fašističkih političkih i vojnih funnkcionera marionetske NDH-Jure Francetić,Mile Budak,Rafael Boban,Vjekoslav Vrančić, Ante Vokić, Mladen Lorković,Ivan Zelenika,Đuro Spužević, svjedoče  o tome  da  je hrvatski dio vlasti podijeljenog  Mostara, jedno vrijeme podržavao neofašizam, a čak je na nekima fašističkim imenima dugo poslije rata istrajavao. Antifašisti iz II svjetskog rata,oštro su osudili ovakvu politiku riječima „Mi imamo vlast  koja želi promociju fašizma“-To vlast hoće. Da vlast  neće to bi spriječila.

         U Mostaru je teško doći do konsenzusa hrvatske i bošnjačke strane o nazivu ulica,trgova i javnih objekata,mada je on kriterijima Komisije Gradskog Vijeća Mostara za reviziju naziva obavezan. Razlog za aktuelno stanje,koje prije svega karakterizira svjesno uskraćivanje političke volje za dogovorom kako bi se zajednički život i ujedinjeni grad pokazali neodrživim,nije uputno  tražiti u prošlosti…Nazivi ulica u Mostaru,dokaz su da u ovom gradu još nije završen Drugi svjetski rat.Ustaški duh u nekim glavama je još živ i nasrće kao bijesan pas na mir i građansku slogu. Nazivi na tzv lijevoj strani Mostara su od partizana ,a na desnoj su mješavina malo demokracije malo ustaša. Dok se ne završi Drugi svjetski rat,tj ne izbriše iz svijesti ljudi ustaška mitomanija, neće nam ni nazivi ulica biti normalni.“Ovo ne znači ponovno oblačenje  partizanskih i ustaških uniformi, ali znači  da  se neko uvijek mora osjećati  pobjednikom i obavezu pokoravanja poraženog. To je psihologija ovdašnjih naciolista. Nosioci vlasti  se smatraju pobjednicima. Na žalost,to je danas sudbina čitave zemlje BiH,gdje nacionalisti priznaju samo „svoje heroje i junake“,od kojih je mnogih upitno herojstvo koje je zasluženo na parolaštvu,srodstvu,kumstvu i mafijaškom lobiju.

         Iritantno je ponašanje velikodostojnika Rimokatoličke crkve u Hercegovini,koji simbolima Krsta, identifkuju prostor  kao kršćanski prisvojen.Vlast bosansko-hercegovačkih Hrvata je nakon sukoba ARBiH i HVO 1993.krstove postavila diljem Hercegovine koji su izraz prkosa, inata i izazova Bošnjaka. Krst inat,postavljen je na brdu Hum iznad Mostara,tako da dominira mostarskom kotlinom. Po nekim tumačenjima ovi krstovi simbolizuju križni put,sjećanje su na „ratna stradanja“ Hrvata koja se preuveličavaju. Ali nije jasno čemu služe krstovi u srednjoj Hercegovini,odakle su Hrvati protjerali Bošnjake u poslednjem ratu,kao što su naselja Ortiješ,Buna,Tasovčići, Muminivača,Lokve, Bivolje brdo,Potkosa te na ulazima u Šuškovo i Bobanovo selo Ovdje su navedena naselja nasilno oteta od Bošnjaka i katolicizirana područja.Koliko nacionalisti  mogu biti bezočni,drski i provokativni,najbolje svjedoči krst koji je bio postavljen na Gavrankapetanovića kuli u Počitelju. Moralni lik i savjest onih koji su pokrenuli  akciju kroatizacije prostora otetog od komšija Bošnjaka,imperativno nameću  potrebu javnog  pročišćenja u interesu povratka   međukomšijskog  pomirenja i povjerenja.

       „Banja Luka je negativan primjer jednonacionalne dominacije gradom. Ekskluzi vno,srpska vlast od 1991.g.nazive ulica,trgova i dijelova grada imenovala  je bez ikakvog dodira sa gradom i njegovom tradicijom. Na udaru su ciljano bila antifašistička,bošnjačka i hrvatska znamenja i cilj promjene naziva bila je nacio nalizacija prostora kroz etnički institucionaliziranu diskriminaciju  ljudi. Većina novih naziva bila je u funkciji etničkog čišćenja grada od nesrpskog stanovništva i oni danas pretstavljaju psihološko socijalnu prepreku za održiv povratak izbjeglih i raseljenih lica. Po podacima iz 2007.g.od 461 naziva ulica,iz srpske kulturne  baštine i srpskog korpusa je 338 naziva ,iz bošnjačke baštine 3 naziva (Meša Selimović,Skender Kulenović,i Mehmed Mehmedbašić),iz hrvatske kulture 20 naziva i 100 toponima se odnosilo na prostor opštih toponima,svijet i bivšu Jugoslaviju. Velikosrpskog nasilja nad nacionalnom ravnopravnosti,ubjedljiva je,što se vidi, ako se uzme podatak iz 1979.g.kada je od 403 ulice,81 bila imenovana po bošnjacima,55 po pripadnicima hrvatske nacionalnosti,114 po pripadnicima srpske  nacionalnosti a 153 ulice po pripadnicima iz inostranstva i imena geografskih pojmova.

       O kakvom  se napadu na identitet grada radi, najbolje svjedoče novi nazivi topo nima, dijelova  grada,po kojima su nazvane i mjesne zajednice.:Gornji šeher, sada su Srpske  Toplice ,Mejdan-Obilićevo ,Budžak –Lazarevo, Hiseta- Kočićev vijenac, Brdo-Šehitluci-Banj brdo“ (Š.F.Bošnjaci nakon  socijalizma 350). .Ovome lijepom  gradu, sva ova veliko -Srpka  zbrka i budalaština, neprimjerena je i građani ovog lijepog grada doživljavaju kao diktatorsko nasilje. Poznata je suluda igra SDS-a oko Foče kojoj su bili promjrnili ime nazvavši je Srbinje. Danas posjetilac koji dođe u Foči,sudeći po imenima ulica i kvartova u gradu, doživjet će je kao najsrpskiji grad u svijetu,jer sve ulice nose imena srpskih knezova,generala, hajduka i drugih kriminalaca i zločinaca.

        Možda će nekome izgledati da ovaj separat odudara od koncepta knjige. Međutim, ja sam uvjerena da je trebalo ukazati na ovo stanje u pojedinim dijelovima države,jer ono ima negativne refleksije na kompleksno moralno stanje naroda u državi, a sve  negativne posljedice se prelamaju i preko leđa žene. Ovim ukazujem na prepoznatljive i lako uočljive simptome  profašističkih struja,kako bi naši čitaoci   stekli  predodžbu o ulagivačkom predstavljanju profašista i bili spremni da pruže žilav i snažan otpor nosiocima prijetećeg fašističkog zla. Uspješna i efikasna borba je moguća samo protiv neprijatelja čiji se strategijski ciljevi  poznaju kao i njegova taktika i metodologija borbe na planu realizacije tih njegovih strategijskih ciljeva i politčkog zavođenja narodnih masa,a prije svega što većeg broja posebno omladine.

25

      Praksu političke diskriminacije i aparthejda vlasti RS prema nesrpskom stanov ništvu ubjedljivo potvrđuje ovaj podatak iz 2010,prema kome je u organima uprave bilo zaposleno 693 službenika,od čega 84,96% Srba,3,3% Bošnjaka,4,6 Hrvata i 7,1% ostalih.Po popisu 1991.u B.Luci je živjelo 195.139 stanovnika od  čega 28.556 Bošnjaka ili 14,6%..Današnje stanje nije poznato izuzev diskriminacije u politici zapošljavanja. Ovdje glas demokratskih snaga i  i progresivnih političkih partija, mora snažnije da se čuje i traži odlučniju podršku demokratskih snaga društva u borbi za  ispravljanje  i eliminaciju naci-fašističke politike iz političke prakse. Iako ,na  prvi pogled ova  pitanja nemaju značajnijeg  dodira  sa tematikom ove knjige,mislim,naprotiv,da su to problemi koje tretiraju krucijalno važni i utiču na položaj  žene i njena demokratska prava,kao i na ukupno društveno stanje. Ova područja,obzirom na gustinu naseljenosti su politički vrlo interesantna radi ideološko- političkog utjecaja na  mase. Politički aktivisti,ako  žele biti  uspješni, trebaju znati kompleksnu situaciju na terenu prije polaska u akciju.Polje gender ravnopravnosti je vrlo široko i pokriveno bogatim snopom pitanja i društvenih sfera. Svaka sfera je ispletena širokom mrežom elemenata koji je čine. To se najreljefnije vidi kroz lepezu problema zapošljavanja,kada se analizi   raju radna mjesta na  koja se pretežno zapošljava ženska radna snaga. Naime         poznato je,da u velikim  firmama  kao što  su Telekom,Elektroprivreda i druge velike firme nema  žena  zaposlenih u menadžmentu, i pored toga što se zna, da je u posljednjim godinama, mnogo više žena završilo fakultete. Prema najnovijim istraživanjima, stepen obrazovanja žena je mnogo veći nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Ilustracije radi, iznosim statistički  podatak da je 2004 na visokoškolskim ustanovama bilo 227 žena doktora i 225 magistara nauka .Razumije se ovi brojevi rastu svake godine.

26

 Pri razmatranju ženskog pitanja,ne može  se zaobići ni problem nataliteta, jer bijela kuga je žestoko uzela maha i u našoj državi. Sve žene,bez obzira na opciju kojoj pripadaju trebale bi da se energično uključe u borbu za opstanak naroda i porast nataliteta u BIH, borbu za smanjenje siromaštva,i porast životnog standarda  građana.( poznato nam je da u BIH oko 20% stanovništva nema osiguran niti jedan obrok dnevno). Oko 48% naših rođaka, prijatelja i komšija su na rubu siromaštva, dok je  18%  gladno, a  sve ovo proizlazi iz pola miliona nezaposlenih. Izlaz iz  ove bijede je zapošljavanje građana, što  predstavlja  značajan  i  trajan  zadatak politič kih partija na vlasti i svih progresivnih snaga zemlje,čime  se  one  potvrđuju  kao iskren borac , za državu za  čovjeka, i socijalnu ravnopravnost i  bogat i sretan život građana.

27        Pogledajmo na trenutak neke podatke o angažovanju žena u strukturama orga na vlasti i političkim strukturama. U Parlamentarnoj skupštini BiH,u predstavničkom domu 2006-2010 od 42 poslanika bilo je 9 žena ,od čega 2SD,a u istom parlamentu od 2010-2014 od 42 parlamentarca 7 je žena od kojih su 2 iz SDP, a u Predstavničk om domu Federacije od 98 poslanika 26 žena je. U Kantonalnim skupštinama ima 14 članica  SDP.Građani uvažavaju   naše  kandidatkinje ,jer su one prepoznatljive po svome  društvenom angažmanu. Nisam sigurna da nam se u bazi dovoljno  vjeru je,  iako smo ozbiljne ,aktivno i odgovorno  angažovane  .Problemi  žena  nastaju u organima  koji sastavljaju kandidatske liste, jer su žene skoro potpuno isključe   iz  procesa sastavljanja  kandidatskih  lista. Rukovodeći organi partija   u  kojima  preov lađuju  muškarci drže monopol  nad ovim procesima  kandidovanja i sastavljanja lista  kandiata. Samovoljni pojedinci iz partijskih rukovodstava    ignorišu  mišljenja  i  prijedloge nižih partijskih rukovodećih organa .

         Suvišno je isticati da je  ova praksa  nedemokratska  i  štetna  prije  svega za ugled partije,a i članstvo je samodisciplino vano  i  prešutno  podnosi  samovolju  i oholost rukovodilaca samo harangira i   gunđa  po kuloarima,čime se manifestuje neiskren ost  i neodgovornost tih članova. Rukovodioci su mahom  opsjednuti  neproduktivn om  arogancijom, i umišljenom veličinom i ponašanjem i sveli su svoje  stranačke aktivnosti na kabinetske i salonske  sjednice  i paradiranje  pred TV kamerama. a nisu svjesni koliko  gube  na  ugledu u očima  članstva  i građana. Ne znam  ni  dali oni uopšte  razmišljaju o toj  dimenziji  svoje ličnosti!  Odvajanje od baze, a posebno njeno ignorisanje ,za političare,  je ravno političkom samoubistvu, jer bez  kontakta rukovodilaca  sa građanima,ne može  se objektivno poznavati  raspoloženje i potrebe birača.  U zabludi  su  ,svi  oni  koji  se poistovjećuju  sa funkcijom  i  uobražavaju  da  vladaju  svojim  biračima,  a  ne  da  im  služe ,rješa vaju njihove  probleme  i odgovaraju  im  za  svoj  rad,( nerad)  i  za  zloupotrebe  funkcije. Živ  kontakt  sa  narodom  na  terenu  u  Mjesnim  zajednicama  i  neposre dan  uvid  u  stanje  i  raspoloženje  građana, najpouzdaniji  izvor  je  informacija  za    donošenje  kvalitetnih  odluka  i  pokretanje  akcija vlasti i partije stanju  ravnopravno sti  žena  u  politici  najbolje  govori  činjenica  da u  novoformiranom VM BiH  ima  samo 2 žene na ministarskom  položaju. vladi  federacije  se  nalazi  16  muškaraca i  1  žena,a  u  vladi  RS  12muškaraca i  4  žene. Nemamo  žena  na  čelnim  pozicija ma  stranaka  niti  na  premijerskim  mjestima (izuzev RS)  u  kantonima ni na nivou države.Žene  moraju   nametnuti  raspravu  o  svome  položaju  i  insistirati  da  ime  se  proporcionalno daju  te  pozicije. Mislim da muški dio rukovodstava mora mije njati svoja shvatanja  i prihvatiti  gender ravnopravnost kao imperativ  demkatije. Treba uvijek imati na umu,tezu da vrijednost partije određuje aktivnost njenog članstva i ugled u širokim narodnim masama.

28

INTRESNO ORGANIZOVANJE ŽENA U POLITIČKIM PARTIJAMA,ULOGA I ZADACI

   Rukovodstva Političkih partija,u težnji da ostvare što snažniji uticaj na šire slojeve građana, formiralala  Interesne oblike organizovanja, svojih simpatizera,i simpatize rki(preporuka SDI) sa namjerom da, i oni koji nisu članovi, članice Partija BIH, budu upoznati sa radom i ciljevima svojih Partija.Pošto je Forum žena Socijaldemkratske  partije Bosne i Hercegovine (FOŽ SDP BiH) jedan od najstarijih interesno-političkih oblika  organizovanja  žena članica i simpatizera  politike SDP BiH,spremnih da se bore i zalažu za realizcaiju Programa  SDP BiH i rade na popularizaciji socijaldemo kratskih ideja u narodu i njihovo  sprovođenje  u  život,koristićemo njihova iskustva .Program SDP  usmjeren  je  na  razvijanje   svijesti   o odgovornosti  građana  za izgradnju i  očuvanje  demokratske  vlasti  i demokratskih socijalisti čkih  ideja    u  BiH.Slično su postupile i druge Partije u skladu sa svojim politčkim programima U težnji da  proširi i  ojača  front  svojih  snaga ,SDP je osnovao i 1998 .formirao  FOŽ u današnjem  obliku ,kao  izraz  unutarpartijske  demokratizacije  i  gender ravnop ravnosti. Analogno tome,FOŽ je moralno obavezan raditi na  realizaciji Programa SDP BiH, zbog  čega  su  njegove  organizacije  dužne  održavati  tijesnu  vezu  sa  odgovarajućim  odborima  SDP    Ovdje ćemo u sažetom obliku ,iznijeti  samo  neka  od  bitnih  pitanja ,na kojima se FOŽ angažuje,što može korisno poslužiti kao praktično iskustvo:

 1. a) Osnovni zadatak članova FOŽ je aktivno uključivanje u front snaga koje se bore za očuvanje suverene i cjelovite BiH,zajednice ravnopravnih naroda i građana,u kojoj  ćemo se boriti  za ravnopravnost   Borba za gender (spolnu)  ravnopravnost  žena  i muškaraca u organima zakonodavne, izvršne i  sudske vlasti,upravnih i nadzorn ih  odbora, rukovodećih  mjesta  u privredi, kulturi, sportu  umjetnosti,prosvjeti,zdravstvu  i  političkim strankama, kao  izraz  iskrene  i stvarne demokratije ,  a ne formalne  ,koja se iscrpljuje u  praznom  verbalizmu i demagogiji.

29

 1. b) Davati punu, aktivnu podršku ,društvenim snagama  koje  se  bore  za  političku  slobodu  i  brz  svestrani  razvoj  i   napredak naroda BiH  i  bogato  otvoreno  društvo  odgovornih,  savjesnih,  tolerantnih  i  demokratski  orijentisanih  građana. Pod  flosku lom  „vladavina  prava“  mi  razumijemo  poštovanje  zakona  u radu organa vlasti  i  rav nopravnost  građana  pred zakonom. Naše  opredjeljenje,cilj  i zadatak  je  zalaganje za jednakost  građana  pred  zakonom ,ukidanje  svih oblika  zloupotrebe i položaja u druš tvu. Odsudno  ćemo  se  boriti   protiv  zloupotrbe  pozicija  i  izdizanja  iznad  zakona i  gušenja  demokratije  i  ugrožavanja  ljudskih  demokratskih  prava

        Ovdje ću se dotaći pitanja odgovornosti nosilaca funkcija u društvu,jer je to pitanje vrlo aktuelno i značajno. U društvu na rukovodećim pozicijama  se dešavaju protivzakonite i nemoralne radnje i postupci,pošto funkcioneri zloupotrebljavaju  svoje položaje,favorizuju nepotizam,samovolju  i korupciju,nedemokratičnost i netranspare ntnost pri donošenju odluka. Ne poštuju se demokratski principi u kadrovskoj politici,čelnici se ponašaju kao vlasnici stranke,ne poštuje i krši se Statut. Kroz naš školski sistem odgajaju se poslušnici, servilne ličnosti,karijeristi i autokrati. Katastrofalna je kadrovska politika u svim bitnim strukturama  društva,nestručni  ljudi se pozicioniraju na odgovorne funkcije, mladi i neiskusni se dovode u ministarske fotelje  i stranačke funkcije,savjetnike, stručne komisije,koji nisu nikako dorasli tim funkcijama. Insistirati ćemo na donošenju propisa koji će služiti kao baza  odgovornim ljudima  i zaoštravati  odgovornost za neodgovorno ponašanje i ne savjestan rad funkcionera i doprinijeti liječenju ovih društvenih boljki.

 1. c) Briga za miran i siguran  život  naših  građana  u  slobodnoj  zemlji dužnost  i  zada tak   je  svakog  čestitog  građanina. Naš je  cilj  da  se   lijepa  zemlja BiH  uključi  u  evropske  i  atlantske  integracije, kao  preduslov  njenog  suverenog opstanka u  ovom  turbulentnom  vremenu i garancije slobode i prava njenih građana. To  je  po  uvjerenju  većine  građana  put  ekonomskog  napretka ,sigurne  zaštite  i  odbrane mira i  nezavis ne  države  Sistematska  borba  za  ekonomsku  ravnopravnost  žena  i  njihovu  ekonomsku nezavisnost,samostalnost i sigurnost  je  imperativan  zadatak  FOŽ-a.U tome cilju ,zalagat ćemo  se za izgradnju demokratskih institucija vlasti i njihov razvoj, izgrađivati shvatanje da vlast nije vlasnik naroda, nego je njegov servis i dužna je poštovati volju svojih građana.

30

Nećemo se  miriti  sa  pokušajima  pojedinaca da  se  identifikuju  sa  funkcijama  koje  obavljaju  i  da se  prema  građanima  ponašaju despotski kao njihovi  feudalni  vlasnici.

 1. d) Kao legalisti , zalažemo se za dosledno poštovanje  zakona  i  njihovu  implementaciju  u domenu  ljudskih  prava  definisanih  Deklaracijom OUN o  pravima  čovjeka. Ravnopravnost  spolova  se  ogleda  između  ostalog  i  kroz  sledeća  pitanja:  Jednaka plata za jednak rad, zaštita zdravlja žene i njene reproduktivne sposobnosti,zaštita materinstva ,socijalna i  zdravstvena  zaštita  i  zapošljavanje  bez  birokratske  torture  i  seksualnih

e.)Poštovanje prava na slobodno i dogovorno odlučivanje bračnih partnera  o roditeljstvu. Polazeći  od  stanja  odnosa  prema  ženi  u  društvu,  neophodno  je organizovano  i  planski  raditi na podizanju  i  razvijanju  svijesti  o  značaju  korektnih  međuljudskih  odnosa  u  porodici  i  društvu. Primitivizam  i  siledžijstvo  prema  bračnom  drugu,  edukativnim  mjerama  i aktivnostima treba  raskrinkava ti  i  osuđivati u  svakoj  prilici koji se manifestuju  sa  ili bez  neposrednog  povoda .Treba kroz sistem odgoja i obrazovanja podizati i izgraivati humanističku svijest,poštovanja ličnosti i dotojanstva čovjeka,a posebno životnog sadruga.

 1. f) Razvijanje i unaprjeđivanje  humanih  socijalnih  odnosa u društvu, naročito u oblasti  socijalne  i  zdravstvene  zaštite  žena i  Posebnu  pažnju  treba  pokloniti  edukaciji  žena  nižeg  nivoa  obrazovanja  kako  bi razumjele i shvatile  i  svoju  ličnu  odgovornost  za  brigu  o  ličnom  zdravlju,  čuvanju  materinstva  i  stekle  neophodna  znanja  o  brizi  prema  bebi.

g)Sprečavanje  nasilja  nad  ženama  i  zakonski  progon  prekršilaca ovih zakonskih odredaba o gender ravnopravnosti, izvršilaca diskriminacije  i  nasilja  nad  ženama u društvu i porodici. Sprečavanje trgovine ženama i ugrožavanja  njihovog  dostojanstva ,naša je  trajna  obaveza  i  zadatak. Poznato  je  da  ima  ljudi  koji  ravnopravnost  žena  ne  prihvataju i  potcjenjivački  govore  o  njoj  i  izrugavaju  joj se  na   taj  račun.

31

 1. h) Planirati i organizovati  konstantnu   političku  edukaciju  i stručno  osposobljavanje  žena  za  društvene  funkcije  u  vlasti, politici i ekonomiji, što  je  bitan  preduslov   njihovog  uspjeha i  javne  afirmacije  u društvu  i  privatnom  životu.

i)Pogodnim metodama, osposobljavati  žene  za organizaciju  života  u  MZ vanrednim prilikama,ukazivanje  prve  pomoći  povrijeđenim  osobama , organizacija  protivpožarne  zaštitekao  i  organizacija  i  održavanje  javnog  reda  i  zaštita  javnih  objekata  u MZ  itd. Sve su  ovo načelna  ,univerzalna  pitanja,  vezana  za  normalan  građanski  život  i  zato  žene trebaju  znati osnovne  stvari  kako  bi  se mogle  aktivno  uključivati u eventu alne  procese  koje  namedogađaji.  Bezumno  ratno  krvoproliće, izgubljenih  stotinjak  hiljada  života  iz redova  svih naroda BiH uz  napomenu  da  su  žrtve  Bošnjaka  najbr ojnije,uništena međukomšijska prijateljstva,te  rogobatna  deytonska  rješenja, ostavili  su  u  naslijeđe  državi  teško  breme  političkih  ekonomskih,socijalnih  problema,  koje  zloupotrbljavaju  radikalni  separatisti. Svakako, najteži  problem  proističe  iz  činjenice  što  su određene  političke  snage  zloupotrijebile  prestanak  ratnih  dejstava  i  nastavi le  sa destruktivnim  radom  na  ostvarivanju  ratnih  ciljeva  i  intenzivno rade  na  podri vanju stabilnosti  države  BiH,  tvrdeći  kako je  to  nemoguća  država. Bošnjački  narod  je  krvavom  borbom  uz  pomoć  SAD-a  uspio  odbraniti  državu  od  pobornika  njenog  razbijanja. FOŽ  bez rezerve  podržava  društvene  snage  koje  uporno  i  žilavo  brane  suverenu BiH  i  suživot  i  miran  život  njenih  građana. Smatramo, zadatak  i    prema  svojoj  zemlji , o  čemu  suvremeni  političari  ne govore,  a  zašto  je  to  tako  može  se samo  nagađati. Zakleti  neprijatelji države BiH,  su domaći  ljudi šizofreni antipatrioti svoje države  u kojoj  žive, zarađuju plate, to su ustvari ,nedostojni paranoični nacionali sti i paraziti  koji žive u njoj i svojim bistvovanjem troše njene resurse.- Naš  je perman entan  interes i  stalan zadatak  očuvanje  integriteta i  suvereniteta  države  BiH, kao garanta  našeg  prosperiteta  i  svijetle  i sretne budućnosti  naše djece  i  unučadi . Zbog  toga  ćemo  sarađivati  sa svim  progresivnim snagama  koje  se bore  za ovaj cilj. Suprotstavljati ćemo   se svakom  pokušaju  bilo  čijeg  svojatanja  dijelova BiH, ili  pokušaju  prisvajanja dijelova    njene  teritorije. Kao

32

politička snaga , energično  ćemo  se  suprotstavljati ugrožavanju  građan skih  prava  svakoga čovjeka i naroda, ma od  koga opasnost  dolazila, jer  smatramo  da  je  čovjek  najveća  vrijednost  na svijetu i  pravo  na  život  svakog  pojedinca najbitnije  je,  među   univerzalnim  ljudskim pravima.

    Treba  jasno  i  precizno  reći,interesna organizacija partije  kao oblik  organizova nja  građana dužna  je  da štiti  interese  i prava  građana,omogući  ženama  efikasnije  učeš će u političkom odlučivanju  u  društvu,  u ekonomiji,  kulturi, političkim  organizacijama,  izvršnoj    sudskoj  i  zakonodavnoj  vlasti,  i  osigura   njihova prava    kao  sastavni dio  međunarodnog  prava .Promocija ravnopravno sti  polova  i  naroda  ,  izgradnja  i  razvi janje  međunacionalnog  povjerenja  i  saradnje  građana ,solidarnosti,  pravednosti  i  vladavine  prava. Ukidanje  svih  oblika  diskriminacije  žena,  kako u zakonodavstvu  tako  i  u  životu. Razvijanje  i  poštovanje  prava  na  slobodno  i  odgovorno  donošenje  odluka  u  porodici, podsticanje  dijaloga  između  žene  i  muškarca  i  međusobnog  ra zumijevanja; i  razvoj  kulture  racionalnog  rješavanja  nesporazuma  i  sukoba,  spreča vanje  nasilja  i  pokušaja  dominacije; usvajanje kriterija  međunarodnog  prava o seksu alnim zločinima  u  miru  i  ratu; objektivno  vrednovanje  učešća  žena  u  oblikovanju  ekonomskih  modela  i  socijalne  politike i  ekoloških  aktivnosti; U fokusu  političke  paž nje  trebaju  biti  problemi  mladih,  starijih  žena  i  pripadnice  nacionalnih  manjina  i  socijalno  ugrožene  skupine; unapre đivanje  slobode  medija  i  rodne  ravnopravnosti  u  njima  i  njihovu  objektivnost; insistirati  na  ukidanju  prevaziđenih  stereotipa  žene  u  medijima; zalagati  se  za  masovnije  učešće  žena  u  kulturnom  i  javnom  životu  u  skladu  sa  njihovim  željama  i  sposobnostima  kao i realnim  mogućnostima;  podrža vati  program  antifašističke  borbe  i  miroljubive  i progresivne  orijentacije Partije, sura đivati  sa NV  udruženjima , sindikatima  i  organizacijama  žena  političkih  stranaka  koje  su  demokratski orijentisane, kao  i srodnim i sličnim  institucijama  iz  susjednih  zemalja.

       Neophodna je  puna  podrška  društvenim  snagama  koje  se  zalažu  za  demokra tske  principe  vladanja  državom. Mi  ne  prihvatamo  formalnu  demokratiju,  po kojoj  je  čovjek  samo  slobodan  da  kritikuje  nosioce  vlasti,  a

33

lišen  mogućnosti  da  utiče  na  svoja  sudbinska  rješenja. Interesi  čovjeka  i  njegova  građanska  prava  ,  slobode  i  jednakopravnost  građana  bez  obzira  na  vjeru, naciju, jezik, rasu,  spol, porijeklo, društveni  položaj  i  političko  uvjerenje (osim fašističkog).  Demokratiju  smatramo  vladavinom  naroda  i  njegovog  aktivnog  učešća  u donoše nju  krucijalnih  odluka  od  društvenog značaja i interesa. Odlučivanje  treba  biti  demo kratsko. Treba se boriti protiv  zloupotrebe   konsenzus  principa,što koriste manjine  koje  sprečavaju donošenje zakona i  ometaju  funkcionisanje  državne  vlasti  i ruše  njen  ugled  u svijetu. Neprihvatljiv je svaki   oblik  tiranije bez  obzira  ko  je  koristio  bilo  zloupotrbom  zakona  ili  njegovim  kršenjem  Intenzivnim  političkim  radom  i  kont aktima  sa  građanima  i rješavanjem  njihovih  životnih  problema  stjecati  ugled  u masama  i osvajati  njihove simpatije. Treba  ispoljavati  svoj  uticaj  na  donošenje  pra vednih  zakona. Ovo  se  može  postići  pravednim  tajnim  izborima, što  garantuje  smjenjivost  stranaka  i  ljudi  na  vlasti. Time  se  obezbjeđuje  takmičenje  stranaka  u  borbi  za pozicije  u  vlasti. Razne  mahinacije  su  u tome  procesu  moguće,  zbog  čega  je  uputno  učestvovati  u kontroli  poštovanja  zakona  u  procesu  izbora i  sprje čavanja  krađe  glasova  jer  je  lopovluk na  izborima,  skoro  uobičajena  pojava  u  BH.  .

         Parlamentarnu  skupštinu  BiH  učiniti  prohodnom  za  sve napredne demokratske  ideje .  Zakonski  otkloniti  zavrzlame  koje  se  zloupotrebljavaju  za  blokiranje  rada  parlamenta. Nema  niko  pravo  da  zloupotrebljava  ime  naroda  i  to koristi  kao  pok riće  za  svoje  destruktivne  političke  porive  i  poteze. Tako  ponašanje  bilo  koga  u  politici  zaslužuje  moralnu  osudu  .Društvo treba da  ima odlučne  ljude  na čelu  koji  će  hrabro  braniti  demokratiju. Pravne  smicalice  i demago gija  kojima  se  služe  neki pojedinci,grupe i partije  , ne smiju se  prihvaćati  kao demokratska  prava. Demokratske  snage u  parlamentima  moraju  biti  budne  pri  donošenju  zakona  i  sprječavati  unoše nje  dvosmislenih  termina  u  zakone  koji  kasnije  destruktivcima  služe  kao  zakonski oslonac  i  pokriće  za  njihovu  razbijačku  djelatnost   državnih organa.Propisati  norme  kodekse  ponašanja pos lanika i vijećnika u  Skupštinama i  njihovu   moralnu  i  zakons ku  odgovornost za nedisciplinu,  nerad , nekorektnost u  ponašanju i  neodgovoran  odnos  prema obavezama.

34

      Sudska  vlast  je  značajan  stup  demokratije. Rad  sudskih  organa  se reflektuje  na osjećanja,  građana posebno  na  njihovu  pravnu sigurnost. Koruptivno  sudstvo  je  opasna  društvena  boljka. BiH  je   hendikepirana činjenicom  da kao  država  nema  Vrhovnog  suda  što  sve  uređene  države  u  svijetu  imaju. Podržavamo  sve demokratske  snage  u  njihovim naporima  da  ustroje  sudsku  vlast  u zemlji  po modelu  iz  najrazvijenijih  demokratskih  zemalja. Sudsku  praksu  u  zemlji  treba  pažljivo  i  pomno  pratiti  i  analizirati  sa  ciljem  sprječavanja  devijacija  i  nepravičnog  presuđivanja  na  štetu  nedužnih  građana. Naš  čovjek   će  se sretnim  osjećati  samo  ako     bude  uvjeren  da su pred  sudovima svi jednaki i da  nema  zaštićenih  i nedodi rljivih. Ova  instanca  vlasti,  povjerenje  građana  će  osvojiti jedino korektnim  i  zakonitim  radom i  pravičnim  presudama krivičnih djela. Ljudi  u  organima  vlasti  ne  mogu, ili preciznije  rečeno, ne smiju se  poistovjećivati  sa  funkcijama  koje  obavljaju. Težište  u  njihovom  radu, ako  pošteno  rade,  treba  biti  na poštovanju  dostojanstva  čovjeka. Arogancija funkcionera u komunikaciji sa građanima  mora  se eliminisati     Moć  sa  pozicija  vlasti , je  svojstvo  tiranijske  i  diktatorske  vlasti  što  se  ne  može prihvatiti  u  kontekstu  demokratske  vlasti. Mi  se  dosljedno  zalažemo  za  ustavnost  i  potpuno  poštovanje  zakonitosti  u  svim  društvenim  segmentima  uključujući  i  organe  državne   vlasti  na  svim  nivoima organizacione   podjele  teritorije  BiH.

            Sadašnju upravnu  podjelu  teritorije  države  BiH kao  i strukturu  vlasti  u  BiH,  smatramo  iracionalnom  i preskupom. Nacionalistički  parolaši svojim  neutemeljenim pričama  o jednakopravnosti  nametnuli  su  teritorijalnu  podjelu  zemlje  i strukturiranje  vlasti po  „nacionalnim  šavovima“ što  je  preskup, iracionalan  i  neodrživ model. Pored toga što je preskup, model  je vrlo komplikovan  pri  odlučivanju,jer  oponentima  pruža  neograničene  mogućnosti blokade, opstrukcija i onemogućavanja implementacije zakona i  odluka.   Mi,  podržavamo  regionalnu  organizaciju  države  na  regionalnom  principu,  gdje  su   geografske i  ekonomske  cjeline  ključni  faktori. Decentralizovana  država  treba  da  omogući  efikasno  funkcionisanje  organa  vlasti  u sferi  zakonskih  okvira  i  brzo  rješavanje  aktuelnih  problema . Ljudi. na  funkcijama, nemaju  pravo da  funkciju  smatraju ličnim  vlasništvom i  da  su  građani njima  potčinjeni. Naprotiv,

35

treba  shvatiti  da su obavezni  da  se korektno i ljubazno  od nose  prema  strankama.Privatnu svojinu  tretiramo  sastavnim  dijelom  građanskih  sloboda. Međutim,  teorije  protiv  državne  i društvene  svojine  su običan  egzibicionizam  i  pomodarstvo  njihovih  zastupnika  i  nosioca. Objektivan  posmatrač  i  analitičar  će  zaključiti  kako  su  katastrofalni  i skoro  tragični  rezultati  koje  je  polučila  politika  koja  je  slijedila  ove  teoretičare. Nepoštena  privatizacija , desetine  hiljada  radnika  izbacila  je  na  ulice  i  ostavila  njihove  porodice  bez  sredstava  za  život. Radnici  su  postali  jadnici. Gramzljivi političari,  ljudi  koji su  prigrabili  vlast,  izvršili  su  podržavaljavanje  društvene  imovine  i  skrojili  zakone  koji  će  biti  u  funkciji  zaštite  njihovih  kriminalnih pljačkaških    i  protivzakonitih  radnji. Odredbe ovih  zakona  pokrivaju  sve kriminogene  radnje  svojih  tvoraca,jer  se  pronevjere,zloupotrebe položaja i drugi  oblici krađe državne imovine na sudovima  proglašavaju zakonitim radnjama. Počinioci su uništavali kompromitujuće dokumente i niko od njih nije tražio odgovornost za to. Sudovi ne prihvaćaju  kopije tih dokumenata kao dokaze,a krivci ne odgovaraju za uništene originale.Krivci se proglašavaju slobodnim. Tako je zaštičena od krivične odgovornosti  ta  garnitura  političara  koja se bezdušno  odnosila  prema  bogatstvima  zemlje. Uništili  su  vitalne  ekonomske  sisteme  bez  kojih  država  ne  može  funkcionisati, kao što  su  željeznice, pošte ,elektrosistemi i td.Zapanjujuće  bezumlje  te  političke  garniture  najbolje  potvrđuje  činjenica  da  su  prodavali  i  prirodne  resurse zemlje  koji  podjednako  pripadaju  svakom  građaninu  ove  zemlje.(šume i mineralna bogatstva).Sebični  i nemoralni  „moćnici“ krčme  i ono  što  pripada  još  nerođenim  Bosancima.

Obradive  površine  zemlje  se  ubrajaju  u prirodna  bogatstva  države. To bi  trebali  da  znaju  i  oni  koji  su svojom  sterilnom  politikom    prouzrokovali  napuštanje  i  zapušta nje  stotina  hektara  zemlje  koju  danas  osvajaju  šikare  i korovi. Vlast je bila  dužna  preduzeti  podsticajne mjere  kako  bi  stimulisala  povratak  na  imanja i  obradu  zem lje. Ne  treba  se libiti  ni  zakonskih mjera    protiv  onih  koji  drže  neobrađenu  plodnu  zemlju. Treba  shvatiti  da je  zemlja  drža vno vlasništvo, a  da  su  privatni vlasnici  komada  zemlje, ustvari  njeni

36

zakupci od države,  pa  tu  zakupninu plaćaju  državi  kroz  porez. Samo  obrađena  zemlja  daje  plodove  i  hrani  svoje  stanovnišvo. Državni  interes  je  da  se  koristi  svaki  prirodni resurs,te  zapuštanje  plodnih  obradivih  površina,  zaslužuje  krivičnu  odgovornost. Povratnike  na  poljoprivredna  imanja  treba  stimulisati  finansijskom  podrškom  njihovih  aktivnosti. Uputno je ovu  problematiku     zakonski  regulisati.

      Kada  se  govori  o društvenoekonomskim  problemima  u  BiH ,   kao  posljedica ma  rata,  ne može se  zaobilaziti  Dejtonski  sporazum  kojim  je  rat  (oružani  sukob) zaustavljen, nije  riješio  ključne  probleme.  Na  političkoj  sceni  su ostali  svi  gorući  problemi  koji  su  bili  u  ratu . Ljudi  koji  su  počeli  i  vodili rat, ostavljeni  su  na  pozi cijama  sa kojih  odlučuju  o  sudbinskim  pitanjima  zemlje. Vrlo  je teško  vjerovati  da  kreatori  dejtonskih  rješenja  nisu  bili  svjesni  grešaka  koje  su  utkali  u  dokumenta  ovoga  sporazuma  o  miru. Logično  je da  se od tih dojučerašnjih  ratnih  protivni ka   ne  može  očekivati  iskrena  njihova  međusob na  saradnja. Za očekivati  je da će svaki od njih  pokušati  u  miru  da  ostvari  neos tvarene  ratne ciljeve. Današnje  haotično  stanje  u državi BiH  je posljedica  tih  zabluda  mentora  Deytona.

        Rat  je ostavio  u  nasljedstvo   BiH društvu vrlo  teške  socijalne  i  ekonomske i politčke  probleme    .Promijenjena  je  demografska  slika  zemlje.Brojne  porodice  su  protjerane  sa  svojih  imanja,uništen  stambeni  fond, uništeni i  opljačkan privredni  kapaciteti  i  promijenjena  privredna   struktura, a  pored  toga,  najteže  je  to  što  je organizaciono  upravna   i  institucionalna  podjela  zemlje, razbila  njezin  integritet.    Uvod  u  rat  je  počeo  1990.  nakon  stvaranja  etničkih  političkih  stranaka  (SDA,SDS,HDZ). Sve  su  one  prišle  homogenizaciji  naroda  na  nacionalističkim  teo rijama  o  njihovoj ugroženosti  .Vješto,  zlonamjerno  koristeći  stradanja  naroda u  II  svjetskom  ratu  razvijali  su  strah  u  narodu, od  „drugih“  širili  lažnu  propagandu i  falsifikovali  istoriju  o  Blajburgu, o  ulozi  četnika  u  II svjetskom ratu  kao  i  o  13. (handžar) SS diviziji[i]. Politički  pluralizam  su  pogrešno  definisali  kao  etnički  plura lizam. Građanin  kao  politički  reprezent  zamijenjen  je  nacionalnim  identitetom.  Jednopartijski  model  ispoljavanja  interesa  radničke klase  zamijenjen  je  kolektivnim  interesima  nacije. Ove  stranke  su  se udružile  na  izborima  sa ciljem  da  sruše  jednopartijski  sistem

37

vlasti, ali su  ostale  na  svojim  političkim  platformama,i poslije izborne  pobjede pristupile razbijanju države,

       SDS  je  bila prva  protiv  nezavisnosti  BiH  jer  nije  priznavala  istoijsku  državnost BiH. Ovaj stav  je plasiran u javnosti  kao  stav  srpskoga naroda i služi kao zaštitni znak genocidne tvorevine RS,koju je Izetbegović prihvatio i potvrdio svojim potpisom ,obma njujući narod kako je morao.                                                                                                         Dejtonski  mirovni  sporazum  je  rezultat  kompromisa  ratujućih  subjekata učinjenih  pod  pritiskom SAD-  Kao Ustav BiH, nametnut  je   IV  Aneks ovoga  sporazuma ,kojim  je  regulisano  ustrojstvo  vlasti. Unutrašnje  uređenje  zemlje  utemeljeno  je     na  etni čkim  podjelama  ostvarenim  silom  u  ratu. Razmatranje odgovornosti  za   izgradnju  države,  reintegraciju  etničkih  grupa  ili  moderniza ciju  privrede, u  uslovima  kada  moć  drže opstruiraju  nacionalističke  strukture  koje  su  objektivno  suprotstavljene  jedna  drugoj,  pravi  je  nonsens. Uslov   prevazilaženja  trenutnog  opšteg  haosa  u  zemlji,  je   što  prije  uvesti  mlade   snage  u  vlast. Unutrašnji  sukob  se  tumači  na  različite  načine,  ali  njegova  suština  je  sukob  dva  koncepta  upravljanja  ljudima  koji  pripadaju  različitim  etničkim,kulturnim  i  religijskim  skupinama. Socijalemokratski  koncept  BiH  državu  smatra   otvorenim  i  civilnim  društvom, a  drugi  koncepti predstavljaju  etnokratiju, nacionalizam i  separatizam.

          Ugledi političkih partija su varijabilni. Povremeno bilježe  stalan  usponu ugleda i utjecaja u  društvu,  što  potvrđuju  rezultati  poslednjih  opštih  izbora.   Evo SDP pokazatelja.Na  prvim  demokratskim  izborima  1990.  SDP  je  dobila 5% glasova,  a  2010 oko 30%. Ljudi, glasači  su isti ,ali  su  promjenili svoje političke stavove i  prihvatili Program  SDP kao izraz njihovih interesa. To je rezultat  refleksija  rada partije  na  tere nu. Kult  države, nacije, i  lažnih  mitova  treba  zamijeniti  sadrža jima  države, slobode  i  pravde. Treba zamijeniti    lidere  koje  slijede   neinventivni   slijepi  sljedbenici njihove  vjere i  nacije. Sada  smo  u situaciji  da  mijenjamo svijest  građana ,kako  bi  svjesno  prihvatili  vladavinu  zakona,  umjesto  praznih priča  nacionalističkih lidera, nadmenih, arogantnih i  osionih  vođa. kako  bi  se  zadovoljili  svi  demokratski  kriteriji. Ovo  je  ostvariv  zadatak,  uz  politički  rad  partijskih  organizacija  u MZ  među  narodom. Ugled  partije  u  narodu  čuva  se

38

aktivnostima  tamo  gdje  ljudi  žive  i  rade,  dok  se  kabinetskim  zatvaranjem  rukovo dstava ,partija  otuđuju  od  naroda. Autokratsko birokratskim  zatvaranjem  u  kabinete, partija se  birokratizira  i  udaljava  od   situacije  na  terenu i  sama sebi „veže ruke“ i  povlači  neadekvatne  poteze. Korektno  zaključivanje  i donošenje  pravilnih  odluka uslovljeno  je  dobrim  poznavanjem  situacije.

        Društvu  su  potrebni  vođe  novoga  tipa,savremeno  obrazovani  ljudi.  Treba  iz graditi  novu  generaciju mladih  vođa,  jer  su  prevaziđena  vođstva  koja  su regruto vana  iz  redova  gramzljivaca i pohlepnih  osoba  koji su  se  oslanjali  na  feudalne  i  birokratske  metode  i  koncepte  drevnih  hrvatskih  banova, samovoljnih  osionih   boš njačkih  begova  i  despotskih  srpskih  knezova.  Treba  stvoriti  mrežu  umnih  i  kreat ivnih,  odgovornih i  radno ambicioznih pojedinaca  i  efikasnu  organizaciju  komponov anu  od  ličnosti  iz redova svih  naroda. Ovaj  se princip  mora dosljedno  poštovati, jer  njegovo narušavanje  prijeti  vrlo negativnim  posljedicama. Dežurni  politički  protivnici   SDP, u  zasjedi  čekaju greške  ljudi  iz ove  opcije, da  bi  poput krvožednih  šakala  nasrnuli  na  ovu  partiju. Socijaldemokratske  ideje  su  borba  protiv  svih  privilegija  i  nelegitimnih  pozicija  moći  a u interesu  jednakopravne  slobode  za  sve   građane. Socijaldemokratija   traži  slobodu, jednaku  za sve  ljude  u  svim  životnim  područjima, prevazilaskom  neuspjelog  anarholibernog  programa.  Sloboda  se  može  ostvariti  samo  solidarnom  spremnošću  na uzajamnu  odgovornost  svih  građana jednih  pre ma  drugima i  političkom  organizacijom  koja  djeluje na  takvim  temeljima. Zna se  da  jednaku  slobodu  za sve ljude u svim  životnim  sferama  nije moguće  ostvariti  sa  društveno slijepim i neodgovornim vlasničkim  individualizmom, što  je  potvrđeno  kroz  liberalni  kapitalizam. Privatna  svojina  nad  krupnim  sredstvima za proizvodnju i auto kratsko  raspolaganje  istima, automatski  je  dovelo  radnike  koji  ne raspolažu  tim  sredstvima, u zavisan položaj. Neograničeno  pravo  nad  vlasništvom, pripada  manjini i u protivriječnosti  je  sa  zahtjevom  za  slobodom  većine. Nedostatak  koordinacije  u  cjelokupnom  društvu    što  je  posljedica  autokratskog  prava  brojnih  vlasnika proiz vodnih  kapaciteta. Odatle  proističe ona  nerazrješiva  protivrječnost  između  datih  obećanja  i  stvarnog  stanja  slobode u  liberalizmu što može  riješiti  jedino

39

iskreno demokratska partija. Privatnovlasničku  autokratsku  vladavinu u preduzećima treba  zamijeniti  ravnopravnim  učešćem  u  odlučivanju  svih  učesnika u  proizvodnom  procesu. Upravljanje  cjelokupnom  privrednom  proizvodnjom od  interesa  cjelokupne društvene  zajednice, treba  staviti  u nadležnost   jedinstvene  institucije  orijentisane  prema  potrebama  društva se  zalaže  za očuvanje  dostojanstva  radnika i  građana.Radnici  čine respektivnu  većinu  populacije , a njihovo  „bogatstvo“ je jedino njihova radna sposobnost koju oni  prodaju  kao  robu.Ova  masa  treba  neku  političku  snagu,koja  će kroz  svoje  političke  programe  štititi  njene  interese.

        U  oblasti vlasništva  nad  sredstvima  za  proizvodnju   postojale  su  razne  ideje ,počevši  od onih  za  ograničavanje  prava  raspolaganja  sredstvima  za  proizvodnju  koja  su  u privatnom  vlasništvu, pa  do  njihovog  podruštvljavanja. Još  1891.u Erfru tskom programu   istaknut  je  zahtjev  za „pretvorbom  privatnog  vlasništva  nad sred stvima  za  proizvodnju u  društveno  vlasništvo  i  za  preobražaj  robne  proizvodnje  u  socijalističku , odnosno  za društvo   i  društvom  usmjeravanu  proizvodnju“(str 65).I  danas  ovo  pitanje  treba  biti u fokusu kreatora  partijskih  dokumenata  i  naučnih institucija .Svakako,  treba  analizirati  i  iskustva  jugoslo venskog  samoupravnog  sistema,koja su bogata i korisna tekovina.

40        Demokratske partije  BiH imaju  historijski  zadatak  da  obnove  i  organizaciono  učvrste  radničku  klasu  BiH,  koju  su  nosioci  liberalnih  ideja  razbili  po  nacional nom  ključu .Razbijeni  su  sindikati kao bitan  faktor  borbe  radnika  za  njihovu  zaštitu  i  odbranu  njihovih  prava. Sindikalni  vođe  se  većinom približavaju  vladajućim  stran kama  jer u tome  vide  garanciju  svoga  ostanka  na  poziciji.   Partijski  funkcioneri  treba  da  se  približe  radnicima, osvoje  njihove  simpatije  i  povjere nje  i  da  stanu  u  odbranu  njihove  slobode  i  prava. Treba  poći  od  činjenice  da  je radnička  klasa  raz bijena  i  razjedinjena,  ponižena  i  obespravljena. Ugrožena  je  egzistencija  radničkih  porodica. Ovo  stanje  radničke  klase  je podukt  politike   vladajućih „demokrata“. Pose ban  interes građana je  obnova  srednje klase  gađana, koja  će  prihvatiti  socijalne id eje i pretvoriti  ih  u  materijalnu   snagu.  Demokratske političke snage  su  dužne  radni cima  povratiti  samopouzdanje  i  dostojanstvo i tako ih uvjeriti  da  se  iskreno  bo  re   za njihova  prava.  Demokratske političke snage  imaju  zadatak i  istorijsku  ulogu  da  se  bori protiv lijevih i  desnih  ekstremizama i da se  sačuva  od popuštanja  pred  nas rtajima  nacionalista .Prošlogodišnji  opšti  izbori  su  potvrdili  pad  ugleda SDP  kao  i pad  ugleda nekih nacionalista, koji  su  opustošili  privredne  kapacitete  i  istjerali  na  ulicu  stotine  hiljada  Bosanaca  svih  vjera i  nacionalnosti  i  nastavljaju  njihovo  zama javanje  obmanama  i praznim  pričama  o  nacionalnoj  ugroženosti  od  „onih  drugih“.

        Staljinova  diktatura  i  despotizam u SSSR  tokom XX vijeka , nanijeli  su  daleko sežne  negativne posljedice  socijalističkoj  ideji  u svijetu ,što  kleronacionalisti  zlona mjerno  koriste  kako  bi  odvratili  pažnju  građana  od  socijalista, socijalde mokrata i liberala u čemu  se  naročito  ističu  religijska  rukovodstva , plašeći  narod  izmišljenim  fobijama  ovih snaga  prema  vjerama. Dio  tih  ljudi  opijen  fanatizmom  truje  djecu  šovinizmom  i  usađuje  im  mržnju  prema  drugima  kao  neprijateljima.Nacionalisti su pod vidom demokratije uveli aparthejd u škole.

       Temeljne vrijednosti  demokratskog socijalizma su sloboda, pravednost i  solida rnost. To su ideje vodilje prema  kojima  se  mora  ocjenjivati  svaka  postojeća  stvarno st. Ovo  su  politički  elementi, međusobno  isprepleteni  i  povezani. Međutim,  iz njih   se  ne mogu  izvoditi  koncepti  za  promjene  društva. Do  toga  se dolazi  tek   objektiv nom  analizom  problema  i  konkretnog  stanja. Sloboda  kao  zahtjev svake individue ima sledeće  komponente: formalno-pravnu, materijalno-socijalnu  i  obrazovnu. Sloboda  se definiše  pravnim  aktima, koji regulišu  sve  pravne  i socijalne  pretposta ke. Pravednost  podrazumijeva  jednakopravnost  individua  pred  zakonom i  nedjeljivo je  načelo  slobode. Jednaka  sloboda  obuhvaća  sve članove  društva. Osnovni  zada tak  pravne  države  je  organizovati  njen  rad   u  korist  građana. Solidarnost  je  jedan od uslova  egzistencije  i  opstanka  čovjeka,  pošto  su  ljudi  upućeni jedni  na druge. Solidarnost  je  platforma   organizovanja  onih  koji  se  zajedno  bore  za  slobodu  i  pravednost  kao  i  za  ravnopravan  tretman  u  društvu. Savremeno  društvo u BiH  je  odredilo  definiciju  temeljnih  vrijednosti  bez   realnih i  poštenih  procjena  odnosa  realiteta  u  stvarnosti.

41

           Pluralizam  kao  društvena  kategorija  ,ima  posebno  značajno  mjesto  u  struk turi  i  životu  ljudske  zajednice. Prema  socijaldemokratskim  gledanjima,  obavezujuće  odluke  u društvu  ne može sama  donositi  bilo koja  politička  partija  niti  društvena  zajednica. Obavezujuća  može  biti samo  spremnost  individue  da  podrži  ideje  SDP  i  da  se  bori  za  njih. SDP  priznaje pravo   svakoj individui  da njeguje  svoja  uvjerenja  i  vjerska  opredjeljenja  iz  kojih  će  svako  izvlačiti  svoje  odluke. Etička, religijska, filozofska  i  politička  uvjerenja  kroz  istoriju  su  imala  noseću  ulogu. Ljudi  različitih  uvjerenja,  u stranci  imaju  pravo  na dokazivanje svojih  motiva. O  tim motivima  se u stranci  može diskutovati, ali  se ne može odlučivati.

         Društvene  zajednice  kao  cjeline  u  svome  istorijskom  hodu  dostižu  nivoe,  na kojima  zakonska  regulativa postaje  kočnica. Ignoranti  dijalketičkih  zakona, uzalud  se  upinju  iz  petnih  žila  braniti  neodbranjivo, tj.  postojeći  sistem  koji  vapi  za  promjenama  ili društvenim  reformama,jer je postao kočnica daljeg napretka društva Reforme ključnih društvenih  datosti, da  bi bile  produktivne,  moraju biti  temeljito  pripremljene. Vrijednost  reformi  se  ne  mjeri  njihovom  učestalosti  ili  dubini  zahvata. Valjanost  reformi  se  mjeri  njihovim  doprinosom  jednakom  tretmanu  građana  i  ostvarivanju  njihovih  univerzalnih ljudskih prava  i  slobode. Učinci  reforme  mogu  se  samo misaono  predviđati. Brojni su faktori  koji  to  ograničavaju, kao  što  su nepredvidive  promjene  društvenih  odnosa  i  ljudskog  ponašanja, neprestana  promjene i jačanje  političke  odgovornosti  i  neophodnosti  izbjegavanja  prevelikih  zahvata i  . Treba  znati  da  reformizam  ne  znači  nedodirljivost  postojećih  društvenih  instanci,  kao  ni legalizam  po  svaku  cijenu, već  obavezivanje  prema  demokratskom  legalizmu.

                            PROGRAMSKI POGLED PARTIJE NA DRŽAVU   

Prosječno obrazovan  građanin,  a  posebno  član  političke  stranke,  treba  da  zna  o organizacionoj  strukturi  svoje  države i  stubovima  na kojima  se  gradi  politička  platforma  njene  organizacije  i  građanskih  prava  i  sloboda  koje  garantuje  svojim  građanima  i narodima. Prema  Programu    klasični  unitarizam  je prevaziđen  i  anahron,  kao  što je  neprihvatljiva i  separatistička  decentralizacija. Demokratske snage  se  zalažu  za  decentralizovanu,  regionalno

42

uređenu  državu. Regionalizacija  trba  biti  na  bazi  iskustva  evropskih  zemalja  koje  su  tako  organizovane.Regioni  bi  trebali  biti  oganizovani  na  ovim  principima: funkcionalnost, ekonomija,  povezan  prostor  komunikacijama  kulturološka  i  radicionalna  povezanost. Za  razliku  od  kantona, regije  bi  imale  svoje  zakonodavne  i  izvršne  organe  vlasti i  Ustavom  određene  djelokruge  rada i odgovornosti.Radi  obezbijeđenja ravnopravnosti   Parlament  se sastoji  od  Pretstavničkog i Doma naroda. Vlada  bi  bila  kolektivni organ,  sa  mandatom  četiri  godine. Umjesto  sadašnjeg  Predsjedništva  zalažemo se  za  Predsjednika  države. Zašto  se    zalažemo  za  ovakvu  strukturu  vlasti? Time  bi  se  omogućilo  jedinstvo privrednog, pravnog  i  političkog  sistema,  kao  što  su  carinski  sistem, radni  odnosi  i  socijalno  osiguranje,  radni  odnosi  i  socijalno  osiguranje, radno  pravo  i penzioni  sistem , odbrana  i sigurnost,  školstvo,,  kultura,  finansijski i bankarski  sistem i .Na  stanovištu smo  da  je  jačanje  državnih  organa  vlasti  krucijalno  pitanje, jer  od  toga  zavisi  napredak  države i rast  životnog standarda  građana..Trebati će inicirati i  pokrenuti  međunacionalno pomirenje, inicirati  ideju izgradnje  zajedničkog  i  dobrosusjedskog života i  razraditi  detaljan  progrm  angažovanja  članstva  partije  na  ovim  zadacima. U  skladu  sa  ovim  stavovima    potrebno je promjeniti Ustav BiH,ali će  nacionalisti  osporiti  njegovo  usvajanje. No bez  obzira  na  to,  partija  će  i  dalje  insistirati  na  svome  prijedlogu  Ustava,  jer je  on garancija  vladavine  prava u zemlji i bezrezervne ravnopravnosti svih  naroda.

    43

Politička partija svojim  mjerama  i  političkim  potezima  treba  da  se  bori  za  dostojanstvo  čovjeka.  To  se  postiže regulisanjem  međuljudskih društvenih  i  živo tnih  odnosa. SDP  treba  usmjeriti sve poteze i   svoju  aktivnost u  pravcu  stvaranja  uslova  za  čuvanje  ljudskog  dostojanstva radnika. Iz  iskustva je  poznato,  da  čovjek   pitanje  života,  dostojanstva  i  savjesti  pretpostavlja  da  mu država  obezbjedi  ove  životne  komponente. Zbog  toga  država i  ne  može  biti  zaštitnik  niti  tolerisati   dru štvene  odnose  utemeljene  na  bezakonju ,sili  i političkoj  moći, u  kojima  se  žrtvuje  dostojanstvo  ličnosti. Zaštita  dostojanstva  čovjeka  konstantna  je  zadaća  države,  jer  je  ona  izraz  suvereniteta  g rađana- Država  je, ali  samo  demokratska, organizacija cijelog  društva  putem  koje  slabiji ćlanovi zajednice  ostvaruju  svoje  zahtjeve  u  odnosu  na  institucije  moći. Ostvarivanje  programskih  ciljeva se  kanališe  pravcima   na  kojima  postoji  podrška većine, što  uslovljava  društveni prostor  od  i  iz  koga  se  javljaju  stalna  ograničenja. Mandat  za  ostvarivanje  svoje  političke  platforme  partija treba  dobiti  od  građanske  većine  u ravnopravnom  takmičenju  sa  drugim  strankama.

        Politički  cilj  partije  je  demokratizacija  svih  segmenata  društva  kao  preduslova  ravnopravno sti  i  slobode  građana. Kod  građana  treba  razvijati  svijest  o  slobodi  i  razumijevanju  iste, kao  i  drugih  socioloških  vrijednosti. Potreba  i  zahtjev  za  demo kratizaciju  svih  životnih    oblasti  izvire  iz  prava  svake  individue  na samoopredjelje nje. To isključuje  etatizam  i  centralizam  kao  i  shvatanje  o  postojanju  jednog  cen tra  iz  koga  se  upravlja svim  drugim  područji ma. Ovaj  stav se odnosi  i  na  anarho liberalizam koji  razbija  društvo  u  nepovezane dijelove,   I pored  ocjene  da  bi  neka  korekcija  sistema bila  značajna  za  cjelokupno  društvo , ne  smije  se  raditi  ako  bi  skrnavila  dostojanstvo  pojedinca.

          Obrazovanje i  kultura  građana  kao  izuzetno  važno  društveno  pitanje, stalna  briga Partije, jer samo  obrazovan  narod  može  pratiti  i  koristiti  tehničko-tehnološka  dostignuća  i  procese. Obrazovanje  je  rasadnik  kulture,pošto  se  putem  obrazovanja  individue  osposobljavaju  za  konzumaciju  kulturoloških dostignuća .I  kultura kao  i ost ale  ljudske  tekovine  u  stalnom  je  kretanju  i  napretku. Da  bi  njene  tekovine  bile  dostupne  svim  građanima, nužno je  eliminisati  privilegije  u  obrazovanju. Demokra tizacija  kulture  podrazumijeva  opšte  pravo  svih  kulturnih  djelatnika  da  odlučuju,  i  osposobljavanje  što  većeg  broja  ljudi  za sudjelovanje  u  kulturnim  akcijama. Kultu rna  demokratija  znači  stvaranje  što  optimalnijih  uslova  za  korištenje  kulturnih  dos tignuća u  skladu  sa  najširim  društvenim  interesima  u  različitim  društvenim  oblasti ma. Stanovit doprinos  kulturi  društva  daju  i vjerske  zajednice, njihove  organizacije  i  institucije.   Međutim,  neposredni  smo  svjedoci   radikalizacije  vjera  i  opasnog  učin ka   te  politike  koja  održava  napetost  i  netrpeljivost  među  građanima. Ovo  treba  imati  na  umu  i  preduzimati  mjere  za  neutralizaciju  te  podrivačke  djelatnosti. Aktivnosti  svih  subjekata  se  vrednuju  po  kriterijima

44

društvenog  značaja  aktivnosti subjekata  i  njihova  doprinosa  napretku zajednice.Za  stanje  kulture  u  BiH  SDP  treba  imati u  vidu  tužno  stanje  kulturnih  institucija  u  državi u  koje  su  ih  doveli  samo voljni  anarholiberali  i  lažni  demokrati .Sumorno  stanje  umjetničkih  galerija,  muzeja  i  pozorišta  optužuje  nosioce  vlasti kao  bezosj ećajne  ljude i  niske  kulture,  uskih  shvatanja  i  ograničenih  kapaciteta. Žalosno  stanje  kulturnih  institucija, nudi  svijetu  ružnu sliku  o  državi  i  njenom  narodu.

        Bosansko-hercegovačko  društvo  je opterećeno ratnim „darovima“ povratka  protje ranih građana kojima je sve  opljačkano, razoreno i  uništeno.U nekim dijelovima  zem lje  povratak  su opstruirale  vlasti  svojom  politikom,jer naconalisti na vlasti nisu sikreno željel povratak građana na njihova manja.Razoreni  i uništeni  privredni  kapaciteti  nisu  nudili  zapoš  ljavanje  povratnika,  što  je  povratak  činilo  neodrživim.  Zbog   toga  je  nužno    pružiti  novčanu  pomoć  povratničkim  porodicama  kako  bi se povratak  učinio  održivim. Odgovorni  političari  su  dužni  napustiti  zapaljivu  nacionalističku  retoriku  i  okrenuti  se  aktivnostima koje će  voditi  izgradnji  povjerenja i zajedništva  bosanskih naroda. Na ovom  pitanju  treba  da  se  angažuju sve  političke  i  progresivne  snaga  društva. Povratak  izbjeglih  i  protjeranih  građ ana  je  jedan  od  strategijskih  zadataka  organa  vlasti  ,kako bi se  zaus tavilo  pretvaranje  napuštene  obradive  zemlje  u  pustare.

        Geostrategijski  BiH  se nalazi  na  razmeđu  Istoka i  zapada ili  kako to liričari vole  reći „Bosna je  zemlja susretanja  , sudaranja i  povezivanja dviju  svjetskih  kultura“.To  je istorijska  sudbina prostora  BiH  i naroda  koji  u  njoj žive. Svakako , bošnjački  nar od  je najugroženiji ovdje,  jer je jedini  koji  se  ne može  oslanjati ni na  brigu  ni na  sigurnu  pomoć  spolja. Mi  u  BiH  moramo  se  izboriti  za  organizaciju školstva  koje  će  odgajati  omladinu  u duhu  bosanskog patriotizma   druželjublja,  drugarstva  i prija teljstva,koje su  separatisti  protjerali  iz  područja  gdje  su  na  vlasti. Zlonamjerni  naci onalisti  su nanijeli  ogromnu  štetu zemlji , razbijanjem jedinstvenog  školskog sistema  i organizacijom  aparthejda  u školama, sprečavanjem  međunacionalnog  druženje  djec e   i  sprečavajući  zajedničke  dječije  igre i  odgajajući  buduće  građane  kao strance. Oni  koji

45

zastupaju politiku aparthejda,svjesno   razbijaju zajedništvo i  multietničost  društva  i  čine  moralni  zločin  prema djeci koju  truju šovinizmom. U  interesu  trajnog  mira, sret nog  zajedničkog  života  građana, FOŽ  će  u svojoj  nadležnos ti  preduzeti  široku  akc iju  na  planu  edukacije  i  pravilnog, progresivnog  usmjeravanja  omladine. Ovaj  zada tak  smatramo  nezaobilaznim, jer  je  usko  povezan  sa  borbom  za  očuvanje  cjelov itosti  naše  zemlje. To  je  patriotski  dug  prema miru, slobodi  i  sreći naših  naroda. Vjerujem  i  očekujem  punu  podršku   organa  partije  na ovim zadacima. Aktivnim polit ičkim  radom,  u narodu razvijati  svijest  o  odbrani  domovine, njenoj  vrijednosti   i  izg rađivati  pozitivan  odnos  kod  mladih  naraštaja kako prema  zavičaju  tako  i  prema  domovini  i  njenim  narodima. Pokretati  i  podržavati  sve politi-ćke,kulturne,sportske  i  ekonomske  mjere  koje  doprinose  unutrašnjoj  stabilnosti države  i  njenoj afirmaciji   u  svijetu. Treba  imati  na  umu,  da  su  odnosi  sa  susjednim  zemljama vrlo  značajan  faktor  mira  i  od  posebnog  interesa  za  naš  tretman  u  strukturama  međunarodne  zajednice  i   evroatlantskih  integracija. Dobri  odnosi  i  saradnja  sa  susjedima  su  zaloga  mira  u  regionu,što  je  od  posebnog  značaja  za  svijet  i  svjetski   mir.

Da  bi žena  bila  ravnopravna  u  društvu,ona  mora  biti  i ekonomski  samostal na,nezavisna  i imati  izvore egzistencije  koji će joj garantovati  ekonomsku sigur nost,  samostalnost  i egzistenciju.  Pri  razmatranju  ovoga  pitanja  nužno  je  imati u vidu nekoliko  utjecajnih  elemenata,  kao što su  između  ostaloga ,postupci  pre ma  ženama  u  procesu  zapošljavanj,  napredovanja  u zvanju i  službi  i pitanjima stručnog  usavršavanja. Ženama  je  neophodno  obezbijediti   celishodno  stručno  obrazovanje  i sistemom edukacije  okvalifikovati  ih  za  preduzetništvo. Ženama,  kao  i  mladima   pružiti  znanje  i osposobiti ih za  izradu  poslovnih  programa,  uve sti  poreske  olakšice   pri  njihovom  ulasku  u biznis  i  omogućiti  dostupn ost  finan sijskoj  podršci.

46          Obrazovne  programe obavezno usmjeriti u pravcu osposobljavanja  žena  za  upravljačke  funkcije  i  korištenje  informatičke  i  komunikijske  tehnologije. Poseb no  je  važno njihovo  osposobljavanje  za  rad  u  upravnim  i  nadzornim Odbori ma  i  razvojnim  fondovima.  Uz ovo, treba  imati  u  vidu  i  kadrovsku poli tiku  koja  u  ovoj  sferi  ima  izuzetan  značaj . Partija koja insistira na gender ravno pravnosti,  treba  u  svim  strukturama koje  odlučuju o kadrov ima ,angažovati  pro porcionalan  broj  žena. Pretstavnice žena  su dužne  insistirati na poštovanju ovoga principa i boriti se protiv  njihovog  angažovanja  kao ikebana. Zapravo, kadrovska  politika  je  ključni  faktor  u  domenu  gender  ravnopravnosti. Zbog  toga  je  uklju čivanje  žena  u  organe    kadrovske  politike , imperativni  zahtjev,  kako bi  se  ti  organi  odgovornije  postavljali  prema  ovome  pitanju.  Društvo  će  svojom  borbom  protiv  sive  ekonomije  istovre meno  raditi  i  na  zaštiti  od eksploatacije omladine  i  žena. Uvažavanje  do sada  nabrojanih elemenata,  od  strane  odgovornih  i  nadlež nih  društvenih činilaca,  u vlasti i politici ,bitan  je  uslov  ostvarenja  ideje  o  gender  i  naciona lnoj ravnopravnosti. Omalovažavanje, zapostavljanje  ili  ignorancija  bilo  koga  od nabrojanih elemenata u praktičnoj  kadrovskoj politici je amoralno ,  protiv zakonito  i  treba  biti  kažnjiv

      Socijalna  politika  je  društveno  pitanje  o  čijem  značaju  nema  posebne  potre be  govoriti, jer je  opštepoznta  stvar.  De fakto,  sva  bitna  životna  pitanja  su  seg menti  te  politike  i  tangiraju  gender  i  polnu  ravnopravnost. Mnoge,  ako  ne  i  ve ćina  žena  trpe  posljedice  neadekvatne  socijalne  politike  ili  ignorantskog  odno sa  prema  ovom  pitanju od strane  nadležnih  i  bitnih   društvenih  faktora. Ženama  treba  stvoriti  uslove  da  usklade  svoje  porodične, profesionalne  i  društvene  oba veze,  jer  to  one same  ne  mogu  učiniti. Masa  žena  je  nedovoljno  obrazovana  pa  i  društvo  treba  imati  u  vidu  tu  činjenicu i  organi-  organizovano  i  planski  na stojati  prevazići  tu  situaciju. Sve strukture  organizacije   imaju  svoju  obavezu  us klađivanja  rodnih  i  generacijskih  interesa  i  odnosa. Iz  iskustva  znamo  da  su  ti  odnosi  vrlo  osjetljivi,jer tangiraju lične interese, svakog  građanina, zbog  čega  ih  treba sistematski  i  odgovorno  pratiti, analizirati  i  rješavati. U nekim  dijelovima  našega  društva,  žena  je  izložena podcjenjivanju,  maltretiranju,  uvredama  i  poniženjima  svake  vrste, zbog  čega  ona  vapi  za  zaštitom  njene  ličnosti  i bića  u  cjelini, kako  u  društvu  tako  i  u  porodici.

47

           Upravo,  odatle  proističe  zadatak  društvenih  institucija  da  se stvore  posto jane,stabilne  i  objektivne  institucije  pravne  i  fizičke  zaštite  žena. U  tome  smislu  neophodno  je  pomno  pratiti  i  analizirati  poštovanje  zakona  u  pra ksi  sa  aspe kta  validnosti  njegovih  odredaba    kao  i  njegovog  poštovanja  u  praksi. Treba  shvatiti,  da  su  ovdje  bitna  dva  zadatka, a  to  su  prevencija  nasilja  i  zakonsko  gonjenje nasilnika. Ovo  treba  shvatiti sasvim  ozbiljno  i  na  tome  insistirati  u  stranačkim  strukturama, a  posebno  u  političkim  orga nizacijama  žena. Ovaj  stav  se  neće  dopasti  osobama  koje  demokratiju  shvataju  kao  proces  samovolje  osoba  na  javnim  i  drugim  funkcijama. Bez obzira  na  to,  ovo  je  sigurna  garanci ja  odvraćanja  ljudi  sklonih  nezakoni tom  ponašanju i  zloupotrebi  pozicije  koja  im  omogućava  ugrožavanje  dostojanstva  i  ponosa  žene.

     U  savremenom  svijetu su vrlo  razvijeni  putovi  i  oblici  zloupotrebe  žena. Kriminalci  su  razvili  suptilne  mreže  koje  koriste  za  trgovinu  ženama  i  njihovu  prostitucijsku  eksploataciju. U organima  interesnih struktura treba  obučavati  članice  da  prepoznaju i  odkrivaju   nosioce  tih kriminogenih   radnji  i  da   čuvaju  elemente  koji  to  dokazuju. Fenomen  roditeljskih  obaveza  u  BiH,  zaslužuje  seri ozniji  prilaz  jer  u  njemu  se  krije  klica  neravnopravnosti  majke  sa  ocem  djete ta,  jer  je to  do  sada  bilo  zakonski nereguli-sano. Brojna  iskustva  ukazuju  da  u  društvu  živi  praksa  po  kojoj    sva  briga  i  teret  oko odgoja  djeteta  pada  na  teret  žene.  Upravo  zbog  toga,  zakonski  je trebalo   podijeliti  roditeljsku  odgovo rnost . Pored  porodiljskog,  trebalo je  ozakoniti  i poroditeljski  dopust  koji  daje  i  ocu  pravo  na roditeljski  dopust  .

 1. Mnoge  nevolje  žena  su  posljedica  siromaštva,  koje  kao  rak  rana  pritišće  najveći  dio  naše  društvene zajednice. Ne  treba  se zanositi  iluzijama  da  se  ovaj  problem  rješava  samo  izradom  nekakvih  planova  i  programa  bez  konkretnih  mjera  i  akcija. Ovaj   se  problem  ne rješava slatkorječivom retorikom bez finansijskih injekcija. Jasno  je  da  se ovaj  problem  može rješavati, na odgovarajući način,ili  zapošljavanjem ugroženih  osoba,ili mjerama socijalne politike,zavisno  od  starosne  dobi  i zdravstvenog  stanja  žene. Vrlo su poznati široko rasprostranjeni  problemi  sa  kojima  se susreću  mlade  žene  i  djevojke  kao i one srednjih  godina   pri  traženju  posla. Tu se najčešće  radi  o seksualnom  ucjenjivanju i ponižavanju ženskih osoba, od strane  poslodavca. Iskustva  ubjedljivo  govore , da  ove  žene  treba  zakonskim  mjerama  zaštititi  i  obezbijediti  im  neku  vrstu  prioriteta  u sferi  politike  zapošljavanja. Jedini  pouzdan  lijek, za ovu  vrstu  diskriminacije , fizičkog  i  moralnog  nasrtanja na dostojanstvo žene,jeste krivični  progon onih koji se služe ovim nečasnim postupcima. Interesna organizacija je pozvana da se angažuje i pruži podršku i pomoć ženama koje se odluče da traže sudsku zaštitu od nasilnika.

      Žene kao ljudska bića su  vrlo  osjetljive  i  neotporne  na  neke  bolesti,posebno na one ženskoga  karaktera. Partija treba  organizovanom  edukacijom žena, stvoriti  što  povoljnije uslove za prevenciju od raznih bolesti  i zaštitu zdravlja žena svih dobnih uzrasta. Pored  toga  što  je  ova istina  opšte poznata, također je poznata i  neobrazovanost  velikog broja  žena  što doprino si  njihovom  nesavjesnom  odnosu  prema  vlastitom  zdravlju. Interesna  struk tura će  uz pomoć  partije usmjeriti  svoje aktivnosti  na  eliminisanje  zdravstvenog  primitivizma kod žena  i  njihove neobrazo vanosti. Organizacijom  kurseva, predavanja, okruglih stolova  i  drugih  oblika  edu kacije,  angažovanjem  pozna tih stručnjaka  nastojati  ćemo  „otvoriti  oči“  našim  članicama  i  usmjeriti  že ne  na  redovne  ljekarske  preglede  u cilju  ranog  otkriva-nja  bolesti  vitalnih  organa  žene  i  preduzimanja  neophodnih  mjera  liječenja. Tre ba  uticati  i  na  zdravstvene  institucije  da  se  angažuju  intenzivnije  na  rješava nju  zdravstve nih  problema  žena. Pojave  neodgovornog  i  nesavjesnog  odnosa nekih zdravstvenih  inst itucija  i    institucija i ljekara,prema  ženama  treba  moralno osuđivati  a u slučajevima  težih  grešaka  i  krivično  goniti.

 49

         Posebna  kategorija ženske populacije  su  invalidne  žene,  koje  su normalno frustrirane i  opterećene  brojnim životnim nevoljama,počevši od psihičkih pa do materijalnih. Treba  raz- umjet  ovaj  soj  ženske  populacije. Njihov  invaliditet  je  izvor  njihove  frustracije, i  povučenosti  i  utučenosti. Potrebno  je  u  organizacijama  FOŽ posvetiti  članicama  pažnju  i  uključivati ih  u  stranačke  organe  i  pružati  im  moralnu  i  materijalnu  pomoć u rješavanju  njihovih  akutnih  životnih  problema i  zaštite.FOŽ  će  svojom  planskom  aktivnosti  inicirati i pokretati  rješavanje svih  životnih  problema  žena. Naša aktivnost  i  zalaganje  treba  da  doprinesu  poboljšanju  ukupnog  stanja  žena  u  društvu, njihove pravne sigurnosti i zaštiti njihovog  ljudskog dostojanstva,  njihovog  materijalnog  položaja, socijalne  sigurnosti,  zdravstvene  zaštite,  političke komunikacije    i  opšte  kulture. Opšti interes  društva  je da  se spriječi  trgovina  ženama  i  njihovo pretvaranje  u  robinje,  trgovanje njihovim  seksualnim  svojstvima  i  sprečavanje  prostitucije  i  narkomanije. Bez  obzira  koja   je  partija  na vlasti,  interesni subjekt će  od  rukovodećih  ljudi  energično  zahtjevati  da  se  poštuje i  u  praksi  provodi  zakon  o  gender  ravnopravnosti  i  puna  zaštita  žena.

 1. Uloga interesnog subjekta,kao sastavnog dijela partije u političkom životu zemlje,objašnjena je dovoljno .Međutim,i pored toga korisno je potsjećati članstvo na  programske zadatke i povremeno iste inovirati i osvježavati novim idejama i saz nanjima Mislim, da je izuzetno važno govoriti o nekim pitanjima koja će afirmisati organizaciju kao motornu snagu koja vuče naprijed i u narodu afirmiše socijaldemok ratske ideje. IINT.subjekt kao politička struktura je opozicija vlastima nacionalista. Nikad  se  ne može i neće miriti sa obespravljenosti radnika i njihovoj zločinačkoj eksploataciji. U korijenu ćemo  razgolićivati sve kriminogene mjere  i postupke vlasti i njenih nosilaca,  usmjerene na održa vanje socijalnog ugnjetavanja i  eksp loataciju siromašnog  dijela stanovništva. Vlast se koriguje političkim utjecajem građana i poli tčkih stranaka kao i  organi zovanim kritičkim intervencijama i utjecajima šire javno sti. Tu spada  javna  kritika, i  politički  protesti,  štrajkovi i  građanska neposlušnost.

           Kritika  i samokritika su  važne  komponente  političkog  i društvenog živo ta.Kritika je korektiv protiv zastranjivanja pojedinaca u društvu. Kritika može biti dobronamjerna,konstruktivna i zlonamjerna destruktivna.Veliki broj ljudi svaku kritiku proglašava zlonamjernom, iako ona može biti argumentovana i bez lične note.U organizacijama treba razvijati   svijest   o potrebi prihvatanja konstrukti  vne kritike,jer tako se gradi radna atmosfera,otklanjaju slabosti i jača organizac ija .Samokritika kao lična osobina pojedinca je izuzetno važna,jer pojedinci sa tom osobinom samokritički analiziraju svoj rad i odnos prema  ljudima i isprav-ljaju  greške.Najteže je sa narcisoidnim,arogantnim i isključivim ljudima, poseb  no ako su na nekim društvenim funkcijama.Oni žele biti nedodirljivi, kritiku ne trpe i kritičare nastoje zaplašiti i tako guše istu zastrašujući potencijalne kritičare.Pred tom opasnosti  ljudi se povlače i spontano organizuju kritizerske družine. Kritizerstvo niklo na strahu od zdrave kritike, prerasta u  opasnu  bolest, postaje izvor nezdravog stanja i proizvođač ogovaračkih priča i kleveta. Da ne bi došlo do ovoga nezdravog stanja,pametan,tolerantan rukovodilac će prihvatiti dobronamjernu kritiku i neće od toga stvarati zlu krv. To unosi harmoniju u kolektiv  koji ima takvog čovjeka  na čelu koji usmjerava i kanališe život da teče harmonično. To je najsigurniji put podizanja ličnog ugleda takvog rukovodioca. Međutim,ovo pitanje je vrlo osjetljivo. Naime,uslov za demokratsko ,kritičko djelovanje građana,izuzetno je vrlo bitno  povjerenje između vlasti i građana i poštovanje zakonitosti u radu organa vlasti i pojedinaca na odgovornim funkcijama. Tu spada javnost rada i objektivnost i poštenje organa vlasti. U svijesti običnog čovjeka,okoštalo je shvatanje da su intelektualci advokati istine i promotori naprednih ideja. Govoreći iskreno i objektivno, za veliku većinu ovoga soja ljudi u  BiH se ne može reći tako nešto. U praktičnom životu i praksi su  poznati njihov konformizam besprincipijelnost, halapljivost i prevrtljivost. Na sreću,ima jedan ,doduše manji broj,

51

principijelnih,realnih ,moralnih i odgovornih ljudi, spremnih da se suprotstave devijacijama moćnika vlasti. Oni zaslužuju zalaganje i napore naših organizacija da ih uključe u svoje redove i daju impulse političkoj aktivnosti organizacije. Intelektualci mogu odigrati pozitivnu ulogu u tijesnoj sprezi sa medijima,koji su se namnožili u društvu i  (ima ih oko 300) poprimili karakter bastiona pojedinih klanova i krugova. Mediji su postali balast i ugrozili objektivnost,i istinitost informacija u trci za informacijama i senzacionalizmom kojim su opsjednuti, zbog čega su izgubili na povjerenju kod građana. Slobodni i kritični mediji, nemaju mogućnosti za svoje djelovanje, a intelektualci kritički eksponirani, imaju tretman budala,izdajnika pa čak i neprijatelja (stranih plaćenika).

        Sadašnje generacije čovječanstva ,svoje životne dionice troše u vremenu snažnih društvenih turbulencija i svakovrsnih potresa .U svijetu vlada intelektualna, finansijska,  klimatsaka i etička poremećenost. Prema Konfučijevom sistemu mjera, poremećaji su nastupili u odnosu vladara i naroda, očeva i djece, muževa i žena; starijih i mlađih. Poznata je  Hegelova teorija o slobodi kao o spoznatoj nužnosti. Međutim,u ovom našem vremenu,na sceni su  generacije koje hoće bezgraničnu slobodu i prava bez obaveza i odgovornosti. Granice ljudskih prava su granice odgovornosti i slobode. Ljudi žele neograničena prava bez odgovornosti. U ovaj krug spada i odnos između znanja i neznanja. U BiH  je znanje devalvirano do te mjere, tako da „svi misle da sve znaju“.Tome su doprinijeli neki grabežljivi univerzitetski profesori koji su moral bacili pod noge u trci za jeftinim bogatstvom i nanijeli neprocjenjivu štetu nauci i društvu. Veliki broj kvazi diplomanata,magistara i doktora nauka,mašu diplomama koje nemaju pokrića u znanju njihovih vlasnika. Oni su uvećali masu nezaposlenih „ visoko obrazovanih kadrova“ i učesnika  u  pritisku na vlast za

52

zaposlenje prema njihovoj  „dolar diplomi“. Nepotizam,formalizam,podobnost i drugi proizvoljno izmišljeni uslovi zapošljyvanja, izvor  su barijera u stvarnoj situaciji i služe   kao paravan nezakonitom radu.

        Svjetska globalizacija i tranzicija srušili su sve moralne standarde, i sisteme vrijednosti, a nove nisu utemeljili niti će to učiniti u  skorije vrijeme. Vladajuća psihologija u svijetu je  hedonističkog karaktera i težnja  za svakovrsnim oblicima uživanja u životu ,što je siguran put u perverzije.  Ovu tragiku povećava činjenica, da se mladi iz čistih gluposti obračunavaju noževima i pištoljima. Vlast snosi dio odgovornosti za ovo stanje, jer nije oduzela vatreno oružje čak ni od psihopata ni ostalih građana nakon rata.Zbog toga ćak i beznačajni međusobni sukobi se završavaju pištoljskim obračunima. Obračuni se dešavaju između nacionalistički obojenih, radikalnih pojedinaca i grupa, kao i suprotstavljenih grupa kriminalaca. Ova pojava zaslužuje i zahtjeva ozbiljne i odgovorne analize i društvene mjere. FOŽ u saradnji sa organizacijama SDP  Ovaj problem, odgovorni faktori u  drštvu moraju  potencirati i insistirati na kompleksnim (zakonskim,moralnim)mjerama u pravcu liječenja ove opasne bolesti  medju omladinom.

               Pohlepa i gramzljivost gospodare u društvu.Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo,mada je, sigurno da njihovu sreću čini ono što stvarno jesu,a ne materijalno bogatstvo.Efekti moralne krize društva su vrlo ozbiljni i društveno štetni,sa dalekosežnim lošim posljedicama na psihu čovjeka,a jedan od njih je strah. Iskustvo čovječanstva  nedvosmisleno govori da su psihosocijalne pojave kao što su:strah, strast,nagon, požuda i interes, vodile ljude u izolaciju ,što znači u sunovrat,u  autarhiju do autizma. Tu je osnova i prag isključivosti,prema  kojoj su za svenedaće i nevolje „krivi drugi“ i oni su stalna konstanta opasnosti,što predstavlja  bazu permanentnog straha građana.

53.

U društvu ,estetika,otkačena,od etike,sišla je na nivo reklame, odakle dalje ide  i na pornografiju i prostituciju. Izraz psihološke poremećenosti ljudi je njihovo svođenje na pokorno sluganstvo dominaciji, asimilaciji,diskriminaciji svih oblika pa čak i, aparthe jdu. Dobar dio ljudi je pretvoreni u zambe. Sve su to pitanja koja traže ozbiljne  anal ize,kao i racionalne i konkretne odgovore i ne trpe proizvoljne pamflete i etikete,jer to nije put povratka i izgradnje interljudskog i međunacionalnog povjerenja. Egzistencijalno ugroženi građani ,opravdano traže garancije svoga ličnog fizičkog ,kao i opstanka svojih porodica. Tu ne koriste nikakvi i ničiji vazovi,fetve ,propovijedi ni liturgije.Protekli rat je otvorio duboke rane, kod svih, a naročito kod bošnjačkog naroda, čije zacjeljivanje traži dug vremenski period .Ovaj elemenat ,treba shvatiti ozbiljno ,jer je   u manjoj ili većoj mjeri  zastupljen kod svih naših naroda. Treba imati u vidu i činjenicu da pojedini naro dni „dušebrižnici“ uvećavaju brojeve svojih stradalnika, iz svoga naroda, čime zaoštra vaju međunacionalne odnose i drže stalnu napetost i podstiču tenzije. Realni i objektivni ljudi,ukazuju na zablude onih koji nastoje relativizirati ili potpuno porći obim učinjenih zločina,kao i onih koji naduvavaju brojke žrtava. Iskreni pobornici mira znaju da samo iskreno priznanje zločina,jeste siguran put u stabilno mirno stanje u zemlji, i neka vrsta garancije da potomci neće ponovo krenuti u međuso bno klanje,ubijanje,pljačku, silova nje i paljevine kuća. Očekivati  iskreno priznanje zločina od najvećeg dijela političara učesnika rata,a  naročito onih iz srpskoga naroda i promjenu njihovog nekorektnog i rigidnog shatanja za sada je  čista  utopija  Poricatelji zočina,zločine svrstavaju u odbranu  domovine,otadžbine ili zemlje,a svoje zločince brane i proglašavaju herojima Oni su prihvatili poricanje genocida kao njegovu poslednju fazu. Oni  poriču broj žrtava,i moralno diskvalifikuju očevidce,svjedoke ,tvrdeći da su nasilne smrti bile nenamjerne ,slučajne,da  je ubijanje bilo međuplemenski konflikt ,da su se snage samovoljnih uboji ca otele kontroli komandi,što je obmana  Međunarodne zajednice kako bi hapšenje rat nih zločinaca ugrozilo mir itd. Demagoški tvrde kako je mir i pomirenje važniji nego optu živanje ljudi za genocid. Svi ovi „manevri“ nose duboko neljudske odlike i imaju za cilj sve ratne zločince zaštiti od krivične odgovornosti utirući put novome genocidu, uvjera vajući kandidate budućih genocidnih zločinaca,kako pametna politika“ može zaštititi svoje sluge. Razumije se, da ovo djeluje ohrabrujuće i potstrekački na nacionalističke fanatike. Ovaj zaključak ukazuje na obavezu svih progresivnih snaga,a posebno članica FOŽ da raskrinkavaju ovu opasnu zabludu koju zastupaju  politički  dosta jake snage, Na političkoj pozornici BiH caruje jedna vrlo ružna i opasna pojava,a to je tzv inat politi ka čiji su nosioci uglavnom rukovodioci političkih (nacionalističkih) partija. U našim uslo vima ta vrsta politike  u državi,nosi prijetnju novih oružanih sukoba i tenzija. Ta politika kao i njeni nosioci mora biti energično demistifikovana i raskrinkivana, kao demon zla,jer se inat politikom  ne gradi međunacionalno  povjerenje. Notorna istina je, činjenice su neumoljive. One se ne mogu izbrisati nikakvim verbalnim trikovima ni manevrima kako to pokušavaju neki visoko pozicionirani i radikalno orijentisani političari. Svaki građanin u našoj BiH mora shvatiti da je BiH višenacionalna zemlja i da  se miran  život u njoj mo že da gradi i održava samo pod uslovom, ako se ljudi među sobno iskreno bez predrasu da uvažavaju,komšijski sarađuju i ljudski pomažu.U zabludi su oni koji organizuju profa šističke ravnogorske falange koje   demonstriraju njihovu snagu oko memorijalnog cent ra u Potočarima,paradiraju po Manjači, Banjoj Luci i Višegradu, a proustaški besprizorni ci ruše partizanske spomenike u groblju u Mostaru,biste Narodnih heroja u Bihaću itd.Pogrešno misle  organizatori  tih orgija da se i na drugoj strani ne mogu naći slični nabildani momci kao što su Vehabije ,spremni na kavgu i ravan odgovor ravnogorskim i proustaškim izazivačima. Ali, oni miruju,da se shvati, ne zbog straha od ravnogoraca, nego radi shvatanja i svijesti da je ravnogorsko mahnitanje slika primitivizma

55

njihovih organizarora i njihove zaostale šovinističke svijesti..Njihovi organizatori su zabluđeni i zagriženi nacionlisti,militantne figure koje bi  za svoje interese i  sutra tuđu djecu gurnule na besmislenu klaonicu. Ovom stanju doprinose i neke vjerske zajedni ce,koje vjeru ističu iznad nacionalnih  ubjeđenja građana. Opasno je apsolutizirati  vjer sko i utkivati ga u sve sfere društva, svjetovnog i političkog života. FOŽ SDP će se zal agati za sprečavanje i zaustavljanje svih aktivnosti i kampanja koje vode  u samoizola ciju pojedine narode i tako podrivaju biće BiH državnosti. Ljubav treba razvijati i njegova ti prema BiH državi. Stotine stratišta i stotina hiljada igubljenih života,dovoljno su  snažn a  opomena i upozorenje da se zalažemo za dominaciju mudrosti, osjećaja moralne odg ovornosti ljudi koji vrše društvene funkcije, zvanih čelnika.Religijske  karijeriste treba spriječiti da se nametnu političkim organizacijama i da vjerske zajednice uvlače u politi ku. Između religija i politike mora postojati jedna ekvidistanca i nema pravo niko da je narušava.

                                              SIGURNE  KUĆE

         Fizičko i seksualno nasilje i zlostavljanje je rasprostranjeno širom svijeta i egzistira kao komponenta političkog sistema..Tako se od žena i djece prave poslušne, zavisne osobe koje žive u strahu od autoriteta muškarca. Ako muž nasilnik ženi lomi dušu i kosti dvadesetak i više godina,postavlja se pitanje gdje će završiti ženina koncentracija,inteligencija i angažman za život oko sebe. Žrtve, smrvljene nasiljem,izolovane,  prisiljene na  šutnju,postaju lak plijen manipulatora iz njihovog okruženja.  Treba stvoriti slobodan prostor žrtvama u kome mogu slobodno da kažu sva svoja iskustva nasilja nad njima- Logično se postavlja pitanje zašto žene ne napuštaju partnera nakon prvoga nasilja nad njima ili zašto nastavljaju život sa nasilnim partnerom,Žene trpe nasilje i u našim krajevima,jer je to dio  patrijarhalne istorije koja je stvorila hiljade  malih mehanizama protiv bića žena i njihovog  slobodnog razvoja.Evo nekih od njih:

56   Muško nasilje nad ženama i djecom su  akti stalnog potčinjavanja,prema nekom iskustvu iz naših sredina i nepisanom pravilu,ali utemeljeno na iskustvu iz života. Po sebno su silovanja žena u ratovima raširena kao sastavni dio politike i taktike.Žene su ova nasilja krile zbog  stida.Silovanje je vršeno kao taktika zavjere protiv žena. Ka da se shvatilo da nasilje prati život svih žena u svijetu i da sramota nije na žrtvi nego na zločincu i kada se shvatilo da cijeli ženski rod u svijetu dijeli istu sudbinu,žene su počele misliti i povezivati svoje lično iskustvo sa  društvenim  procesima  potčinjava nja  žena, što  se  zove  feministički  pristup  nasilju nad ženama,odakle  je  potekla  ideja  o  SOS  telefonu  za  žene i djecu i o SOS kućama. .SOS telefon  ,te  zelena  info- linija   koja  ima  za  cilj  informisati  građane  i  građanke  o  rodno  uslovljenom  nasilju . To je omogućilo  ženama  da  govore  slobodno  o   svojim problemima,bez  posre dovanja  muškaraca. Sada se već  zna  da su  osnove nasilja u ratu iste sa muš kim osnovama,na kojima provode nasilje u porodici.U oba slučaja,nasilni pros  tori se kontrolišu zastrašivanjem. Iako nisu sve žene silovane ,one treba da se plaše silovanja,kao što u ratu svi ljudi treba da se plaše smrti.Tako se preko straha kontro liše čitav jedan pol ili  jedan narod.(nacija).Ako je strah instrument u kući i u ratu ,dru gi je održavanje ponosa  osvetom. Tako smo u prvim godinama rata devedesetih preko srpskih medija mogli čuti“da nam historija daje  za pravo da u odbrani prvi pucamo“.Kada muž dođe a nijedakući ljut i još sa vrata vikne na nju i kada vikne na nju i još je udari i baci na pod  to je prvi čin rata.To je početak  osvete nad slabijem koji nema instrumenata odbrane..To je on vidio u holivudskim filmovima i na ulici. On ne shvata,da je prešao granicu njenog  tijela kada ju je udario,Tako počinju sukobi sa prvim šamarom,jer primitivac , nikada nije shvatio da su žena i djeca njegova i da je on odgovoran za  njihovu zaštitu. Koristiću se dostignućima  feministkinja.

 1. Ovaj pokrert žena je pokrenuo SOS telefone u funkciji pružanja pomoći žrtv am a  muškog  nasilja.Evo principa djelovanja SOS-a: Žena nije nikada kriva za nasi lje koje je prežvjela.Odgovornost i krivica je nasilnika.Žene obično traže krivca u sebi  pod uticajem  patrijarhalnog  odgoja i iskustva;Vjerovati  je  ženi. Društvo obično ne vjeruje ženi. Povjerenje prema ženi, njenoj snazi  i autonomiji,nije još čvrsto zaživjelo .Za  nas  su važni doživljaji žena,njihova osjećanja  i  kako su ih doži vjele.;Pustiti da njena priča izađe napolje,sa kvalifikacijama,i interpretacijama koje daje sama; Ne da vati savjete,pustiti je da sama ispriča svoju  životnu priču.i kroz  razgovor utvrditi koli ko ona poznaje svoje probleme; Rješenje situacije se nalazi u samoj ženi i nema bez izlazne situacije.Zašto žene trpe nasilje: Više nego sigurno je da nijed-na žena  svije sno  i  namjerno  izabrala  siledžiju za životnog  partnera  i  sa  njime  živjela dugo godina.Brojni su razlozi koji  čine  tkanje konkretne  životne  sredine  svake  žene. Žene  su optrećene iskustvom  patrijarharne  sredine  u  kojoj  su odrasle  a  koja  je  kreirala  hiljade  malih  mehanizama  protiv  žena  i  njihovog  slobodnog  razvoja. Ukratko  ću  se osvrnuti na  neke  od  njih.:

1.Zbog dijece-.Žene ostaju  sa nasilnikom  da ne bi  ostale  bez  djece  pošto  nasilnici  prijete  da  im  neće  dozvoliti  da  viđaju  djecu-Smatraju da  im je  odvojenost  od djece  teža  od  nasilja  koje trpe  u  braku. Smatraju  ako  ostanu  bez djeteta  da gube  dio  ličnog  integriteta. Najčešća  društvena  predrasuda  u vezi  sa rastavom  je „da  su  djeci  potrebna  oba roditelja  i  da  posebno  sinovi  ne  mogu  odrasta ti  bez  oca. Patrijarhalnim  odgojem,  žena  je  naučena  da  trpi  i  da  ima  malo  kontrole  nad  svojim  životom. Posebno , ako su  ekonomski  zavisne , one   vjeruju  da  neće  moći  odgovoriti  društve im  zahtjevima  odgoja  djeteta. Verbalni  dušebrižnici  o  natalitetu, potpuno  zanemaruju  ekonomske  perspektive  mladog  naraštaja.

     58

2.Nepoznavanje  svojih  prava. Veliki broj žena ne zna svoja zakonska prava. Siledžije  u  braku, zloupotrebljavaju neobavještenost  svojih  žrtava  o  njihovim  pravima  zbog  čega  ih  plaše  pričom  da nemaju  prava  na  djecu, na  stan ni  podjelu  imovine i na  izdržavanje.

3.Primjena  potpune  kontrole  i  izolacija  žene  Nasilje  u porodici  uključuje  model kontrole koji obuhvata fizičku, seksualnu,  psihološku,  emotivnu i  ekonomsku  zloupotrebu. To  su  postupci  koji   se  primjenjuju  kombinovano  sa taktikom  izolacije  žene  od njenih prijatelja  rodbine  i  poznanika. On  stvara  neprijatnu atmosferu  i  tako odbija  posjete  njegovoj  supruzi.U sled toga  demonstrira  se   ljubomora  pa  se  žena  optužuje  za  flert  sa  kole- gama  sa  posla, sa poštarom, mesarom, prodavačem  ili  čak  prolaznicima  na  ulici..Ekonom ska  kontrola  se  ostvaruje  davanjem  nedovoljnog  iznosa  novca  za  kućne  potrebštine, raspitivanje  za cijene  artikala, rasipništvo  nasilnika, preuzimanje  potpune  kontrole nad budžetom. Svaki  njen  izlazak iz  kuće  se  kontroliše  i  predbacuje  joj se  da  besmisleno „šeta“, da  ne  vodi  računa  o  sebi  i  kući  i  da  se  pristojna  žena  tako  ne  ponaša. Zbog  toga  ona stalno  živi u  strahu  da  ga  ne  naljuti.

4.Lažno  obećanje nasilnika da će se promjeniti. Vremenom nastupa varljivi „medeni mjesec“.Nasilnik obećava da će se promjeniti,  moli  oproštaj,  kupuje cvijeće,  uzima  svu  krivicu  na  se,  izvodi  je  u  restorane.Ali  nasilje  se ponavlja.

5.Pogrešno dijagnosticiranje  uzroka  nasilja. Žrtva  nasilja  ponekad  misli  da nasilnik  ima problema  na  radnom  mjestu,sa  roditeljima,  djecom  ili  da  je  ona  sama  kriva jer  ne  umije da  bude  „dobra  žena“ i  ispunjava njegova  očekivanja. Zato  vjeruje da  se on  može  promjeniti,  samo  ona treba  biti strpljiva.

59

6.Idealizacija  partnera  nasilnika. Ona vjeruje  da  on  nije  takav,  da ga  neki spoljni faktori usmjeravaju  na  nasilje i  kada  bi  se  oni  mogli  odstraniti  da  bi   on  opet  bio  dobar.Pone kada  misli  da  on treba da  se liječi  psihijatrijski  ili  od  alkoholizma ili  vjeruje  da bi  on  trebao  da  posjećuje  bračno  savjetovalište.

7.Usmjeravanje  ljubavi.  Žene  često  investiraju  svu  svoju  ljubav (u iluzornoj) nadi  da  će  njena  ljubav  promijeniti  muža.  Poneke  žene  misle  da  će nježnošću  promjeniti  nasilnog  muža  i  da  one  to  mogu  postići  svojom  ljubavlju.8. Prijetnje  ubistvomm-Poneki  nasilnici  prijete  da  će  ubiti ženu, zapaliti  kuću  ili njenu  kosu  da  će  joj unakaziti  lice,  da će djecu baciti u  rijeku. Sam  spomen  razvoda  ili sklanjanja kod roditelja  ili prijatelja  izaziva  nasilnika. Čak  ni  sam  razvod  ne  znači  za  nasilnog muškarca  kraj  mogućnosti  da  i  dalje  teroriše  svoju  bivšu  suprugu  niti  za  nju  znači  sigurnost  od  njegovog  upada  i  prijetnji. Pa  i  poslije  razvoda  brojne  žene  su  bile  izvrgnute  brutalnim  napadima  i  ubistvima.

60.

9-Nasilnici se  trude  da  spriječe  odlazak  njihovih  žrtava.  Prijete  da  će  prekinuti  liječenje,  izvršiti  samoubistvo,  prodati  sve u bescenje,  napustiti  radno  mjesto,  početi  da  se  opija,  skočiti  u rijeku.Poneki  i  ostvari  neku  od  prijetnji.

10,Stanje  zamrznutog  straha  kod  žena. Žena koja  se nalazi  u  situciji  u  kojoj  je  ugrožen  život  nastoji  da  izbjegne  situacije  u  kojima  se  nasilnik  ljuti. Ona nastoji da  ne  pokaže  jake  osjećaje,  ne  pruža  otpor,  jer  je  to  može  dovesti  u  još  veću  opasnost.  To  se  naziva „zamrznutim  strahom“To  je  taktika  borbe  za  preživljavanje  poznata  iz rata,logora i silovanja.

11.Ekonomska  zavisnost  žene. Nezaposlena  žena  uvijek  teško  nalazi  posao .Ona nema gotov  novac  niti  izgledan  način da ga  zaradi. Ako  je nezaposlena  teško  zamišlja  sebe  na  poslu,  a  ona  koja  je bila  zaposlena  boji  se  pada  standarda.

12Neuspio brak,smatra se sramotom.Primitivna i kulturno-zaostala sredina razvod braka smatra  sramotom i u njihovim pričama o tim slučajevima najčešće osuđuju ženu kao krivca-To je razlog zašto brojne žene prihvataju nasilje u braku i trpe ga godinama,po ugledu na svoje majke,tetke,pa žive u uvjerenju da je to „normalna ženska sudbina“.Fikcija stida i sramote od razvoda,tjera brojmne žene da ostanu i čame u bezočnom nasilju i vode život bez  ljubavi,radosti i ljepote. Na ovo se nadovezuje i nedostatak samopuzdanja žena. Psihloškim  pritiskom i lažnim optužbama da je kurva,drolja i da je kriva za sve,poljulja se u njoj samopouzdanje i povjerenje u vlastitu lićnost i moralnost.I žene odrasle u porodicama gdje je nasilje bila normalna  pojava,ne umiju se suprotstaviti  nasilniku.Psihološki strah od s samoće i starosti,inicira mišljenje da je bolje trpjeti nasilje u porodici  nego biti sam.U najtežem položaju se nalaze žene koje nemaju podrške drugarica i rodbine,koji se stave na stranu nasilnika. Nevoljama žena doprinose i institucije koje polaze od stanovišta da je poro dicu osnovnom ćelijom društva i insistiraju na ostanku ste u nadi da će prevazići neslogu. Porodična tradicija i religijske dogme koje su oštro protiv razvoda doprinose odustajanju žena od razvoda od nasilnika

U red mjera  koje društvo preduzima za  zaštitu  žene  od nasilja  u porodici spadaju i „Sigurne  kuće“.Ove kuće su   pokušaj društva da  se pomogne ugroženim ženama.  Sigurna  kuća ,je naziv objekta,  prihvatilišta za nevoljnice, žene žrtve terora   u porodici. Kumovi ovog imena su pogriješili kada su ovu kuću nazvali  „Sigurnom“. Ovo ime ne odražava  suštinu  pojave  zbog  koje je kuća osnovan To  je  pribježište   nevoljnica i  nesretnih žena čiji  su  životni  izabranici ,pijandure  ili  patološki ljubomornici, njihov život pretvorili  u  pakao .Dakle, to  je  rješenje  društva  da  pomogne  i  zaštiti  ugrožene  žene  i  njihovu  djecu  od nasilnika  koji nasrću  na njihova  tijela  i  živote. Bezbrojni  su razlozi  za   traženje  adekvatnijeg  naziva  za  ovu  humanitarnu  ustanovu .Mislim , kada  bi  je  nazvali  „kuća  ugroženih „ ili  „ kuća  rehabilitacije  poniženih“ taj bi naziv vjerodostojnije odražavao  njenu društvenu namjenu. Ovo samo uzgred napominjem, jer nije  moj  zadak  da  polemišem  o imenu  ove  institucije. Žrtvama  nasilja  i  terora u  porodici  i  društvu treba  vratiti  vjeru  u  život. Shvatljivo  je  da  je to  teško postići  u limitiranom  vremenskom  periodu..Ekonomski  faktor  je ključ,,jer opštine nemaju  dovoljno  sredstava  da  obezbjede  duži  ili  trajni  boravak u  tim  kućama.

61

          Izmaltretirane,isprebijane  i izmučene  žene  kada  dođe  vrijeme  da  se  vraćaju  pod krov  nasilnika,  mole  da  ostanu  i da  se  ne  vraćaju  pod  uslovom i  da  u  slobodi  gladuju.“Molim  vas  ,ne  tjerajte  nas, bićemo  gladni  moja  djeca  i ja, ako treba, samo  da  ostanemo“.Ovaj  vapaj  žene,ubjedljivo  govori  o  stravičnim uslovima  koji je  čekaju  nakon povratka pod krov gdje je čeka nasilnik. Žene sklonjene u  sigurne  kuće po prvi  put  mirno zaspe  u  tim  kućama  bez  straha  od  napasti  i .nasilja i  pojedu nešto  da  im  ne presjeda  zalogaj  hrane. Nasilnici  svoje  žrtve ne  ostavljaju na miru  ni..u sigurnim  kućama,jer  su te Kuće   nedovoljno zaštićene  pa  nasilnici  dolaze  i  izazivaju i vrijeđaju  svoje  žrtve,štićenice sigurnih  kuća. Iz prakse su poznati slučajevi da nasilnici zbog kojih su sklonjene žene i djeca,dolaze da „obiđu djecu“.Ovo je primjer koji govori o potrebi da se ovo pitanje zakonski reguliše.

62        Uzroci nasilja  u porodicama  nisu  predmet  ove  knjige. Ali, ipak  ćemo napom enuti   samo  neke od njih  ,kao  što  su međusobna netrpeljivost  supružnika,  pijans tvo jednog  ili  oba  bračena  druga,  siromaštvo,  nezaposlenost  itd. Sve  manifesta cije  nasilja  su  drastične i  imaju  manijakalni  karakter..Tuku  i prebijaju  žene,  čak i  u  predporođajnom  periodu. Ovi  poroci  produkuju  strašnu  mržnju, koja  nije  daleko od  od  patološke. Tako je   Jedna  žena iz  Ribnika   bila  u  sigurnoj kući  i  nije  željela  da  se  vrati  nasilniku, iako  joj se  jedan  sin  za  to  vrijeme  ubio. U  Banjoj  Luci je  za dvije  godine  kroz  Sigurnu kuću   prošlo  oko 150  žena i djece Centri  za  socijalni  rad  vrše  pritisak  na  žrtve  da  se  vrate  kući  ili  rodbini  što  mnoge  žene  odbijaju  i  mole  za bilokakav  posao,samo da  se  ne  vraćaju. U ovim  postupcima  organa Centara  za  socijalni  rad   sa  žrtvama  nasilja  krije  se mnogo nehuma- nog. Pravednije  i pravičnije , a možda  i  produktivnije  bi  bilo  nasilnike  zatvarati , nego odvajati  majke  od  djece.U društvu  je uvriježeno shvatanje,,da  se  pričom  o nasilju u porodici  „potkopava mit  o  porodičnim  vrijednostima“.Iz ovoga  shvatanja  proističe  potreba  i  zadatak društva da  razvija senzibilitet  javnosti  za  zašti tu žene..Tražiti  od sudskih  organa  da energičnije  izriču nasilnicima mjere  psihijatrijskog  liječenja  Treba pooštriti zaštitne  mjere i ne dozvoliti nasilniku  da  odlučuje on  o tome hoće  li  ili ne  prihvatiti psihijatrijsko liječenje. Treba  edu kovat  žene,  da postanu  psihički  jače  i  snažnije  u  otporu  nasilju  i  osposobljavati  ih  za neki  posao kako  bi  ekonomski  postale  nezavisne.

SARADNJA INTERESNIH ASOCIJACIJA PARTIJE SA RELEVANTNIM STRUKTURAMA

        Pod ovim pojmom  međustranačke  saradnje,podrazumijeva  se  saradnja   sa  nevladinim  organizacijama i  strukturama  vlasti  koje se  bave  pitanjima  vezanim  za  ravnopravnost  polova. U  opštinama  prema  Zakonu  o ravnopravnosti  polova,postoje  formirane  komisije  za  ravnopravnost  polova. Prema saznanjima , u nekim opštinama, te  komisije  se uopšte  ne  sastaju  i  ne  rade  posao  zbog  koga  su  formirane. Razlozi  te  prakse  su različiti. Tako  je u jednoj opoštini član komisije , predstavnik  jedne  vjerske  zajednice  koji  bojkotuje  rad komisije,neće da dolazi  na  njene  sastanke  i tako  blokira  njen  rad. U  tome   mjestu  postoje brojne NVO  od  kojih se  neke  bave  pitanjima vezanim  za  ravnopravnost  polova,  ali  ni  one  ne kontaktiraju  sa opštinskom komisijom.U nekim  mjestima  političke  stranke su  u  komisije  instalirale  svoje  mlade članove,koji su bez ikakva iskustva,

63

nesposobni za aktivnost u komisijama  i   tu se  završava  priča. U  praksi  je  česta  pojava  paralelnih  aktivnosti  žena  iz  različitih  političkih  struktura  ali  bez  međusobne  koordinacije  i  saradnje  Jednostavno, nemaju  međusobnih  kontakata. Ipak  treba reći  da u  praksi  ima  ,ali  doduše  rijetkih primjera , gdje  ova saradnja  funkcioniše  i žene  ispoljavaju  uticaj  na  rješavanje  lokalnih  problema. Navedeni primjeri govore da je neophodno analizirati personalni sastav organa za zaštitu gender ravnopravnosti i zahtijevati   smjenu neodgovornih i nesposobnih  osoba. U  opštinama gdje je  saradnja ženskih NVO  sa organima  vlasti  organizovana  i  aktivna,  postižu  se  značajniji  rezultati  jer  i  vlasti  finasnsijski  pomažu  ove  organizacije. Tamo gdje  opštinske komisije ne rade    nema  ni  opštinske finansijske  i nikakve druge pomoći. U nekim  opštinama sredstva  za  NVO  sjedaju  ribolovnim  i  lovačkim društvima .Mislim da  su  u  pravu,  drugarice  koje  tvrde  da  se  za  saradnju  sa  vlastima  treba  izboriti kvalitetom  programa aktivnosti.Dobro osmišljenim programima ,uvjeriti  argumentovano  i  kompetentno  nosioce vlasti u značaj akcija koje se planiraju. Nije baš  preporučljivo imati kritičan stav  prema nosiocima  vlasti  naročito  u  malim mjestima , no, i pored toga,to, aktivistkinje    nebi  trebalo  sprečavati    da se bore i nameću  svoja  pitanja  i  traže  svoje  mjesto  u  komisijama  i  prate realizaciju  opštinskog  budžeta..Tamo  gdje  su  predstavnice žena  aktivne i  sarađuju  sa  načelnicima  opština , žene  su  birane  u  savjete  MZ. U  praksi  je  zapažen  slučaj  da vijećnici pa  čak  i neki  poslanici  ne znaju kako  se  planira  i  formira  budžet  zbog  čega je  neophodno  organizovati  edukaciju  tih  struktura .Bilo  bi  korisno organizovati  skupove  nevladinih  (značajnijih)  organizacija  i  FOŽ-a,  slično političkim  večerima  u  Holandiji. na kojima  se sastaju  predstavnici  civilnog  društva  i  političkih  stranaka,a  teme se dogovaraju  mjesec  dana  unaprijed  .Svaki  građanin  može učestvovati  i diskutovati, postavljati  pitanja,  tražiti odgovore i  zahtjevati  da neka  pitanja  razmatra  opštinsko vijeće. Mislim,  bilo  bi  korisno  zakonom  obavezati   opštinske  komisije  za ravnopravnost  polova da  mjesečno  podnose pismene  informacije  entitetskim  Gender  centrima  .Radi unapređenja  rada ,treba  organizovati razmjenu  iskustava  iz  rada  komisija, bilo  bi  korisno  organizovati  neku  vrstu  savjetovanja  sa članovima  ovih  komisija,bar jednom   64.  godišnje. Svaki  društveni  segment  je  aktivan  onoliko  koliko se njegovi  članovi angažuju. Često  puta  angažman  pojedinih segmenata  zavisi  od  podsticaja  iz  viših  institucija.Ovo  ukazje  na neophodnost  praćenja  rada  i  aktivnosti  i  sagledavanja obrazovne strukture  članova  tih  organizacijskih  ćelija. Nedostatno  obrazovanje  članstva  može  biti  uzrok  neaktivnosti.Upravo ovaj  faktor  sugeriše  potrebu organizacije seminara ili  nekih  drugih oblika  stručnog  edukovanja  članova  komisija. Iskustva  najuspješnijih  komisija  treba  prenositi  i  koristiti  za unaprjeđenje  rada i  kod  onih  koje  zaostaju  u radu.

       65                                    

O  SAMOHRANIM   MAJKAMA

        U društvu  postoji  jedna  kategorija  žena  čija  sudbina je vrlo  gorka. To  su  samohrane  majke.  Samohrane majke  postaju  razvodom  braka  ili  smrti  supruga .One   su nakon  toga  prepuštene  same  sebi  i bez  ikakve  materijal ne  pomoći  i  zakonske  zaštite, jer  ih  zakon ne priznaje  kao samohrane,  čak  ni  u  slučajevima  kada  otac  nakon  razvoda  ili razlaza  neće  da  učestvuje  u  izdržavanju  i  odgoju  djece. Neodgovorni  očevi  se služe  svim  sredstvima  kako  bi  izbjegli  plaćanje  ali mentacije. Između ostalog,  koriste  se  prikrivanj em iznosa  plate, prikazujući  ma nje   iznose  nego  što su njihova  stvarne  plate. Na leđima ovih  žena , teret  je nep odnošljivo  težak i  graniči sa  fizičkom  izdržljivosti. Iako,  su  dosta rijetki  slučajevi,  samohranih  majki , one sa svojom  dječicom  predstavljaju  ozbiljnu  društvenu  bolj ku.  Društvo  ima  snagu  i  instrumente  da  privoli  nesavjesne  pojedince  da  pošt uju  odredbu porodičnog  zakona  koja  glasi:“Roditelji su  dužni da  se staraju  o životu  i  zdravlju  djece, kao  i  o  njihovom  podizanju,  vaspiatnju  i  obrazovanju “.Prema  slobodnim procjenama  10   do  15%  djece  živi  u  jedno roditeljskim  poro dicama,  gdje je  najveći  problem  siromaštvo .Da bi se prob lem bar ublažio  bilo  bi cjelishodno  udruživanje  ovih  žena  kako bi zajednički  rješavale probleme  i  tražile  zakonsko rješenje  svojih  i  problema  svoje  dje ce asocijacija  preko  organa Partije   treba da  insistira kod  organa vlasti  da se  pooštre  kaznene  odredbe  protiv  onih  koji  izbjegavaju  obaveze  prema djeci .   U društvu  su  još  uvijek snažne predra sude  prema  razvedenim  ženama,  a posebno  prema  onima koje  steknu  vanbra čno  dijete.,  pa i..pored  toga  mla de  žene  odlučuju  da  ne  trpe nasilje i  torturu  i  napuštaju  takve brakove. Ne  postoji  sigurna  i  pouzdana evidencija  o  broju   majki  odnosno roditelja koji  samoizdržavaju  djecu,  pa bi bilo potrebno  pokrenuti  akciju  za  ustrojvanje  pouzdane  evidencije  vezane  za  ovaj  problem. Porodičnim  zakonima  treba  jasno  definisati  pojam  samohranog  roditelja.  Na pogodan  način  informisati  samohrane  roditelje  o njihovim zakonskim  pravima  i  obavezama i  podsticati  ih  da  energično  traže  od vlasti  da  se njihov  pravni status  zakonski  reguliše. Asocijacija bi mogla  pokrenuti  inicijativu  da se kod organa  vlasti  formira   alimentacioni  fond  kako  bi se  razvedenim majkama   kojima  bivši  supruzi  ne  isplaćuju  alimentaciju  za  izdržavanje  djeteta,  taj  iznos  isplatio  bi  se  iz toga  fonda,  , a  osnivač  fonda (država –entitet) bi prinudno naplatio  od  neodgovornog  i  nesavjesnog  roditelja.

                                              O FENOMENU  PREDRASUDA  

Skoro  u  svakom  razgovoru  čujemo  riječ  predrasuda,kada  se  govori  o  nekom  pojedincu ili  grupi.  U svakom  društvu  i  ljudskoj  zajednici,  postoje  grupe  ljudi,  prema  kojima  društvo  kreira  predrasude. Nisu  rijetki  slučajevi  da  su određene

 1. grupacije  ljudi  predmet  mržnje  u  cijelom  svijetu,  kao  što  su  kriminalci, razbo jnici,,  prostitutke isl. Najveća  omrznuta  grupa  su  žene,  što  je  legitimisano  kroz  zakone,  običaje,  religije,  narodn  predanja i  bajke. Jedan  od  najizraženijih  oblika  mržnje  prema  ženama  je  muško  nasilje  nad  ženama. Predrasude  su  je  dan  od  društv  enih  mehanizama  preko  kojih  se  ispoljava  mržnja .Iako političari   tvrde  da  su  ljudska  prava svih  građana  i  nacionalnosti  potpuno zadovoljena, mi  znamo  da  nema  romskih  škola  niti  je omogućeno  da  se nastava održava na njihovom jeziku, a  kazne  za  razbijeni  izloga,   veće   nego  za  tuču  žene. Neka  ispitivanja  su  pokazala da   su   žene  u  psihijatrijskim  bolnicama  3 puta  više tuče ne, vezivane  i  tretirane  el ektrošokovima  nego  muškarci. Trguje  se  ženama kao   seksualnim  robljem,a  zakon ski  nisu  regulisana  prava  partnerki  kao heterogeno  partnerstvo.

Važno  je  shvatiti  da  društvo  traži  uzroke  za  širenje  mržnje  u  samoj  pojavi i  nje noj  prirodi Tako  se  tvrdi  da  su  „Romi prljavi  po prirodi“,lezbejke  „čine  vanprirodni  blud“,da  su  „žene  po prirodi stidljive“  a Crnci  „divljaci  po  prirodi. Vladajućoj  eliti  je   potrebno  da  u  prirodi  traži  uzroke  za  stanovitu neravnopravnost  u  raspodjeli  moći  i  diskriminacije. Mnoge  multinacionalne  kompanije  finansiraju  istraživanja  koja traže  genetske  osnove  određenog  ljudskog  ponašanja i traži  se  gen  za  „alkoholizam“, gen za „kriminalitet“ i gen za „homoseksualnost“.Mržnja  djeluje  na  sve  ljudske  kompo nente. Sociološka  teorija  mržnju dijeli  na  tri  elementa  emotivnost,  motivacija  i  racio nalnost.   Emotivna  komponenta  predrasuda  govori  da  svaka  predrasuda  izaziva negativne  emocije  prema  sataniziranoj  grupi. Osobe  koje  se zateknu  u  blizini  onih  koje  mrze, osjećaju  se  ugroženim  od  onih  koje  mrze. Motivaciona  komponenta  predrasuda ,podstiče  aktivnosti  ljudi  u  skladu  sa  mržnjom. Neće  se kupati  u  baz enu   sa  crncima, seliti  će  iz  mahale  u  kojoj  žive  oni  koje mrze. Racionalna  mržnja  se  izražava  kroz  govor  i  u  mislima. Nekada  se  mrž nja  legalizuje  i  pribavlja joj se legitimitet   da  bi se  opravdao rat i  ubijanje  dru gih. Pošto  je   predrasuda  društveni fenomen,teško  je  osloboditi  se  mržnje  individualnim  procesom. To  je  razlog  okup ljanja  grupa  oko  pojedinaca  sa neza dovoljenim  potrebama,  kao  što  su  silovane  žene, žene  preživjele  muško  nasi lje,  žene  koje  su  preživjele  zatvorsko,  psihijat rijsko  ili  političko  nasilje. Proces  oslobađanja mržnje,  počinje  od  pitanja  koliko  možemo  voljeti  sebe,  koliko  možemo  voljeti  druge  koje  su  različite.To  je  dosta  složen  proces. Transformacija  sopstvenih  mržnji  najefikasnije  se  ostvaruje  u grupama  koje  onda  rade  na  promociji  prava  te  grupe.U  ovome  procesu  oslobađanja  mijenjamo sebe  i  umjesto  neprijateljstva, mjenjamo  osjećanja, misli, odnose i  tako mmjenjamo svijet.

                                             TUŽNA  SUDBINA  ROMKINJA

Romi  su  narod  porijeklom  iz Indije. Početkom X vijeka  doselili su se  u  Evropu. U svim  zemljama  pretstavljaju  „one  druge“,pa  je predrasuda  prema  njima  vrlo rasprosranjena  i  manifestuje  se kroz  mržnjuNeko je nekad davno  negdje  mudro  izrekao veliku  istinu,kada  je tvrdio  „Teško narodu  koji nema  svoju nacionalnu  državu. U ovom  našem  vremenu Romi  (cigani) i Palestinci nemaju svoje države. Srpski  nacionalista  Dodik  izvaljuje brojne besmislice  i  gluposti  i  pokušava  Bošnjake  proglasiti  narodom bez svoje zemlje. Nije  on kriv  što  ne razumije  proces  etnogeneze  Bošnjaka. Mlad  je ima vremena nau čiti će, nakon čega  će se  sam čuditi kolike gluposti  je  „valjao“ kada  je  poku šavao  da  se  nametne  sa  tim  nonsensima. Dakle, Romi, kao narod  bez  mati čne  domovine, doživljavaju  i  preživljavaju poniženja i svakovrsna  šikaniranja

      67

      .Jedan veliki broj  toga  naroda  živi  nomadskim životom,  na  najnižem  nivou civilizacije .To  su  beskućnici i bezemljaši. Kulturno je  zaostao taj  narod. Bijjeda, siromaštvo  i  obrazovna zaostalost produkuju  ponižavanje  i  ugnjetavanje  žene  u  tome  narodu. Oni  malo  bendaju  zakon  i  pravo  žene..Zbog  toga  je društvo  dužno zaštititi  romsku  ženu i  pomoći  joj  da  se  othrve  primitivizmu i omalovaža vanju. Treba  se  izboriti  za  stvaralačku  primjenu  odredaba  Zakona  o  ravnopra vnosti  Spolova.

Čl 11.  Zakona  o ravnopravnosti  polova  u BiH  piše „Svi imaju  jednaka  prava  na  socijalnu  zaštitu,  bez  obzira  na  pol. Zabranjena je  diskriminacija  na osnovu pola  u  uživanju  svih  oblika   socijalnih  prava  utvrđenih  važećim  zakonima  a  posebno u slučajevima: podnoše-nja  zahtjeva  za  ostvarivanje  bilo  kojeg  prava  iz socijalne  zaštite ;postupak  utvrđivanja  i  prava“.Romi  i  njihov  bjednički  život su planetarni problem.  Oni žive  u potleušicama  sklepanim  od kartona,drvenih  okoraka  ili bilo  kakvih starih  daščurina  u jadu  i  bjedi  u užasnim  higijenskim  uslovima.

Predrasude o Romima  su vrlo rasprostranjene u  narodu.Istaknuta  je  mržnja  prema   Romima ,jer  nisu  čisti,a  čisti  su  kao  i  svi  ljudi  u  skladu  sa  uslovima  u  kojima  žive. Ne  treba  ih  dodirivati  jer  su  zaraženi, ne sjedati  na stolicu  na  kojoj je sjedela  Romkinja, ne ulaziti  u  bazen   gdje  se kupala Romkinja. Romi  u „lopovi“, kradu, a kradu kao i drugi Lažu. Laž je  sociološki fenomen, a koriste  je  najčešće populacije  koje nemaju direktne  puteve  zadovoljavanja  njihovih  potreba, kao  što  su  marginalne  grupe  i djeca  strogih roditelja Lijeni  su Pripadnike ove  etničke  grupe  bije  ovaj  glas,  zbog  čega  nisu  poželjni  u  većini  društvenih  ustanova i  ne  mogu  se  zaposliti  zbog  čega  se  moraju  uključiti  u  švercerski  lana  da  bi  obezbijedili  izdržavanje  porodice;Romkinje  su  opasne, jer,rasprostranjeno  je  mišljenje  da  Romkinje   šire  negativnu energiju,  pošto  se  bave  vradžbinama,magijom,činima. Ovo  je  čisto  rasistička  predrasuda,  jer  se bijele  žene  koje  se  bave  ovim  aktivnostima  ne  smatraju  opasnim. To  je  kulturno  zaostao  nepismen  narod. Djevojčice  sa 12 godina  života  se udaju, što je apsolutno protivzakonita praksa.  Romi žive  u  patrijrhalnim zajednicama,  a žene  su neobrazovane  i uglavnom su  sve  ne  zaposlene. Priča  jedna  romkinja kada se javila  na  mjesto  čistačice  tražili su  joj srednju  škosku  spremu.  Ni privatnici neće da ih zapošljavaju, jer ih  smatraju lijenim .Zbog  loših  uslova  života  Romk inje   se  mlade  razboljevaju, a djevojčice  od 12  godina moraju  da brinu o braći  i  sestrama  .Poboljšanje  životnog  statusa  romske  populacije se  ne  nazire .Organizovani  su  u mnogobrojna  njihova  udruženja  koja  vode  muškarci  koji  su vrlo  drčni,  pa čak  i  nasilni  prema  ženama  koje  im se  obrate  za  pomoć..Pojedinci su samovoljni  drski  i bezobrazni   Udruženja  su  nesložna  i novci  koje dobiju  troše  se nenamjenski.

68

        Imajući  u  vidu  katastrofičnu  situaciju  kod  romske  populacije, a  posebno  njenog  ženskog  dijela, asocijacija može  svojim angažmanom doprinijeti  da  se ovo stanje  popravi. Potrebno  je pokrenuti  neke  akcije  preko nadležnih  organa  vlasti. Nabrojiću  neke od mogućih  inicijativa. Organizovati  i  izvršiti  popis Roma  sa  socijalnom  kartom  romskih  porodica; Ubrzati  opismenjava nje romske  popu lacije; Podsticati i pomagati  romkinje da  preduzmu  mjere i poboljšaju  uslove  živ ota  svojih  porodica;Podsticati  poslodavce da  naprave  pozitivnu diskriminaciju  kod zapošljavanja  i daju  prednost  Romkinjama.; Pojednostaviti  proceduru  pri  dodjeli  socijalne  pomoći i  ukinuti  plaćanje opštinskih taksi.;Aktivistkinje  asocijaije treba  da  organizuju  sastanke u  romskimn  naseljima i  objasne  im  njihova  prava. Insistirati  na  doslednoj  primjeni  zakona  o zaštiti  porodilja  i  samohranih majki; Podstaći  i  podržati  formiranje  krovne  staleške  organizacije Roma,  organizovati  nadzorni  organ  koji  će  kontrolisati  implementaciju  zacrtanih  mjera  i  zakona i formirati  Komisije  za  stambena  pitanja  Roma..Pogodnim  edukacionim  metdima  pokušati  razvijati  svijest  o  zdravstvenoj  šteti  koju  uzrokuje  prerano  stupanje  djevojčica  u  seksualne  odnose. Podstaći  njihove  majke  da se  one  angažuju  u zaštiti  maloljetnih  kćerki.  Time  doprinose  i  produžetku  njihova  života. Ovdje  je  nabrojana  vrlo  široka  lepeza  oblika  i  modela  koje  treba   koristititi  u  cilju  unap ređenja  kulture  života  kod  ovoga  aroda.. Korektnim  i  planskim  angažovanjem  društveno –političkih  struktura  na  području  komunalnih  zajednica, treba  i  može  se  dati  krupan  doprinos  unapređenju  kompleksnog  romskog  stanja.

69

                    ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA I PRAKSA VLASTI

          BiH je država u kojoj se formalno  prihvataju sve Konvencije i Međunarodni zakoni,koji se u  praksi  ignorišu  i  ne  sprovode. Formalnim  prihvatanjem  ovih  do kumenata , vlastodršci  žele  da  se svjetskoj javnosti   dodvore  i  predstave  kao  kooperativni i  ubijeđeni humanisti  i demokrati. To svijet olako prihvata i živi u uvje renju da ima posla sa  ozbiljnim savjesnim  i  moralno  odgovornim, demokratski opredjeljenim  ljudima, da bi  nakon  prvih  praktičnih provjera , doživjeli  razočara nje, nakon  što spoznaju  da  su ovdašnji odgovorni  političari  nacionalističke  provinijencije , bezočni  demagozi  , neiskreni  i  prevrtljivi ljudi.

70 Protivnici ravnopravnosti  žena,ideološki advokati religija,svoju mizoginiju,svoje ženomrstvo iznose preko interneta.Tako jedan piše:Sveta knjiga-Biblija iznosi temeljni teološki nauk: žena je svijet gurnula u grijeh i patnju-Kroz ženu kao medij ,Đavo je čovječanstvo i njegovu budućno st stavio stavio pod znak pitanja..“ ne krijući svoj ideološki diskurs,anonimni autor antifeminističkog pamfleta,feminizam (borba za ženska prava i ravnopravnost spolova)  kvalificira  na najgore moguće načine.Za njega je feminizam doslovno  Zločin protiv čovječnosti,a ,feministice su bolesnice, bezbožnice, trljač ice,lezbijke,moralna čudovišta.-Preko tzv . ženskih prava,kaže on unosi se u svijet-kaos,nemoral i poživotinjenje čovjeka.A po tekstu Masonske magle zla,na istoj Web stranici feminizam je kultura smrti.Neprijteljstvo prema žvotu.Mržnja na svjetlo.Feministice su vještice, a zakon o ravnopravnosti spolova protuljudski,antimuški,,diskriminatorski Feminizam i kršćanstvo,ostajući dosljedan sebi on tvrdi „sam Bog kaže da je že feminističko-fašistički…Za ovog kršćanskog autora,to je zakon s kraja „pameti“, a ima samo jednu  ideološku svrhu i nosi predznak totalitarizma i femefašizma .U  tekstu ženu stvorio kao pomoć muškarcu.Žena se ima pokoravati muškarcu jer tako je Bog objavio i naredio. Odlazeći još  dalje  i padajući  u sve radikalniji antifemi nizam,ovaj će lju Bo g muška ti protivnik zakona o ravnopravnosti  ustvrditi:Kršćani vjeruju i uvijek su vjerovali da je Bog muška osoba,a ne neko bezlično biće.Bog nije žensko“ (E.B.Država na čekanju str.272/3).Pošto je muška dominacija za ovog autora,on tvrdi „samo lud muškarac može pristati na promjenu tog muško-ženskog odnosa“..Otuda je njegov zaključak :cilj  feminiskinja je toliko  izludjeti muškarca da on prihvata ženu kao sebi ravnopravnu (što Biblija nigdje ne kaže).

  71      Tradicionalna neravnopravnost  spolova živi i u Islamu kao društvena norma.“I ovdje je žena običajno u drugom drštvenom  planu .,jer je prvi plan rezervisan za muškarca.U taj plan spadaju svi javni poslovi,službene dužnosti,poslovi i obaveze..Kao i kod hrišćana,muška superiornost  se oslanja na vjeru..Islamski tradicionalisti kažu „Tako Bog hoće“.Za pravdanje islamskog tradicionalizma,može se naći opravdanje u samom  Kuranu,gdje je žena potcjenjena, što potvrđuje činjenica da je žensko ime samo jednom spomenuto Merjem (Maryam). Hava se imenom ne spominje nigdje,nego samo Ademova žena. I tada samo kao krivac za istočni grijeh,jer je na nagovor Iblisa (đavola) jela zabranjeno voće, sa drveta zla. Islamski tradicionalisti se oslanjaju na neke stavke Kur;ana,kao napr:Ljudi su poglavari ženama, zato što ih je odlikovao Allah jedne nad drugima (4 34)…Kuran muškarcima,“pedagoški“ savjetuje…u nepokornosti žena istucite ih, kada vam postanu pokorne onda im zulum ne činite! Ili žene su njiva  vaša ,zato prilazite njivi svojoj kako hoćete.(2 223)“ (E:B Država na čekanju str 274/5).I u ovoj tradiciji žena je potpuno nezaštićena i ostavljena na volju svoga vlasnika. Kao što se vidi tradicije tretiraju ženu kao niže biće, bez ikakve zaštite, bez izuzetka žena se tretira kao oličenje  zla. Ženu otvoreno devalviraju i svode je na stepen niže vrijednosti.

        Po  već dobro uhodanom običaju i  u ovoj  oblasti  je  napravljena   neraci onalna  mreža  institucija, čiji je konglomerat  premrežio  čitavu  zemlju. Ova mreža predstavlja  preorganizovanu strukturu  koja ne  zna svoje poslove, prepliću  se njihove  nadležnosti  i  nema  instrumenata  odgovornosti za  nerad. Po ocjeni kompetentnih stručnjaka Zakon  o  ravnopravnosti  polova više liči  na neku deklaraciju  ili manifest  nego na instrument  vladavine  prava. Ovaj propis je  toliko  anemičan  da  ga skoro niko ne  primjenjuje  u  životu  zbog  čega  je  nepoznat  u  javnosti. On  je  situiran  u galeriju  ignorisanih  zakona, što nije  rijedak  slučaj  u BiH.,za što naš  narod  kaže  „Zakon drumom,  a  vlast  šumom“  Nabrajamo  konglomerat  institucija  u  vlastima BiH,zaduženih za brigu  o ravnopravnosti  polova. U opštinama su  formirane  komisije  za  ravnopravnost  polova, u entitetima Gender centri  za  ravnopravnost  polova i Agencija za  ravnopravnost  polova BiH,formirana je pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice. BiH. Pored  toga,  tu se mogu  uračunati  i  brojne nevladine  organizacije,što govori o preorganizovanosti koja problem razvodnjava,a ne rješava .Pasionirani zaljubljenik statistike,kada bi analizirao broj  uključenih institucija, ustanova, organizacija i osoba u ovaj lanac  (ravnopravnost polova),  ispalo  bi  da  je  BiH  u  vrhu  Evrope  po broju angažovanih  snaga po glavi stanovnika. Važno je napomenuti  da su ove snage rascjepkane po raznim kriterijima i da djeluju stihijski,neplanski i nekoordinirano,poput slobodnih strijelaca,zbog čega ne ostvaruju željeni uspjeh. Lepeza ravnopravnosti  polova  je  široko  društveno  područje  i  široka  je lepeza  niti  od  kojih  je  svaki  pojedinac  koji  želi  biti  uspješan u društvu vrlo bitan

 72     GENDER (latinski znači rod),danas definiše  socijaalno izgrađene odnose izm eđu žene i muškarca.,kao i one koji se nameću i tokom vremena mijenjaju.Spolne ra zlike su univerzalnog karaktera i ne mogu se mijenjati,dok su geneder odnosi društ venog karaktera i promjenljivi ,zavisno od karaktera društvenog uređenja ,kulture, religije,godina starosti, klasna pripadnost,etnička pripadnost,ekonomsko stnje itd. Faktori gender ravnopravnosti su podjela rada između muškarca i žene,a stanje ravnopravnosti se utvrđuje  gender  analizom. Naime ,gender analiza i planiranje identifikuju razlike i neravopravnost između muškarca i žene i to su metodi za utvrđivanje različitih uloga i potreba žena i muškaraca koji se koriste pri  izradi  i  implementaciji  konkretnih  mjera  za  promociju  jednakih  mogućnosti  i  prava muškaraca i žena

                                        MULTIKULTURALNOST  I NJENI  UČINCI

       Kultura  jednog naroda ,je  indikator njegovog  civilizacijskog  i  duhovnog  dome ta.To nije  sekundarna  odlika,  već  trajno   svojstvo koje  legitimira svako društvo. Nacionalisti  su  kod  nas  razbili  sve  institucije i  atomizirali  ih  na  nacionalne  gru pe  .Neodgovorni  ljudi  su  politički  slijepci i  nisu  u  stanju  od  svoga  daltonizma  uvidjeti  vrijednost  ni jednog  dostignuća svoje  zemlje. Birokrati  i  autokrati  , kao  tobožnji  „racionalni  ekonomisti“ kulturu  portretiraju  kao  namet  društvu. Političke partije su dužne da   se  programski  zalažu  za  njegovanje  i  očuvanje  kulturnog  identiteta  svakog  našeg  naroda,kao i zajedničkih kulturnih tekovina. Mi  ne  smije mo  dozvoliti,razvoj  kulturnog  šunda kojim  se  veličaju  međunacionalni  razdori, mržnja   i  kojima  se  ne  njeguje  ništa  vrijedno iz  naše  tradicije  i  bogate  riznice  kulturnih  tekovina  naroda. Dominantan  stav prema  kulturi  u  društvu  treba  biti  odgovoran  odnos  rukovodilaca  i  stvaralaca  prema  poslovima  koje  rade, a  pos ebno  sprječavanje  političke zloupotrebe  pojedinih  kulturnih  manifestacija. Treba  materijalno  podržati  kulturološko stvaralaštvo i  njegove  promocije

     Multikultura je  složena  riječ, i  ima  vrlo  široko  i bogato  značenje , koje  treba  temeljno  poznavati  da bi  se  pravilno  shvatila  politička  situacija  u  BiH. BiH  je višenacionalna  i  multikulturalna  zemlja. Prema  tome  to  je  složena društvena  zajednica i opterećena   je problemima kao i sve društvene zajednice u svijetu koje su komponovane  na sličan način. Etničke  grupe  koje čine multietničke i  multiu lturalne zajednice  komponovane  su  od osoba  različitih  svjetonazora, političkih  uvjerenja  i  obrazovnih  nivoa, što  ih  čini  vrlo  složenim  i  opterećenim   naciona lističkom uskogrudnošću,predrasudama i formiranim  stereotipovima  o  „drugim“  različitim. Nacistička   isčašenost, svijesti  ljudi,  je  žilava barijera na putu izgradnje  internacionalnog  jedinstva, sloge  i  udruženih  aktivnosti  društvene  zajednice. Mil itantna  nacionalistička  svijest  je  kao   brizantni  eksploziv  koji nemilosrdno  razara  društven zajenice ,jer  to su protagonisti  borbe  za dominaciju , asimilaciju ili  separa ciju. Previranja  u svijetu su  izraz  nezadovoljstva,  materijalne  bijede  velikih  masa  ljudi  koji  su  politički  obespravljeni  i  socijalno  ugnjeteni. Liberalni demokrati    su  ustoličili  tzv  formalnu  demokratiju , plasiranu  kroz  verbalnu  slobodu, što  stvara  samo  privid slobode. U  ime  ljudskih  prava, u svijetu su proklamovali  i nametnuli  usvajanje prava na  samoopredjeljenje  ukljčuju otcjepljenje  i  njihovo međunarodno  priznavanje. Uvidjevši kuda to vodi u Njemačkoj su zauzeli stav da se priznaju i uvažavaju etničke razlike i  kulturološki identiteti, u interesu očuvanja integriteta zemlje.

 73        Međutim, stavovi  međunarodne  zajednice  o  samoopredjeljenju i otcijep ljenju  pokazali su se na Balkanu, Kavkazu i  Baltiku kontraproduktivnim ,jer su provocirali niz lokalnih ratova u kojima su izgubile živote stotine hiljada građana. Riječ   etničko,  tijesno  je   vezana  za  uskogruda nacionalistička  shvatanja  varv arskog „čišćenja“ i manifestaciju  agresivnog  nacionalšovinizma  što je svuda u svijetu ishodište našlo u građanskom ratu  .Prema tvrdnjama  Mira  Lasića u tekstu Stranputice etnološkog mišljenja (Oslobođenje 20.9.2011),“Čak i u demokratski  ute meljenim  državama  SAD  ili  u  onim  zemljama  koje  su važile  za uzore   (Engles ka   i Holandija ) moglo se vidjeti kako pluralna društvena bića,koja  socijalno  politič ki  priznaju  rasne,  etničke, kulturološke  i   religijske  razlike, na  taj  način  konflikte  pojačavaju i  tendencijski čine  neriješivim“.Ova tvrdnja  je  vrlo  problematična.  Etno loška  svijest  i  shvatanja  su  prave  zablude  u  uslovima  multikulturalnosti. Kultu ra  se  koristi  kao  metoda  razlikovanja  narodnih  kolektiva. Iskustva  velikih  drža va   iz  XX  vijeka  govore  da  je  ovaj  pojam  ostao  kao  jedan  od najgo rih.  Snage  koje su se suprostavile multikulturalizmu  insistirale  su  na  bez alterna tivnosti  homogenog  društva u formi „domovine“ sa njenim  maternjim  jezikom. Oni  koji  nisu mogli  rođenjem  i  krvi  pripadati  ovoj  tradiciji, nisu  mogli  ni  biti  ravnop ravni  članovi društva, bez  obzira  na  njihov  doprinos  istome. Ovo  je,  ustvari  pla tforma  za  izgon  imigranata  i  doseljenika, naročito  onih  muslimanskih  iz  tzv „islamskog svijeta“.Nakon terorističkih   napada u Madridu  (  2003) i Londonu (2005) u  terminilogiju  se  uvukao  rasistički  diskurs  borbe  kultura  i  nastoji  se  legitimi rati  ideja  o  propasti  multikulturnih  društava  čime  se  željelo  dokazati  kako  sve  

74

nedaće  potiču  iz  tzv„paralelnih   muslimanskih  društava“.Na taj  način  je  amnesti rana   krivnja  domaće  političke  elite  i  države   za nesposobnost  da   smisli  novu  interkulturnu  stvarnost u  useljeničkim  društvima. Društvo  se  neće  odricati  kultur ne  baštine  ni  jednog  naroda,ali je protiv  političke   manipulacije time društvenim segmentom .Demokratsko društvo je obavezno njegovati harmonične odnose kultu ra naroda koji žive na državnom prostoru i energično sprječavati ekstremiste koji na rušavaju i ugrožavaju tu harmoniju,kooperaciju i međunacionalnu slogu,kao neopho dne uslove društvene stabilnosti u državi.

      PSIHOLOŠKE  KOMPONENTE  U  POLITICPsihologija  kao  nauka bavi vise  osobi nama  čovjeka, pa  je  jedna  od njenih  disciplina psihologija  ličnosti. Ja  ne pišem  udž benik  i neću  posebno  govoriti  o psihologiji,  ali  ću  učiniti  kratak  izlet i  apostrofirati,  po  mome  mišljenju,  korisne  i  važne  definicije  koje  bi  trebala  poznavati  svaka  oso ba  i  koristiti  u  dijalogu  i  kontaktima  sa  ljudima,  jer  će  tako  izbjeći  pogrešne  ocje ne  sagovornika  i  svoje  pogrešno  postavljanje  prema  ljudima. Ovo  činim  zbog  mojih  saznanja  i  iskustava  iz  političke  prakse,o  stanju  u BiH društvu.

      Kod  nas ,u  političkoj praksi ,vrlo rijetko se mogu  sresti  ljudi  na  rukovodećim  položajima  koji  ne  zanemaruju  psihološke  karakteristike  ljudi  sa  kojima  komuni ciraju  ili  o  čijim karakteristikama, eventualnim  slabostima  i  propustima  raspravlja ju. Iz  te  prakse  proizlaze  brojni  problemi i traume. Ta praksa  kao  da sve  ljude  smatra  flegmatičnim, ravnodušnim ,psihološki  neosjetljivim. Svaki čovjek kao kar akternu osobinu ima vlastiti temperament ili ćud Ta osobina opredjeljuje ponašanje čovjeka u svakoj  situaciji u kojoj se nađe. U te datosti  ulazi i vrijednosni sistem koji čovjek  usvaja prema okolini u kojoj živi i u kući u kojoj odrasta. Vrijednosni sistem se smatra kao skup uvjerenja, mišljenja i stavova  koji  definišu mišljene o određe nom događaju,pojavi,predmetu i čovjeku kao dobro, i povoljno ili obratno. Postoje i individualne vrijednosti koje se razlikuju od osobe  do osobe,a postoje i opšte, zaje dničke vrijednosti kao što su sloboda,pravda, ravnopravnost,jednakost pred zakon om, itd. O društvenim vrijednostima zaključujemo na osnovu postupaka prema nama. Čovjek psihički osjeća i zaključuje  da li se ove vrijednosti poštuju u odnosu prema njemu i odnosima u stranci, ili se ignorišu .Svaki član i članica Partije analizira odnos  rukovodstva prema njemu i njegovom radu. Čovjeka pogađa  olako negativ no  kvalifikovanje njegovog rada i doprinosa organizciji,a  savjesne ljude pogađa i šo kira i pretvara ih u nezadovoljnike pa i disidente iz stranke. Tome doprinose arogan tni  stavovi i držanje  onih ljudi  iz  rukovodstva  koji  se ponašaju kao da su vlasnici stranke i da članovi partije kao vojnici  bezuslovno  moraju  prihvaćati njihova mišlje nja i izvršava ti zadatke koje  oni  nameću. Uvažavanje i poštovanje volje članstva je osnovni princip stranačke demokratije,koji se Statutom  vrlo jasno i precizno mora definisati.U statutu nema demokratskog centralizma niti subordinacionih odnosa. Međutim, naduveni pojedinci koji se izaberu u Odbore ,naglo se otuđuju od članstva i ponašaju se oholo,superiorno, inspektorski kada dođu na sastanak Ne trpe članove ko ji  slobodno iznose kritička mišljenja i neslaga nja sa stavovima „nedodirljivog“,jer

75

nedodirljivi žele biti svi kojima se ukaže povjerenje i  zasjednu  na  neku  funkciju  u  politici-

        Evo  jedanog  eklatantnog primjera oholog ponašanja   nekih članova Glavnog odbora ili Predsjedništva stranke prema jednoj Opštinskoj organizaciji. Više rukovod stvo je željelo da nametne „svoga“ kandidata iz druge opštinske organizacije na mje sto Predsjednika OO.Ovo je ličilo na dekret. Autokrati i tvorci ove zamisli su ignorisa li bazu,kojoj nameću svoga kandidata a da prethodno nisu obišli osnovne organiza cije i objasnili članstvu svoje namjere. Pošto baza nje prihvatila ovaj prijedlog “nepri kosnveni“ moćnik je prelomio stvar preko kolje na i raspustio opštinsku organizaciju i uveo „prinudnu upravu“.“Pometeni“ su oni najhrabriji ,aktivni i vrlo vrijedni članovi pa rtije ,ljudi koji su slobodno izno sili svoje mišljenje i kritikovali  greške u radu rukovod stva . Ovaj   birokratsko  autokratski potez je bio do kraja nepromišljen, bespotreban i štetan. Iako je stranka oskudna sa kvalitetnim  kadrovima,ovaj potez  je doprinio ka drovskom osiromašenju. To kao da se ništa nije ticalo kreatora odluke o raspuštanju opšt inske organizacije. Ključni kadrovski kriterij,koji dolazi do izraza  pri formiranju i oštećene,jer kantonalno rukovodstvo ignoriše Forum žena SDP i isključuje ga iz pro cesa formiranja listi kandidata. Umjesto dokazanih akivistica iz FOŽ-a doveli su oso be koje apsolutno nisu učestvovale u  aktivnostima stranke  niti  doprinosile  njenom ugledu. One su činile jezgro trača o dobrim aktivistima organizacije .To je demorali salo aktivistice i  mnoge  od  njih su se pasivizirale a brojni članovi su otišli u druge stranke. Nepromišljeno raspuštanje opštinske organizacije rezultiralo je stotinom pasiviziranih  do tada vrlo aktivnih članova Partije, čime je ozbiljno  osiromašen ka drovski potencijal  organizacije. Ovaj kao i drugi  primjeri  ukazuju  na neophodnost  čišćenja   privatničkog  virusa  iz  glava nekih  ljudi  koji su došli  na rukovodeće  po zicije. Rukovodioci  ne smiju  prisvajati  sebi  mišljenje  da  su  oni  vlasnici stranaka na čijem  čelu  stoje, a  da  su članovi  stranke  njihovi  podanici. Vlasničko-podanički  odnosi nemaju  mjesto  u  demkratskim  strankama. Privatizacija  rukovodećih  orga na   partije  davi  demokratiju u njoj  i  pretvara je  u  servilnu  grupu  ljudi, čija  se riječ  guši  i  neda  joj se  da  se  čuje. Glas mase .Ovo  nameće  obavezu  osobama  iz rukovodstva  da  poznaju  svoje  članstvo i stanje duha u OO  svestrano, počev  od  zdravlja,  porodičnih  i  drugih  životnih  problema  sa  kojima  se pojedinac  nosi,probleme oko zapošljavanja njega i članova njegove porodice. Pored stanja morala  članstva u osnovnim organizacijama,neophodno je da opštinska i kantona lna rukovodstva ličnim uvidom poznaju stanje na terenu. Forumski rad,koji svodi  rad rukovodstva na rad kancelarija i pretvara  ih u salonska rukovodstva, ne doprinosi ugledu partije u narodu. Poznato je da je naš obični čovjek osjetljiv i sujetan i da ne prihvata ničiji arogantan i nad men odnos i da se vrijeđa kada ga neki od funkcionera ne pozdravi pri susretu na ulici ili mu obeća razgovor pa to kasnije izbjegne.

76

To građanin doživljava kao omalovažavanje njegove ličnosti,moralno ponižavanje ,nepovjerenje itd. To nezadovoljstvo se taloži u njegovoj  svijesti i prenosi se na krug njegovih prijatelja i porodice. Na taj način se ruše simpatije prema partiji i ona se svodi u ravan sa strankama koje su rivali u međusobnoj  borbi za utjecaj na mase naroda i osvajanje simpatija biračkog tijela.

      Više nego do sada partija bi trebala voditi brigu o  psihološkoj strani  ličnosti svo ga  članstva.  Uobičajeno je da se u svakodnevnom govoru čuje od sagovornika ka ko su pod stresom,kada nailaze na životne teškoće,promjene,gnjavaže i druge situ acije koje su sastavni  dio  života svakoga čovjeka. Stresovi mogu  biti  akutni, iza zvani  sukobom sa rukovodiocem  na poslu ili stranci i  ili kronični zbog sukoba sa bračnim drugom. Stres je stanje u kome se nalazi osoba koja je procjenila da joj pri jeti neka opasnost koju ne može izbjeći ili  je pritisnuta zahtjevima kojima ne može udovoljiti. Čovjek je uvijek pod stresom ako osjeća fizičke prijetnje po život ili  psihi čki pritisak. Treba znati da mnogi mladi ljudi pogrešno upotrebljavaju riječi,pod utis kom senzaciolističkih pisanija ili sapunica na TV,pa se tako svaka  simpatija ili nak lonost kvalifikuje kao ljubav života,tuga se smatra depresijom a svaka  nenaklonost  se  tretira  kao mržnja. Da bi  se  postigao  što  snažniji efekat  na  sagovornika  upo trebljavaju  se  krupne riječi.Traumom se smatra svaki  bolni doživljaj.Stresovi i traume se najčešće dešavaju osobama koje misle da se njima ne može tako neš to dogoditi.A kada se dogodi da  neko  iz porodice iznenda umre ili pogine ili kada di jete odabere  bračnog  partnera koji  se ne uklapa u naše želje i ideale ili dijete ima homoseksualnu spolnu orijentaciju teško se shvata i prihvata da ta djeca imaju pravo  na svoju  orijentaciju i razločitost. Pratioci stresnih  stanja su anksioznost,ljutnja i ag resija,apatija i depresija i poteškoće sa koncentracijom i logičnim mišljenjem.U fizio loške reakcije na stres spada poremećaj metabolizma,povećanje krvnog pritiska ,ub rzan rad  srca i disanja.U slučajevima kad je riječ o situacijama koje ne možemo pro mjeniti,od velike pomoć je  potpora prijatelja i saradnika.Da bi se dobila ova vrsta pomoći osoba se treba povjeravati prijateljima.Trajna prijateljstva se mogu sklapati u svakom životnom doba.Frustracije su uvijek posljedice nekih barijera koje mogu  biti ili stvarne ili umišljene.Koliko će neka barijera frustrirati čovjeka zavisi od toga koliko je čovjeku stalo da dođe do određenog  cilja ,kao i od toga ima li načina da se barije ra ukloni ili zaobiđe.Tako na primjer osoba bez sluha ne može biti muzičar.Ili neči je uvjerenje da ne može nešto uraditi i da u nečemu neće uspjeti.Tako pojedine oso be same sebi stvaraju barijere.Suočavanje  sa  neuspjehom  na  poslu, u  braku  u  dru štvu, u  politici, u  ljubavi  i uživotu je ozbiljan problem sa kojim se susreće svako ži vo biće.Nijedan neuspjeh ne treba tragično shvaćati,jer to je ljudsko svojstvo.Ali ne okrivljavati nekoga drugoga za to.Objektivno treba analizirati svoj doprinos neuspjehu,prihvatiti činjenice i prilagoditi se situaciji.Prilagodljivost osobe nastaloj situaciji na to utiču i osobine ličnosti kao što su emocionalna stabilnost,emocionalna zrelost i optimizam.

       Zaslužuje pažnju i odnos pojedinaca prema vlastitom uspjehu.Naime, svi se normalno trude da  nađu izlaz iz neuspjeha,dok  to nije slučaj kada je u pitanju uspjeh.Kada neka osoba iznenada postane zvijezda,ne zna se umjereno  ponašati  i  najedanput  postaju umišljeni,puni sebe i svoga nenadanog uspjeha. To se ne dešava ljudima koji svojim radom zasluže uspjeh. Uspješni ljudi su očarani sobom i smatraju se sretnim-Izučavanja ovog fenomena ukazuju da se  doživljaj psihološke dobrobiti ili zadovoljstva temelji na  činiocima  kao  što  su: samoprihvaćanje,  pozitivan  odnos  s  drugim  ljudima, osobni  rast  i  razvoj. Shvatanje  smisla  postojanja,kompetentnost, i   autonomija. Ličost se za ove situacije treba psihofizički uvježbavati.

     Samoprihvatanje,znači,od sebe ne očekivati savšenstvo,sebi opraštati povreme ne greške i propuste i sami sa sobom biti strpljivi.Pozitivan odnos sa drugim ljudima neki ljudi u hijerarhiji smatraju međuljudske odnose  bitnim ,pa ulažu maksimalne na pore,razmišljanja i emocija da te odnose  drže u  normali. U ovom domenu se nalaze naklonost,razumijevanje i povjerenje,što podrazumijeva druženje sa tom osobom. Tr eba često ići u kuću svoga prijatelja,jer tama brzo prekrije put  koji se ne koristi. Oso bni rast i razvoj,znači bavljenje samim sobom i izgradnjom svoje ličnosti. Čovjek uči dok je živ i nastoji steći što više znanja iz svih oblasti života.Iskustvo pokazuje da su sretniji oni ljudi koji imaju više uloga,jer imaju povoljniju šansu da u nečemu uspiju, nego što je slučaj sa onima koji ostanu samo na jednom segmentu.Filozofi i psiholo zi preporučuju da čovjek ispituje smisao svoga života.Za dio ljudi koji žive po modelu života njihovih  prijatelja ,roditelja postavljanje ovoga pitanja smatraju besmislenim Nekima je smisao života ostvarenje svih  njihovih potencijala,a drugima da njihova djeca ostvare sve njihove snove. Ne treba zaboraviti da je smisao života svim ljudi ma da ga žive što bolje. Kompetentnost je težnja ljudi da  urbaniziraju okolinu u kojoj žive kako bi u njoj lakše ispunjavali svoje želje i potrebe. Da bi to ostvarili moraju se školovati i učiti. Jedna od ljudskih osobina je i autonomnost. Svaka osoba želi samos talno odlučivati o svome životu,pa čak  i kada se savjetuju sa familijom i roditeljima  oni  imaju  osjećaj da to čine bez ičije pomoći. Sve ovo znači da svaka individua mo že  imati svoje metode  odlučivanja o  svome  životu. Čovjek u životu treba sebi pos tavljati  ciljeve  srazmjerno  svojim  mogućnostima. Čovjek teško podnosi napore za ostvarenje ciljeva koje mu drugi nametne. Neko je već rekao „ja nisam na ovome svijetu da udovoljavam  očekivanjima drugih,niti smatram da svijet treba udovoljavati mojem očekivanju. Jedna od osobina čovjeka je da se uspoređuje sa drugim osoba ma. Ljudi  se uspoređuju  sa drugima  počevši  od  ličnog  fizičkog  izgleda, rasta, fiz ičke  snage,  spretno stila, inteligencije, uspjeha u radu u školi, bogatstvu  itd. Ljudi  imaju  izgrađene  vlastite  sisteme  vrijednosti. Samo  je pitanje  imaju  li  hrabrosti  u  skladu sa  tim sistemima  vrijednosti  javno istupati, posebno  u  svojim  osnovnim  organizacijama  stranke. Ovo je krucijalno  pitanje  kroz  koje  se  manifestuje  slobo da  mišljenja  i  izražavanja.

79.

Naprijed apostrofirane  psihološke pojave  ukazuju  na  složenost  ljudske  ličnosti  iz  čega  se  da  zaključiti  da  su  psihološke  karakteristike  ljudi  različite  i  da  uspješan  rukovodilac   demokratskih  nadzora, trebali  bi  poznavati  ove  psihi čke  fenomene  i  svoj  rad  u  organizaciji  sa  članstvom  temeljiti  na  uvažavanju  istih  kod  svojih  članova. Ljudi  su  osjetljiva  bića  i  teško  podnose neuvažavanje i podcjenjivanje njihovih  ličnih  osobina,  jer  to  smatraju  napadima  na njihovu  lično st . To  su  česti  uz roci  nesporazuma  i  sukoba  koje  tvrdoglavi, arogantni  i narcis oid ni  rukovodioci  krivo  kvalifikuju  reagovanja  svojih  članova  koji  slobodno  izno se  svoje  stavove ,tretirajući ih kao harangu  i  što  je  još  tragičnije  ,politiziraju  ih  i    pretvaraju  u  slučajeve.

      Borba za emancipaciju žena: Opšte poznata stvar je  da su žene neravnopravne sa muškarcima u razvijenim i nerazvijenim zemljama,što bi išlo u prilog tezi da društveni razvoj nema utjecaja na ovo pitanje,što bi bilo  pogrešno. Današnji  ekonom ski jaz u svijetu,a posebno kod nas u BiH direktno se reflektuje na život žena. Nep ravda izvire iz socijalne neravnopravnosti i može se reći obespravljenosti  žena. Upravo ekonomska neravnopravnost i nejednakost među građanima,  determinira  životne uslove koji odre đuju položaj žene u društvu i porodici. Najugroženija  i najdiskriminiranija je žena koja nema hljeba, ne može školovati dijete i platiti  lijek. To je rezultat siromaštva i socijalnog ugnjetavanja i diskriminacije. Zbog toga ,napori za ravnopravnost  muškaraca i žena  moraju biti  integrisani u borbu za  ekonomsku  i  socijalnu  ravnopravnost . Žene se iskorištavaju na tržištu radne  snage  kao  jeftina radna snaga i rezerva na tržištu.U isto vrijeme one su opterećene  kućnim poslovima. Promjene u ovim oblastima idu vrlo spo ro. Iako su formalno zakonski zagarantovana prava ženske radne snage u praktičnom  životu su  česte poja ve  njihovog  kršenja. Mlade  žene porodilje  su posebno diskrimini rane.  Prema  zakonu ,za vrijeme  porođajnog odsustva,radnik ima  pravo  na naknadu plate u skladu  sa zakonom.,a  pored toga  radniku  se može isplatiti i cio iznos  plate.

79  Trenutno  na  prostoru Federacije, postoji diskriminacija u ovome domenu. Radni ci  zaposleni u  budžetskim ustanovama i nekim bankama primaju cio iznos plata, dok to nije slučaj u preduzećima. Žene  bi imale veću  pravnu sigurnost kada  bi   znale da  će  primati  platu  i nakon  poroda  i  imale zagarantovan  povratak  na posao.. U RS  žene  primaju  šestomjesečni  prosjek  plate, dok je  to u  Federaciji, prosjek nekoliko  mjeseci. Pošto  zakonom nije regulisano da će  se vratiti poslije  poroda  na  radno  mjesto, žene  izbjegavaju  trudnoću. Regulisano je da  otac  nakon 42  dana nakon  poroda, može  koristiti  plaćeno  porodiljsko  odsustvo  sa  posla. Ovim stavom  zakona  regulisana  je  roditeljska   podjela  obaveza  prema  novorođenčetu..

           DEMOKRATIJA: je  oblik  vladavine naroda  i termin  kojim se  u  politici  manipu liše  od  strane političara, pa  I  ortodoksne  diktature  se  proglašavaju  demokratijom  .Poslednjih  godina  narod  BiH   živi zlosreću  naopakih  shvatanja  demokratije od  strane  nacionalističkih lidera.Demokratija je sama po sebi vrlo složena  društvena organizacija  I kako  to  mnogi  političari vole da  kažu,  kako je  to  zahtjevan  oblik vladavine. Čovjek je  osnovni  factor  odnosno  objekat  demokratije. Čovjek  sa svojim pravima  I ličnim slobodama    što podrazumjeva uvažavanje I poštovanje  drugih ljudi I njihovih prava. Suverenitet  države pro ističe iz suvereniteta građana iz čega proističe  jasan  zaključak, niko spolja  nema pavo  nametati svoju  volju  našim  građanima,  niti  domaći  političari  imaju  pravo  samovoljno  odlučivati  o  krucijalnim  pitanjima  zemlje  I  naroda. Suvereni  građani  imaju  neotuđivo  pravo  da  modeliraju vlast  u svojoj zemlji. Politička  platforma  demokratije jeste  pravda  za  sve. Ona  se ogleda  prije svega  u materijalnoj  sferi  društva. Da  bi  bilo  demokratsko  društvo,  narodne Mase   treba  da  prihvate I podržavaju partiju  na  vlasti.To svakako ne  može biti u društvu  gdje  manjina  puni svoje džepove,a većina  se gura  u  stroj  I  ponor  siromaštva.

           Na čitaocu  je da zaključi sam kakva je situacija  u BiH. Vojno-policijskom I političkom  torturom I pritiscima  ne  može  se tražiti podaništvo  I  pokoravanje  socijalno  obespravljenih  građana. Demokracija, nalaže  socijalnu ravnopravnost  u društvu.

.POLITIKA JE  IZRAZ  ŽELJE  I VOLJE :Ideje  porađaju  politiku, tako  da  je politika  izraz  idejne opredijeljenosti I volje njenih pristalica. Znači,  volja  čovjeka  je  motivirana idejama  koje  pokreću  čovjeka na aktivnost. Čovjek  kao biće svjesno usmjerava svoju energiju u kreaciju materijalnih dobara neophodnih za  normalan život.

80[i]

 Nenad Kecmanović  piše u beogradskom Danasu, a Dodik na RTS  optužuju bosanske Muslimane da su u II svjetskom ratu bili na strani Fašizma, imputirajući 13.SS diviziju kao vojnu  formaciju Muslimana,ignorišući učešće muslimana u NOB-i, iako je 50 Bošnjaka proglašeno Narodnim herojima Jugoslavije. Jednostavno ,zaobilaze istinu da je 13.SS divizija  bila formacija Wermahta -njemačke vojske,a ne ikakve  muslimanske  organizacije,kao što su četnici i ustaše bili nacionalni kvislinzi .Nikada  se  ne  miri  sa stanjem  u društvu, on, kontinuirano inicira promjene , podstiče  ih I maštom  ohrabruje. Željene  promjene  se  postavljaju  kao cilj   u čijem  pravcu  se  usmjeravaju  voljni  napori sledbenika. Demokratski  orijentirani  ljudi  su hrabri  I  smjelo  pokreću  ideje  o  promjenama  u  društvu,  sa ciljem  poboljšanja  stanja  u  društvu. Ovo  je  temeljna  odrednica ili bolje  reći  platforma na  kojoj  se  temelji  polazna  osnova  partijskog  Programa,ali to se ne može reći za Dodikove intencije,koje su apsolutno destruktivne.

81

        Ovdje  smo  došli  do  jedne  zablude   nekih  suvremenih teoretičara, po  kojima  je  ideologija mrtva. I  da  je ideologija  samo  banalna  fraza. Ova  teorija  je  u  službi  modernih  osvajača,  tlačitelja  I  pljačkaša  nerazvijenog  svijeta. Njome  se  želi  ugušiti  u  začetku  svaka  ideja  o  društvenim  promjenama,  jer  oni  ne  priznaju  dijalektičke  zakone  o  vječitom  kretanju  svijeta.. Sve ideologije  su ostavljale  tragove u  generacijama  koje su rasle u  njihovoj  sjenci  I pod njihovim  utjecajemem. Uzaludna  su napinjanja   protivnika  ideologija  oni ih  ne  mogu  izbrisati  iz glava  onih  koji  su  spoznali  I  prihvatili  određene ideje. Poricanje ideologija  je čist  Donkihotski  posao. Treba  na glasiti  činjenicu  da  su  omekšala  gledišta  prema  dogmama  , jer  su  pobijedila  shvatanja  da  se  u dogmama  ne  nalaze  sigurni  odgovori. Međutim, dogma  je osposobila  ljude  da postavljaju pitanja. Protivnici  ideologija  slu

že  se  floskulama kao  što  su  “osloboditi se  mrtvih  ruku  prošlosti” I  “budućnosti  koja  guši”.Nosioci  ovih shvatanja  su  konzervativni  elementi, pristalice  anarhizma Smatram , nema  potrebe  ovo  šire  objašnjavati .Mi  ne  smijemo zabijati  glavu  u pijesak  kao noj. Politička  stranka  mora  imati  dugoročne  programske ciljeve, zasnovane  na  teo rijskim naučnim  postavkama I  iskustvima. Mi  možemo  unijeti  korekcije  u društvene  tokove. Bez  gledanja  izvje sno  vrijeme  unaprijed,  koja  progoni  ideje  sa  političke  scene  osuđena  je  na  stagnaciju I  trulež. Prošlost  treba poštovati   utoliko  ,koliko  se  iz nje  može  naučiti  I  ne  odbacivati  utopije,  ne prezirati ih. Živototvorne  ideje  su  one  koje nude prosperitet i privlače  omladinu.

              U svim  društvima  vrši  se klasifikacija  građana po  slijedećim  kriterijima; porijeklo,  društveni  položaj I imovno  stanje. Socijaldemokrati su  protivnici  klasnih  razlika  I  socijalne neravnopravnosti  koje  forsiraju  kapitalisti, služeći  se Darwinovom  teorijom, prirodne  selekcije. Zastupnici  ovih  teorija  tvrde  da  je  klasno  društvo  dobro  za kulturu, jer  sukobi  između  klasa  stvaraju  uslove  povoljne  za  kreativnost I progress. Čak i Nobelovac T.S.Eliot (17) tvrdio je da  preraspodjela  ne može  potkopati  društvo. Očigledno , čovjek je zaboravio koliko je rigidna  hijerarhijska  organizacija društva. U  ovoj sferi  najdominantniji  argument  su   ekonomske prirode. Gola laž  je  tvrdnja  da  su velike  razlike  u  prihodima podsticajno  sredstvo  za  zalaganje  na  radu, jer one  upravo destimulišu  masu  radnika  I  pokreću  talase  nezadovoljstva. Najbolji stimulans  za  rad  je eliminacija socijalne nejednakosti. Mjerila  vrednovanja  rada  su  tehničke  norme koje  treba  poštovati  u praksi.

        Političke partije trebaju  sve svoje skupove  koristiti  kao  instrumente  političke  mobilizacije  I  podsticanja na aktivnost na  aktuelnim programskim  zadacima. Vrlo  je  široka  lepeza  programskih ciljeva  I zadataka partije. Odatle  proističe zadatak I  potreba  čestog  podsjećanja  članstva  I stranačkih  organa  na   ove  obaveze I podsticanja njihove aktivnosti na  njhovom izvršavanju.

         Drugi zadatak Politike je oslobađanje čovjeka i zemlje  od  spoljnih  neprijatelja. Lična sloboda građana je uslov njihovog modeliranja  života I društvenog  uređenja zemlje. Kod  našega  članstva  moramo  usaditi svijest da  ne  mogu slobodu postići boreći  se  samo  za  svoje  sebične  interese. Nametanje osobe ,na račun drugoj pored sebe, ne služi  slozi..Ljudi  u  zajednici  moraju  graditi  putove sloge,drugarstva,solidarnosti I prijateljstva..Pojedinačno možemo  učiniti  malo,  ali  složni I organizovani  možemo  činiti grandiozna  djela.

82

Nosioci dugoročnih vizija razvoja  BiH društva  zasnovanog na  solidarnosti I multietničkoj  zajednici,znaju   putove  do  povratka povjerenja naroda. Imamo u vidu  da  je naše društvo  opterećeno brojnim personalnim slabostima koje ugrožavaju slobodu našeg građanina.To je nepotizam u politici  zapošljavanja, organizovani  kriminal u političkim vrhovima, nasrtaji kriminalaca na živote I imovinu  građana, zloupotreba  društvenih pozicija u politici, vlasti  I privredi,progoni I podcjenjivanje građana I bezočna eksploatacija radnika I službenika naročito u privatnim firmama. Demokrati se  moraju  okrenuti  zaštiti  prava radnika I steći njihovo povjerenje.Ljudima je potrebno da imaju  pravo slobode govora I dogovora, sindikalnog organizovanja I borbe  protiv svih nezakonitih postupaka (mobing) prema  radnicima..

         Pred nama je vrlo  problematična  budućnost,  puna brojnih zamki I problema. Probleme, bez obzira  na njihovu veličinu,uspješno ćemo zajedničkim radom I naporima,našom voljiom  da zemlju pretvorimo u prostor poželjan za život. Sve naše intelektualne I organizovane snage moramo upregnuti  kako bi osavremenili naše industrijske  kapacitete  uvođenjem moderne I savremene  tehnologije. Treba reformirati školski sistem I eliminisati aparthejd iz škola u kojima se sada razvija međuvjerska I međunacionalna mržnja, što je posljedica nacionalista koji žele da razbiju državu BiH. Imperativno se nameće zadatak liječenja od predrasuda o pojedinim vjerama I nacijama.

         Budućnost naše BiH,I sretan život njenih naroda leže u rukama SDP BiH.Međuljudsko  prijateljstvo I društvo zasnovano na saradnji I solidarnosti su garancija opstanka nezavisne države.

                O NEKIM-UNIVERZALNIM-ISKUSTVIMA: Razvoj civilizacije ima svoje zakonomjeno sti,koje imaju apsurdne posljedice,koje se reflektuju na životne uslove građana. Mi ćemo se osvrnuti na dvije pojave koje su karakteristične po negativnim posljedicama na život građana,a to su posljedice rata i tehnološki razvoj koji je kontraverzan sa svojim posljedicama.Rat svojim nemilosrdnim razaranjem infrastrukture i proizvodnih privrednih kapaciteta,kao gubicima Ljudskih života,invaliditetom grana i posijanom mržnjom među pripadnicima suprotstavljenih strana je dugotrajna duboka i negativna posljedica.O psihopatskim  posljedicama  je suvišno i govoriti.Sto tine tisuća ličnosti ostaju deprimirane i neizlječivo poremećene. Mi u BiH se nosimo sa ocim problemima već dvadeset godina Divljački progoni na nacionalističkoj osnovi ispraznili su pojedine dijelove zemlje koju sada osvajaju šikare i makija. Prostori su etnicizirani. Multietničost je uništena u tim dijelovima. Poslije rata nacionalisti svih boja su zloupotrijebili vlast i opljačkali privredne kapacitete i radnike izbacili na ulice,Tako je danas oko 60% nezaposlenih. Natalitet je drastično opao.BiH postaje zemlja staraca i spada među 10 zemalja u svijetu sa najstarijim stanovništvom. Novine objaviše da u BiH ima oko 190 stogodišnjaka. To je fenomen svoje vrste.

83

      Tehnološki napredak,naročito u sferi humanizacije fizičkog rada (građevinarstvo,poljoprivre da) industrija,rudarstvo,mašinstvo,administracija,razvoj je išao u pravcu skraćivanja vremena pojedinih radnih operacija,povećanja produktivnosti rada,što je u interesu poslodavaca Ko posljedica javljao se višak radne snage i ljudi su gubili radna mjesta. Ipak ovo nije izazvalo stvaranje ludističkog pokreta protiv novih mašina zbog kojih su ljudi gubili posao. Nisu razbijane nove mašine.Uz dobru volju menadžmenta ovaj se problem može riješiti skraćivanjem radnog vrenmena.SDP smatra da je napredak nauke i tehnike ,aksiom ukupnog napretka i razvoja društva. Nezaposleni,kao i oni koji gube posao zbog otkaza trpe teške posljedice,a njihov životni  standard je ispod linije siromaštva. U BiH Sindikati su pocjepani po raznim granama,a u nekim firmama menadžment čak i ne dozvoljava njihovo formiranje,što je najbolji indikator bespravlja radničke klase. Poznato je da su se mnogi sindikalni funkcioneri slizali sa vlastima.Ovo je polje djelatnosti gdje  politika ima ozbiljno što da radi.

        Razbijene su patrijarhalne porodice. Mladi u potrazi za poslom odlaze u svijet i nerijetko ignorišu svoje moralne obveze prema starim roditeljima i bolesnim članovima porodice. Dobar je broj onih koji napuštaju svoja zavičajna mjesta pod izgovorom da je loša voda,zagađen zrak i ograničena sloboda kretanja. Obespravljeni građani nemaju  institucije koja će se odgovorno angažovati na rješavanju njihovih problema. Čovjek ostaje razočaran kliširanim odgovorima,kao što su „pa šta vi tražite od nas“,“to nije naša nadležnost“,“dođite kroz 10 Dana“ .Vrhunac ironije je činjenica da oštećeni i ojađeni građanin,koji jedva „plete“ kraj sa krajem. Čovjek na kraju mora shvatiti da njegovi problemi prelaze nadležnost menadžmenta firmi i lokalnih zajednica i da zaštitu svojih prava i interesa treba tražiti od organa viših nivoa vlasti. Dužnost organa vlasti je da štite proizvodne kapacitete,podržavaju pokretače i organizatore novih kapaciteta i pružaju im pomoć oko uklapanje u postojeće privredne tokove.

    Jedan od krucijalnih zadataka socijaldemmokratije u BiH, jeste širenje njenih okvira.Treba uvesti praksu da što širi slojevi naroda učestvuju u donošenju odluka. Sada to rade male stranačke elite iz rukovodećih stranačkih tijela. Zadatak svih foruma,kao i članova SDP je da vaspitno djeluju na sredinu gdje žive i rade i tako razvijaju svijest kod građana o njihovim pravima i građanskim dužnostima. Građane uvjeriti, da ono što oni govore ima svoj značaj. Za demokratiju je važno da ona bude prisutna u Mjesnim zajednicama,učionicama na fakultetima i školama, u proizvodnim pogonima i u porodicama. Kroz razgovor o dnevnim problemima, najlakše se dođe do pitanja koja traže promjene. Domaći ljudi najbolje znaju svoje probleme i treba ih razumjeti i uključiti u njihovo rješavanje. Siromasi,koji jedva „pletu“ kraj sa krajem,pretstavljaju većinu stanovništva. Ovo ukazuje na neophodnost decentralizacije vlasti i njenog približavanja građanima. Treba obezbjediti da demokratija prodre u moderne kabinete autokrata,kroz kapije fabričkih dvorišta i da ljudi znaju kako i kakve odluke su donešene bez njihovog učešća.To se može postići preko sindikata,organa partije  i demokratski izabranih organa društvenih tijela. Poslovna i ekonomska demokratija međusobno se prožimaju.

         Ne moramo i ne smijemo biti žrtve autokratske vladavine,vladavine raznih kriminalnih i mafijaških grupa,slobodnog tržišta ili prikrivenih anonimnih grupa koje nastoje usmjeravat pravce našega razvoja. Politika treba biti otvorena za kritiku svih  organizovanu snagu građana.Ona je uslovljena idejama i njihovim vrijednostima.

 84    Čij 848nekim  iskustvimam  pravcumena  unaprijed.ržavne politike i uticaja na nju.

          SOCIJALDEMOKRATIJA I DEMOKRATIJA: Demokratija je srčika socijaldemokratije .Odavde  proističu vrlo značajni i krupni  zadaci. Socijaldemokratija nastoji da demokratija bude neposre dni oblik učešća građana u upravljanju društvenim poslovima i donošenju političkih odluka.Ideje i politički Program SDP su motorna snaga koja vuče demokratiju i njene principe naprijed.-SDP i njene ideje bile su nemilosrdno Proganjane  od strane desničarskih protagonista. Fašisti su krvni čki progonili socijaldemokratiju koja je hrabro okupljala građanske mase oko ideja progresa.. U eri svog ekspanzionizma, fašisti su progonili SD, trpali ih u zatvore, konclogore ili slali u egzil one koji su odbijali napustiti svoje ideje.

         Ljudski dignitet je se može obezbjediti samo u demokratskim kretanjima društva u kome je zagarantovana politička sloboda, pravo slobode zbora  i  govora, i pravo kritike državne politike i uticaja na njeno formiranje. SDP smatra da se ne smije dozvoliti da demokratija postane svojina uskih interesnih grupa. Demokratija je svojina svih građana bez  obzira  na njihov staleški polo žaj . Odavde proističu vrlo obimni i složeni  zadaci  SDP BiH, da organizuje jadne i gladne radnike i bezemljaše i  da njihovanu snagu usmjeri u borbu za njihove  ljudske slobode. Partija ovoj masi  treba da povrati  povjerenje u njihovu snagu.Treba im razviti svijest  o njihovim ljudskim pravi ma  i slobodama i povjerenje  prema  SDP  kao političkoj snazi čiji su jedini ciljevi politička i soci jalna ravnopravnost građana.

              Ideolozi kapitalističkog sistema zagovaraju koncentraciju ekonomske moći u rukama što manjeg broja  ljudi.  To su koda nas ostvarili  kriminogenom privatizacijom privrednih kapacite ta. Koncentracija enormne financijske moći u rukama vlasnika nad sredstvima za proizvodnju je refleksija recesije koja je  zahvatila svijet, Rast dohodka se ne smije oslanjati samo na eksploata ciju  zemljišnih  kapaciteta, jer su  količine  ograničene.

           Svaki čovjek je svjestan opasnosti koje nam prijete od otrova i hemijskih supstanci koje truju vazduh, ugrožavaju naše zdravlje i remete  prirodnu ravnotežu. To je posljedica spontanog ekonomskog i tehnološkog rasta. Odavde proističe društvena obaveza kontrole tehnologije i posljedica njenog  korištenja Svjetsku ekonomiju je zahvatila svjetsku ekonomiju, prouzrokovala masovnu nezaposlenost, a inflacija istovremeno podiže cijene prehrane i života u cjelini.. Nepra  vda u raspodijeli prihoda djeluje zbunjujuće  i sve više  zaoštrava odnose  između bogatih i siro mašnih. Ove nedaće se mogu prevazići samo  solidarnošću i saradnjom među  građanima. To je osnova naše vjere u demokratiju kao vitalno sredstvo za ostvarenje želja i nada  naših  građana.

             O mladom naraštaju i njegovim  problemima, treba govoriti  sistematski, u svakoj  prilici, jer  problemi  sa  kojima  se  susreću  mladi  ljudi  kada  se  pokušavaju  uključiti u  društveni  život  odraslih, nisu ni  mali  ni  jednostavni. Njihova  nezaposlenost  povećava  razmjere  krize. Partije svojim socijalnim  programom  i  planovima  ekonomskog  napretka i  razvoja, osmišljenim  političkim  radom,dužna  je  otvarati  perspektive ovome  mladom svijetu. Na  taj način po  čuva povjerenje  u  društvo  među ovom   mladalačkom masom, čuva  demokratiju i demokratsku  vlast.Demokrati  kao istinski  borci  za  demokratiju  ,ove  istine  treba  stalno  ponavljati  i  isticati  svoju  odlučnost  u  borbi  za  rješenje  problema  mladih . Uloga  sindikata  u  ovome domenu  društvenih  problema  je izuzetno  važna. Istini  za  volju  treba  reći  da  su  sindikati  u  BiH  politički  pocijepani, strukturalno  atomizirani, jednom riječi  nejedinstveni,  zbog  čega  nemaju ni  snage  ni  ugleda.  Ova  činjenica  treba  biti  u  fokusu  Političkih partija. Revitalizacija  sindi kata,ozbiljan  je  zadatak  političkih struktura,bez obzira na ideološku orijentaciju.

85

               Stranke  svojim  političkim  programima  proklamuju  borbu  za  BiH  kao  državu blagos tanja. Blagostanje   se   može  ostvariti  na  univerzalnim  programima zdravstvenog  osiguranja, penzija  i  dječijeg  dodatka,  koji  će  biti  usmjereni  prema  svim  građanima. Država je  pretvo rena  u  trgovačku  zemlju,  sve  privredne  grane  su  uništene Vlast  sve financijske  probleme rješava poskupljenjima  i  raznim poreskim  nametima. Građani  su  ojađeni, pa  svoj  jad ispolja vaju  u  javnim  radioemisijama i  predlažu  da  ih  vlast  zatvori  kako  bi  imali  obezbjeđen  stan  i  hranu. Opasno  je  ove  pojave  ignorisati. Polazeći  od  sadašnjeg  ekonomskog  stanja  naših  građana (većine) nameće  se  potreba  postupnih  mjera   za  poboljšanje  životnog  standarda  kako  bi  se  obezbijedio  siguran hod do  blagostanja. Svaki  realan  i  ozbiljan  čovjek, bio  ili  ne  član  partije,  shvatiće  da  je  izlaz  iz  ovog  ekonomsko-političkog  košmara  u  objektivnim  analizama  i  odgovornim političkim  koracima  i  ekonomskim  mjerama.

                Mi  imamo  u  vidu  široku  lepezu  društvenih  pitanja  ,za  čije  funkcionisanje  je  znača jan  javni sektor. On je posebno  važan  za  razvoj  napredne  ekonomije. Ključna  je  uloga  razvij ene  infrastrukture  za  industrijski  napredak,  jer  to  utiče  na  produktivnost i  profitabilnost  industrijskih kapaciteta. Partija  posebno  treba  da  ima  u vidu značaj  utjecaja  javnog  sektora  na formiranje  građana. Škole  treba  punom  snagom  da  rade  na obrazovanju naše  djece. Zap osleni u  institucijama  za  brigu  o  starim  osobama,  nesebičnim  zalaganjem  na  poslu  mora-ju  se  truditi  da  svojim  pacijentima omoguće  što  ljepšu starost

                  Trudnice  i  porodilje  i  briga  o  njima  je  plemenito  područje  gdje SDP  treba  da  demonstrira  svoju  socijalnu  politiku i  da  moralnu  i  materijalnu  podršku  onima  koje  obez bjeđuju  natalitet  i  priraštaj  stanovništva treba  obezbjediti  maksimalno    humane  odnose  i  konforan smještaj  i  vrhunsku  higijenu  i  ishranu.  U  našim  porodilištima  spriječiti  razne mešetare, posebno  među  medicinskim  osobljem,  da zloupotrebljavaju  porodilje u  cilju  sticanja  profita. Pored   besplatnog smještaja  u  bolnicama, treba  obezbjediti  solidan  dječji dodatak  kao  pomoć  porodicama  oko odgoja djeteta.

                 Smatram  korisnim  podvući  neke  stvari, koje  su  manje-više  poznate- Sva djeca  žele  što brije  odrasti i  završiti  škole, steći  društvo i  prijatelje, pripremiti  se  za  svoje  životne  uloge odraslih  ljudi, zaposliti se,  formirati  porodicu  i  odgojiti  djecu, naći  mjesto  življenja  i izgraditi svoj dom,  održati  zdravlje  i  boriti se sa bolestima i  drugim  nevoljama  u  životu  koje  nas  zadese,  osigurati  pristojan  život  i  sačuvati  dostojanstvo  u  osjetljivoj  starosti i  živjeti  solidno  kao  ostali  građani  i  steknu  svijest  o  odgovornosti  za  poštovanje  društvenih  normi. Ova  kao i  druga pitanja treba  da  budu  sastavni dio  politike  Demokrata,  kako bi na njih  ispo ljavali   utjecaj  u  cilju  odgoja  dostojanstvenih  mladih  patriota. Ove  stvari  su  zajedničke  svi m  gene racijama  i  svim  ljudima, pa se zbog toga i  ponavljaju  ciklično. Grandiozna naučna dostignuća  nisu  promjenila  ništa  u  strukturi ličnosti  čovjeka. I u vrijeme postizanja  napretka   svako  živo  biće  je  ostalo odgovorno  za svoje postupke. Dr uštvo  će  podržavati  samo  one ideje  koje  su usko  povezane  sa njegovim interesimava. Društvo  nije  cilj  samo  sebi. Ono treba  da  služi  interesi ma svojevremenih  ljudi i ne smije biti prijetnja ničijoj budućnosti, čime  se  obezbjeđuje  nadogradnja  iskustava ra nijih generacija.

              Cilj  demokratskog  društva  je  stvaranje  uslova  u  kojima će  svaki čovjek  imati pris tup resursima, tako  da  može  realizovati  svoje  napredne ideje  i  zamisli. Ovo  je idejna  osno va  izgradnje  slobodne društvene  zajednice, kao  pretpostavka  za  izgradnju  društva  blagosta nja.

86

                                                                O  JEDNAKOSTI .

         Ovaj termin je  vrlo  prisutan u   verbalnim  istupima  savremenih  političara,  posebno  ras ista  i  nacifašista. Sa  njim  se  manipuliše  i  konstruišu  lažne  optužbe  o  nečijoj  ugroženosti  i  neravnopravnosti.  Neki  ljudi  žele  da stvore  utisak  da  je jednakost  rezervisana  za jednu  ma nju  grupu,  prema  kojoj u  najboljem  slučaju  vladajuća  grupa  može  primijeniti  benovalentne  političke  mjere. Ovo služi  onima  koji  žele  da  posiju  razdor,  što  je  strategija  profašističkih  i  konzervativnih  nacionalista. Historija  poznaje  ovu  pojavu  iz Južno-Afričke  Unije kada se kod  siromašnih  bijelaca  pojavio strah  da  bi  mogli  doći  u  položaj  obespravljenih  crnaca. Jednako st  je  kategorija  koja  pripada  svima. U  savremenom  svijetu  svaki  čovjek  se  može  naći  u  poziciji  nejednakoj  poziciji. U  životu  su brojni  faktori  koji  utiču  na  promjenu  sudbine  čovje ka. Perspektive  ljudi  zavise  od  okruženja i  životnih  uslova.  Problemi  sa  kojima se susreću  uslovljeni  su  životnom  dobi,  zanimanjem i  mjestom  boravka. Za  biološki  opstanak  i preživ ljavanje društva , potrebno  je  razvijati  sveobuhvatnu  solidarnost.

              Solidarnost i  jednakost  nije  uslov,  već  strategijski  cilj  i  politički  pravac. SDP u  skladu  sa  svojim programskim načelima, radiće  na  izgradnji  budućnosti  u BiH  u  kojoj  će  dominirati  jednakost  i  ljudska  solidarnost.BiH  je  multietnička  zemlja, i   svaka  politika  ponižavanja,  bilo koga  od  naroda  imala bi  negativne  posljedice. Dvadeseto godišnja  vladavina  nacionalista,  ostavila  je  duboke negativne  tragove  na svijesti omladine , koja  je  inficirana  nacionalističkim  otrovom  mržnje, zašto  su  korišteni  časovi vjeronauke, istorije,  knjižvnost i  razna  publicistič ka   izdanja,  radio  i TV  emisije.  No,  sreća  je  većina  mladih  ljudi  je  apolitična i nerado  se  svrs tava  u  ekstremističke  redove. Svaki  ozbiljniji  politički  potres, proizvesti  će  depolitizaciju  i  zavedenog  dijela  građana  i  napuštanje  protivnika  zajedništva.

            Politički sistem drž<ve,čine  političke partije i njihove strukture,koje se međusobno ni u čemu n e razlikuju.To su organizovane interesne grupe,organizaciono povezane po vertikali .Programi ili političke platforme su  pravi predizborni  eseji koji treba da obezbjede što bolje izborne rezultate radi osvajanja što većeg broja ministarskih fotelja i da bi participirale u poli tičkoj moći pri odlućivanju o financijskim i ekonomskim pitanjima.a politički  ciljevi  partija,su

obećavajući :izgradnja i  razvoj  demokratije,, zaposlenost  građana,pravo  i  pravda, očuvanje  mira, saradnja  sa  susjedima  i  učvršćenje   bezbjedonosnog sistema  u  zemlji. Socijaldemokra tski  stav  prema   krucijalnim  društvenim  pitanjima  vrlo  je  pošten, jednostavan  i  lako  uoč ljiv, a  to  je  suštinsko  zapošljenje  za  sve  građane, korektna  i  pravedna  raspodjela  društve nih  bogatstava  među  građanima.  Rukovodstvo  stranke treba stalno  pratiti  situaciju  po  ov im    pitanjima, analizirati  stanje  i  preduzimati  mjere  na  otklanjanju  negativnih  pojava. Org ani  partije moraju  ostati  čvrsto  u  vezi  sa  narodnim masama  i  slušati njihov  glas. Otuđivanje  rukovodstva  od  širokih  narodnih  masa  ruši  ugled  partije.

 1. Demokrati  kao  politički dobro  odgojeni  i  usmjereni  ljudi trebaju  igrati  ulogu  kataliza tora  društvenih  pojava.     Nabrajam  samo  neke  od  njih  su  ekološki  problemi,borba  protiv  birokratije  i  borba   za  demokratiju, jednake  mogućnosti  zapošljavanja  i  školovanja, rad  dje čjih  institucija  i  odgoj  djece.  Briga  o  staračkim i  bolesnim  porodicama,  funkcionisa nje  komunalnih  službi itd.
 2. Komunikacija rukovodilaca  sa  narodom  treba  da  bude  u  kontinuitetu. Što  češći kontakti  sa  bazom  su  neophodni,  jer  to  je  jedina  prava  garancija  realnog  poznavanja  situacije  na  terenu,  potreba  građana,  funkcionisanja  organa  vlasti.  Tako  se  prati  raspolo ženje  i  sluša  glas  naroda . U razgovorima  sa građanima  treba  koristiti  jednostavan  jezik, razumljiv  i  niskoobrazovanih  osoba. Korištenje  visokoparnog  jezika  i  fraza  ,stranih  riječi  što  običan  čovjek  ne  razumije,  odbojno  djeluje   na  narod.

            Tehnološki  razvoj  bilježi  krupne  korake  naprijed. Svojim dostignućima  on  se višestru ko  reflektuje  na  život  čovjeka. Rukovodstvo  partije  treba  intenzivno  da  prati  te  procese  jer se  oni  odražavaju  na   ukupan  život  građana  i  izazivaju  ponegdje  negativne  posljedice. Opšte  je  poznato  da   ljudski  život  u  osnovnim  elementima teče  sa  svim  generacijama  bez  promjena. Neki elelmenti  za  sve generacije  ostaju ne promijenjeni.

             Čovjek  se rodi ,   odrasta,  sklapa  prijateljstva,  školuje  se  i  priprema  za  život,  bira  profesiju  i  po  mogućnosti  mjesto  gdje  će  raditi. Kada  pronađe  mjesto  za  život,  osniva  porodicu  i  odgaja  djecu.  Sve  ove  radnje  se sistematski  ponavljaju  iz generacije  u genera ciju. Ljudi  ove  poslove realizuju  na  različite  načine, ali u osnovi  svi  su  oni isti.  Čovjek  je uvijek  odgovoran  za  svoj  život  iako  koristi  nove  mogućnosti  sa  kojima  se susreće. Sve  to  treba  ugrađivati  u  partijsku  viziju  života  građana.

               Svaka  demokratska  stranka,je  duboko  i  jako  povezana  sa narodom,  prati  ideje  koje  se  javljaju  kod  ljudi.   To  ne  čine  radi  slave  i  međunarodne reputacije  i bahatosti,  već  odlučnosti  da  podupre  svaku  ideju  i  akciju  koja  je  u  interesu  društvenog  progresa.

           Partija  nema  dovoljno  snage  ni  intelektualnih resursa  da  oblikuje  viziju  savršenog  društva. Pored  toga  ideje  o  tome  pitanju su  mnogobrojne  i  vrlo su  različite. Ovo  ne isklju čuje  mogućnost  vizionarskih  snova,  ali  isključuje  kretanje  trasom  dobro  skrojene  i  modeli rane   budućnosti .Društveni  razvoj  nije  ograničen,  ali  zavisi  od  ljudskih  sposobnosti  da  u  svakoj etapi  dostignu  maksimalni  nivo  razvoja.. Strategijski cilj demokratske politike    jeste  društvo  koje  će  pružiti  šansu  svakome  pojedincu  da  ostvari  svoje  ideje  o  životu. Ljudima  treba dati  slobodu  da  ostvaruju  svoje  progresivne aspiracije. Mi  se zalažemo  za  sigurnu  lju dsku  slobodu.  Naše  ideje  o napretku  u  materijalnom  pogledu  ne  zasnivaju se  na  nemilos rdnoj  konkurenciji,  već  na  koheziji  i  humanim  odnosima  među  građanima,  nešto  slično  porodičnim  odnosima   gdje  se  brinemo  jedni  o  drugima  i  međusobno  pomažu. Za  naše  ideje  potrebna  je  sloga  i  međusobno  uvažavanje  ljudi. Ovdje  se  nameće ona narodna  mud rost „ Samo  složna  braća  grade  kuću, a nesložna  je razgrađuju“.Ovo je imperativ našeg  vrem ena i  politike.

          Čovjek  sa  svojim  karakternim  osobinama,  sposobnostima,, znanjem i ideološkim  op-redjeljem  je  stub i  nosilac  vrijednosti kako ličnih  tako i  društvenih. Čovjek  stvara  i  rastvara  sve  materijalno  u  životu.i na svijetu. Kada  ideje  ovladaju  čovjekom  one  postaju  materijalna  snaga.Odatle  potiče  zahtjev  ideološko  političkog  utjecanja  na  svijest  članstva  i  simpatizera, pošto  bezidejni  ljudi  nisu  nikakva  snaga, jer predstavljaju  amorfnu  gomilu najčešći  odgovor   je:“Nismo  sigurni  da  bi  to  ona  mogla  uspješno  obavljati“. To  je  ključna  rečenica  kojom  autokrati  najčešće  blokiraju  napredak svake   osobe ,koja  im  nije  po  volji. Ovako  bezsadržaj no  formulisana  rečenica  apriori  isključuje  diskusiju. Zastupnik  ove  teze,  unaprijed  je  obezb jedio  prolaz svoga stava.

88    Sada u zemlji niko ne vodi ekonomsku politiku,a vlade skaču kao vatrogasci iz požara u požar,a nkada ne podvuku crtu. Sve rješavaju zaduživanjem u MMF,a niko ne zna koliki su unutrašnji dugovi po obveznicama i trezorskim zapisnicima. Žalosno  je da mi u BiH nemamo demokratskih procesa skoro u svim političkim partijama,dok svi lideri pjene pričajući o demokratiji. Ugušena je unutar partijska demokratija. Partije su organizovane po kartelskim principima,čelnici su se digli iznad Statuta:Raguž kaže i rukovodstvo HDZ 1990 su to shvatili i odlučili da samostalno idu na izbor.

 

Podređene  bezumnim  nacionalistima,opijenim  utopiskim idejama  srpskog  i  hrvatskog  velikodržavlja. Bošjački lideri su  djelovali  prikriveno  i nisu  javno obznanili namjeru  da  žele  svoju  državicu,čega se ni danas nisu odrekli drski radikali. Javno su ostali pobornici jedinstvene Bosne,iskreni patrioti, što su  hrišćansko-kršćanske i nacionalističke  stranke  proglasile unitarizmom. Umobolni  karijeristi  su  razbili   državu  i    bratstvo  i  jedinstvo  naroda,  dobrosusjedne  odnose  komšija, familijarna  prijateljstva  i  oživjeli  mitomanske  predrasude  o  drugima,Velikosrbi  o  Bošnjacima  i  Hrvatima,  velikohrvati  o  Srbima  i  Bošnjacima, a  bošnjački  Vehabije o  Srbima i    Hrvatima. Ti  kvazibrižnici „ o svome  narodu“ rasplamsali  su  krvav  bratoubilački  rat, iza koga  su  ostale  duboke teško  izliječive  rane  kod  svakog  naroda.  Ratohuškači  i  pokretači  rata,  nakon  pritiska  SAD i NATO  potpisali  su  u  Dejtonu  ugovor  o  miru, čime su  zaustavljeni  ubilački  pohodi  snaga kojima su komandovali. Mentori  Dejtona  su  zadržali  svjesno,  ili  slučajno,  ostavili  ratovođe  na  političkim  pozicijama,  a  ovi  su  nastavili  svoju podmuklu  razornu  politiku. Razbijačku  politiku  stalno  podgrijavaju, drže  psihološku  napetost  i  strah  od  njihovog  narednog  poteza.

          Ne  treba biti  rob  mnogih  sitnih  dnevnih  pitanja,  bar  ne  više  nego  što  ih  treba  za  jedno  ktatko  vrijeme,.  Treba  se  osloboditi  emocija  i  pretjerivanja  koje  su  propratne  pojave  svakoga  rata. Udruženim  snagama svih  građana, treba raditi  da  BiH  ponovo  postane  zemlja  sretnog   življenja. Budimo  uvjereni  da  će  doći  dani  kada  će predrasude  i  mržnja iscuriti  iz  mnogih  glava,nakon  čega    će  Bosanci  moći  živjeti u  svojoj zemlji kao  ljudi, prijateljsljski  se  pomagati  kao  što  se  radi  u civilizovanim  zemljama. O  uzrocima  i  ciljevima  rata    mnogo  je  toga  ostalo  neizrečeno,  a  šta  je  istina  stvarno  u  onome  što je rečeno  to  ne  zna  niko. Početak  rata  bio  je  praćen  enormnom  mobilizacijom  medija  svih  vrsta  u  čemu  su  se  sukobljene  strane  natjecale,  želeći  da  svaka  od  njih  dokaže  kako  poštuje  međunarodno  pravo. Neki  novinari  su bili  propagatori  ratnih  zločina  i  agitatori  mržnje,  veličali  ratne  zločince  i  sijali  međunacionalni  razdor.  Srozali  su se  na  nivo  smrdljivih slugana

   89           Dugotrajna i  mučna diskusija  o  razlozima početka  rata  u BiH nailazi  na  drske  nepopustljive  nacionalističke  stavove, koji  poriču  povijesnu  istinu. Međutim, samo trezvena  diskusija  o  ciljevima  rata, i  iskrena  želja  i  namjera  sagovornika treba  da  razbije tijesne  i  uske duhovne okvire  nastale u  prevaziđenom  vremenu. Savjesno, odgovorno i  pošteno  istraživanje  uzroka  rata i  pošteno  vrednovanje  istorijskih  činjenica  uslov  je  uspostave čvrstog mira. Mir  se  ne  može  ostvariti  samo pisanim  člancima u  novinama,  knjigama  i  javnim  diskusijama na  okruglim  TV  stolovima,  njega  determiniše  odnos  društvenih  snaga.  Treba  imati  u vidu  da  je  javna diskusija  jedan od  faktora  i  društvena  platforma  mira  koji  se  potpisuje.N a žalost, delegacija  koja  je u  ime  RBiH  potpisivala  dejtonski sporazum,  nije  konsultovala  našu  javnost.  Arogancija i autokratska  samovolja  su  dominirali  u  glavama  bošnjačkih  pregovarača i  išli  su  u  prilog  štete  države BiH. Eksperti ustavnih  pitanja  tvrde  da  je  Izetbegović  i  Silajdžić  u  Dejtonu  prekršili  Ustav  BiH,  jer nisu  imali ovlaštenja  potpisati  podjelu  državne teritorije.

       Danas nije  mali  ni nezanemarljiv  broj  ljudi  u BiH  koji vjeruju,  da  je  potrebno  da  se  vratimo  tamo  gdje  je  rat  počeo ili  gdje  je  prošli  rat  zaustavljn. Kretanje  točka  istorije  natrag imalo  bi  krupne  posljedice. Put  nazad  vodi  u  nove  ratove, bar sada. Budućnost  BiH  i  života  u  njoj  zavisi  od  toga  da  li  će  se  uspjeti  prevazići  varvarstvo iz  ratova  XX  vijeka.

      U rješavanju problema, vlasti u BiH imaju dva aršina. Naime,kada  treba nešto riješiti za narod,tada su totalno nefunkcionalni.,ali kada treba rješavati pitanja vezana za njihov opstanak na vlasti onda nema opstrukcija,vlast funkcioniše  besprekorno. Usvajanje zakona pod pritiskom protesta ne znači ništa.Ni po postojćim zakonima niko nebi smio krasti.Ne može se bitno ništa učiniti dok se ne promjeni praksa.,ne napusti kartelska organizacija političkih partija.Treba razbiti sudsko-tužilačaku  mafiju  koja se usudi Predsjedniku Federacije podmetati lažne pare.Sada je predizborni lažnjak,tražnja 20-ak papira privatizacije. Zašto ti papiri nisu traženi prije 3 godine ili ranije? Najvjerovatnije,naše „političke elite“ će se baviti predizbornim problemima i propagandom. Nema znakova koji bi ukazivali da bi se socijalna situacija mogla poboljšati. Vlast očigledno nije shvatila šta se dešavalo u februarskim nemirima i protestima niti da ih u budućim socijalnim nemirima može zadesiti nešto gore. Ako se okupi desetak hiljada radnika u protestne marševe i budu dobro  organizovani i vođeni,pitanje  je koja će to vlada izdržati. Sindikalno rukovodstvo Federacije u posljednjim nemirima radnika ponašalo se čudno,skoro nezainteresovano, pravili su se kao da ih to  ne zanima. To im ne služi na čast.

  Uslovi  za  trajan  i  čvrst  mir  moraju  se  stvoriti  u  glavama  ljudi,,prije  svega  onih  iz  političkih  vrhova,  vjerskih velikodostojnika  i društveno   utjecajnih  pojedinaca. U  BiH,  Stabilan  mir  se  može  izgraditi  samo  na povjerenju , pravdi i  podršci  naroda. Povjerenje  među  zavađenim  plemenima BiH, u  čijoj  psihi  su  još  uvijek  svježi  ožiljci  prošlog  rata,  moguće  je povratiti  pod  uslovom  ako  se  iskreno  priznaju  međusobno učinjene  nepravde  i  zločini, i  kazne  njihovi  počinioci. Čvrst  mir  neće  doći  preko  ličnosti tzv „Velikih“ ljudi,  jer  iskustva  govore  da  su  takvi  ljudi često  otišli  za vlastodršcima  i  odveli  narod  u  bijedu  i  nesreće.

        Ako  postoji  želja i snage  da  se u buduće BiH razvija kao demokratska zemlja, onda  je neophodno  da se i sopstvena  politika  vodi tako da se  koliko je  stvarno  moguće  ,jačaju demokratske , miroljubive  snage bosanskih naroda. Mi ne možemo  stajati  na strani

90

protivbosanskih snaga ni podržavati  nosioce separatističkih  ideja. O komadanju  BiH  ne  može  biti  ni govora. Socijaldemokrati  moraju  stalno  da  govore  da  samo  cjelovita BiH može  obezbjediti  sretan  život  svim njenim narodima  u jedinstvenoj  državi. Strategijski  cilj  SDP  BiH  je eliminacija  zagovornika  separacije  dijelova  BiH i njihovo  priključivanje  nekoj od  susjednih  zemalja.. Demokratske  snage  BiH  su  dužne, konstantno pratiti  politička  kretanja  u  društvu  i  pravovremeno  otkrivati  ratnohuškačke  snage  i  neutralisati  njihovu aktivnost.

 Nipošto  se  ne smije  dozvoliti  snaženje tih  snaga ni nihovo razbijačko vršljanje.Zakonskim mjerama njih treba onemogućiti i eliminisati iz javnog života.

           U svijetu postoje shvatanja  da  se  ratne rane  hlade za 2 do 5 godina  poslije rata. Kod  nas  u BiH gdje je izvršen genocid nad bošnjačkim narodom i  uništena  njegova  materijalna  dobra, a  on  osiromašen  do  gola rane  se teško  liječe, a materijalna bijeda nije  izbjegnuta,  čemu  je doprinio slab  i neodgovoran rad  organa vlasti.Nije  realizovan Aneks VII  dejtonskog ugovora  koji je  propisivao  povratak protjeranog  i raseljenog  stanovnštva..Vlasti  su  opstruirale povratak, naročitima  o  RS, gdje  su  obezbjedili  etnizaciju  osvojenog  prostora. Dejtonski  sporazum  je  nepravičan, podijelio je državni  prostor  na štetu  Bošnjaka, organizovao  strukturu vlasti  koja  je  prava  mora,jer favorizuje   etničko   glasanje  i  koncenzualno  odlučivanje ,čime  su  stvoreni  uslovi  blokiranja  svake  odluke, propisa  i  zakona. U interesu ekonomskog  napretka  i  poboljšavanja  uslova  življenja  građana  neophodno  je  tražiti  i  sprovesti  reviziju  nametnutih  principa vladanja. Zloupotreba  prava u parlamentima  može  biti  varnica  novoga  sukoba etnosa.

      Ratni  zločini  su  postali  predmet  političkih  sporenja. Poricanje  zločina  postalo  je  manir  nekih  političara.  Zaštita  zločinaca i  njihovo  veličanje  kao  heroja, kod  većine  ljudi  izaziva opravdanu  brigu  i  nepovjerenje, prema   zastupnicima  ove ideje, jer  oni  svjesno  održavaju  napetost, namjerno  to rade  da  bi  uz  podršku  birača  ekstremista  osigurali  reizbor  i  zadržali  unosnu  poziciju  koja  garantuje visoku  sinekuru  za  nikakav  rad.

      Naša  obaveza  prema  nerođenim  generacijama,jeste izuzetno   značajno  pitanje  o  kome  ne  vodi  skoro  nikako  računa. Pohlepni  vlasnici  firmi, u  trci  za  profitom,  nemilosrdno  uništava-ju   šumski  fond,  eksploatišu  rudnike  uništavaju  vodotokove  i  komlplekse  žitorodnog  zemljišta. Već  dugo  traju  i  još  će  trajati  rasprave  o  pokretačima  rata  i  organizatorima  i  izvršioci ma  ratnih  zločina. Konsekvence  ne  bi  trebali  plaćati oni  koji  tek  dolaze  na  svijet, koji  će  o  stradanjima  naroda  na  ovim  našim  prostorima  saznavati  iz  neke  zvanične, a  najvećim  dijelom  iz  paralelne  istorije (porodičnih,kućnih  priča),

        Ne  smije  se  ni  jednog  trenutka  gubiti  iz  vida  ekonomska  uništenost  zemlje. Industrija je maksimalno  destruirana,  opljačkana i  unazađena,proizvodnja  zaustavljena,  eminentni  stručnjaci  otišli  u  inostranstvo  i  izgubljena  strana tržišta. Pokradeno  je  sve  što  se  moglo  ukrasti  uključujući  projektnu dokumentaciju i mašinski  park  fabrika. Obnova  industrije  i  proizvodnih  kapaciteta  nije   odgovorno  shvaćena  od  političara  koji  su  držali  vlast  preko dvadeset  godina, nisu  preduzeli  ama  baš  ništa  oko rješavanja  ovoga  tako  bitnog  pitanja

Generacije  koje  očekuje  ova  majka  zemlji  traže  pristojan  doček  i  nikako  ne   žele  da  se  roenjem zarone  u  bijedu  i  siromaštvo i  da  im  život  umjesto  sreće  i  radosti  postane  nevolja  i  patnja

         91

         Nacije  po  kulturi  ili  nacije  po  državnosti. Mi  imamo  za  zdrav  razum  vrlo  čudnu  i  zamršenu  etno  situaciju. BiH  stanovništvo  je  komponovano od  tri  naroda,  od  kojih  samo  Bošnjaci  svoju  nacionalnost  ne  vezuju  ni  za  koga  van  države.Za  razliku  od  toga  imamo ljude  koji  se deklarišu  kao  Srbi  ili  Hrvati, koje  jedino  povezuju  religije. Iako  porijeklo  vode  iz  BiH  i  preci  su  im  tu  odživjeli  živote. Arogantno  odbijanje  da  prihvate  odrednicu  „bosanski“  Srbin aznih     ili  Hrvat, podsticano  je  iz  susjednih  zemalja. Pobornici  protiv  ove  ideje  su drski   naacionalisti   i  šovinisti. Daleko  bi  ova  zemlja  bila  sretnija  kada  bi  se  u  redovima  tih  naroda  formirale  snage  poput  švicarskih  Njemaca,  koji  žive sa njemačkom  kulturom, ali se  osjećaju  Švicarci, ili  ako  su   Alzašani  dobri Francuzi,iako govore  Njemački,  zašto  Bosanski Srbi i Hrvati  ne  bi  mogli  biti  dobri  Bosanci i  radili  na  ekonomskom  jačanju  zemlje  u  kojoj  žive,a  praktikuju  svoju  nacionalnu  kulturu. Samo  radikalno usmjereni  ljudi  ovo ne mogu i  neće  da shvate da nemaju ništa od svojih velikonacionalnih zabluda.                                                                         Razoružanje  je politički  problem  koji  opterećuje  čovječanstvo višestruko. Gomilanje  štokpva  modernog  oružja, uvijek je prijetnja  miru. U  bosanskom  ratu 1992-1995 koji svaka  nacjia  karakteriše  prema  potrebama  njenih  političkih  elita  nije  bilo  zvaničnog  pobjednika.Za  mentore  dejtonskog Ugovora  pogrešno  bi  bilo  reći  da  su  bili  nestručni  i  nisu  bili  svijesni  šta  nameću.  Svi  učesnici rata  su  izjednačeni. Snage  agresora su izjednačene    sa   legalnim snagama  države BiH. Stotine  hiljada  cijevi  raznih  kalibara  ostavljeno  je  u  rukama  dojučera šnjih  protivnika koji  su  to  mogli  razvlačiti  sakrivati  i  švercovati..Pošto i  običan  čovjek  zna  da  su Oružane snage stub  svake  države,Ostavljam  čitaocu da zaključi  ima li BiH  perspektivu da  stvori  takve  snage? Odgovorni  ljudi  iz  politike  i  vlasti  BiH  imaju  pred sobom  krupan zadatak  da  pokupe  arsenale  pješadijskog  oružja, koje  se  nelegalno  nalazi  u  rukama  građa.

           Pravo  na  rad je  jedno  od  univerzalnih  ljudskih  prava, ,pravo  na  koristan  i  isplativ  rad  koji  bi omogućio  svima  da rade,  da  hrane  porodicu,nabavku  odjeće, troškove  stana,pravo  na  obrazovanje  sa  jednakim  šansama  za  razvoj,  zdravstvenu   zaštitu,socijalnu  zaštitu. Pravo na  rad  ne  smije  biti  ničija  privilegija  odabranih, malobrojnih.  Država  organizuje  radnu  snagu, nauku  i  sve  proizvodne  izvore. Posebna  prava  pojedinaca  treba  prenebregavati, svuda  gdje  je  potrebno  da  se  većem  broju  ljudi  pruži  ekonomska  i  socijalna  sigurnost. Budućnost   demokratije  zavisi  od  toga  hoće  li  se  naći  nacionalna  i  međunarodna  sinteza. Isti  problem  se  javlja   na   međunarodnom  planu,  jer  bez  međunarodne  bezbjednosti  nema  stvarne  nacionalne   slobode. Iz  međunarodnih  zakona  treba  crpiti  nagu. Usko  nacionalni  interesi  treba  da  se  podrede  zajedničkim  međunarodnim  interesima.

           Današnji  svijet  je  podijeljen  na  bogati  sjever  i  siromašni  jug. Amerika  vodi  bogate,  sa  vrlo  krupnim  ambicijama  da  ekonomski  porobi  cijeli  svijet. Oni  svoje  agresivne  planove  pokrivaju lažima  da  se  u  borbom  za  ljudska  prava,  protiv  diktatora  u  arapskom  svijetu. Nji hov  nasrtaj  na  arapske  zemlje  je  providan,  osvajanje  petrolejskih  izvora  i  gospodarenje  njima. Demokratija  je  samo  magla. Evropljani  su  stvorili  Evropsku Uniju,  kako  bi  ekonomski  parolaši  SAD.. Ta politička  skalamerija  se  često  potresa  sukobima  interesa  pojedinih  njenih  članica. Jake su  još  uvijek  snage  koje  se  zalažu  za   opstanak  ove  organizacije. Mi  se  zalaže mo  za  uključivanje  naše  zemlje  BiH  u  tu  asocijaciju.

92

U  nekim  zemljama  tendencija  ide  u  pravcu   ispunjanja  ekonomskog  i  društvenog  života  demokratskim  duhom.  U  drugim  zemljama  primat  je  na  procesu  demokratskim  preobražaj ima .Ovdje  smatram  korisnim  naglasiti,  da  je  privatizacija  kod  nas  izvedena  pod   utjecaj em   amerikanaca, gdje  je  taj  oblik  svojine  krucijalan. Kod  nas  je  rasprostranjeno  pogrešno  mišljenje  ,  da  se  američko  društvo sastoji  isključivo  od  filmskih  zvijezda,  kauboja, gangst era i  zelenaša. Ovo  su  pogrešna  mišljenja,  jer  Amerika  je  zemlja  velikih  naučnih, Kulturnih i  sportskih  dostignuća, razvoju  tehnike  i  tehnologije, dostignuća  u  medicini  itd..       Kada  se razmišlja  o  obnovi  proizvodnih  kapaciteta treba  imati  u  vidu  da  je  to  prioritetan  zadatak  organa  vlasti. U  socijalističkom  periodu  radnička  klasa  je  bila  masovna  i  glavni  noseći  stub  društva. Danas  je  taj  društveni  sloj  potpuno  razbijen, a  nacionalisti  su  zloupotrijebili vjer sku   pripadnost  radnika i  na  toj  osnovi  razbili  njihovo  jedinstvo. Iz  našeg  opredjeljenja  da  gradimo  socijalnu  državu  proističe naš  imperativni  zadatak, rješavanje  problema zaposle nosti,a  što  se  jedino  može  riješiti  obnovom  i  izgradnjom  proizvodnih  kapaci teta.Naša  om ladina  je  do  sada  odgajana u  birokratskom  maniru i  gotovo  svi  sanjaju  samobirokratskim  poslovima. Društvena  bogatstva  se  stvaraju  proizvodnim  radom,  to  treba usađivati  u  pam et  mladim  ljudima. Kao  što  se  vidi  pre socijaldemokratima  stoje  dva vrlo bitna, složena  i  odgovorna  zadatka,  obnova  privrede  i  obnova  radničke  klase. Mi se moramo  otresti  demag oških  teorija uvezenih  sa zapada, usmjerenih  na  omalovažavanje značaja  radničke  klase.

           Pored već rečenog  o  ženskom  pitanju,  čini mi  se  iz  praktičnih  razloga , korisnim  naglasiti  da  se  položaj  žene  našega  doba  iz  temelja  promijenio. Te  promjene  nameću  potrebu  mijenjanja  tradicionalnih  pogleda  na  ženu. Danas  naše  žene  obavljaju  od  jednostavnijih  do najsloženijih  poslova  u  društvu. Nisu  one  više  samo  konobarice,  prodavačice,,medicinske  sestre, one  su  policajci, vojnici, taksisti, profesori, inženjeri,doktori, visoki  menadžeri,  političar ke, sportisti  u  svim  sportskim  disciplinama  uključujući  i  boks kao  i  sve  druge  borilačke  i grupne  sportove. Korisno je  ukazati  na jednu  negativnu  osobinu  koja živi  u  ženskim  skupovima,  a  ima  karakter  trača  kao  posljedica  zavisti. To  predstavlja  prepreku  za  senzibilne  osobe  i  djeluje  demoralizatorski  na  izvjesne  osobe. SDP treba  da  bude  psihijatar kod  bolesnika  negativnih  emocija  i  predrasuda  i  da  ih  liječi  štiteći  žrtve  njihovih  napada. Iskustvo  iz  minulih  ratnih  događaja,  obavezuju  nas socijaldemokrate  da  usmjerimo  maksimalnu  pažnju  jačanju  ženskih  organizacija i  njihova  direktnog  utjecaja  na  razvoj  i  izgradnju  demokratske  vlasti. Svakako,  ne smijemo dozvoliti  da  se  useli  apatija  i  rezignacija  nastani  u  redovima  ženskih  organizacija .Razumijevanje  i  solidaran  pristup  problemima koji  rješavaju  ženske organizacije,  put  je  jačanja  redova  i  međusobnog  povjerenja  i  solidarno sti. U  interesu  društva  je  sačuvati  omladinu  od  zastranjivanja. Današnja  omladina  je  prepuštena  spontanitetu, bez  jasnih  ciljeva, pomirljiva napunjena  unutrašnjim  preprekama  i   iracionalnim  ideologijama  i  predrasudama,  jedini  izlaz  nekoj  svjetlijoj  perspektivi  ima  u  Programu  SDP  BiH..Dio  omladine  zaveden  je  nacionalističkim  lažima i  obećanjima  i  među sobno  zavađen.  Bespuće  kojim  su  zavedeni,  omladinci  su  shvatili. Izlaz iz  bespuća  je  raskid  sa  nacionalšovinističkim  idejama  i  njihovo  odbacivanje kao neželjenih  stega. Sa  bezizlazom  se  treba  energično  raskidati,  omladinske  organizacije  međusobno  surađivati i udruživati  se, organizovati  zajedničke  lokalne  akcije, zajedničke

93

izlete  i  zabave i  na  taj  način  se zbližavati i  život  u  svojim  mjestima  boravka  učiniti  bogatijim, sadržajnijim i sretnijim.  Razbijeno  BiH  društvo od  strane profašističko nacionalističkih  snaga,  vapi  za  sposobnim  snagama  koje  će  usmjeriti  razvoj  zemlje  u  pravcu  ujedinjenja  građana  i  povratka  međunacionalnog  povjerenja. Dovoljno  je  da  ovo shvate  i  prihvate  demokratski  orijentisane snage  i  pokrenu  svojom  energijom  buđenje  građanske svijesti  pa  da  se  prevaziđe  posijano  zlo  nacionalizma.

            Odbrambeni  rat 1992 do 1995.godine je  tema,koja  je permanentno u  opticaju. Interesantno je  napomenuti  da  se  svi  smatraju  kompetentnim  čak i osobe  koje  nas  zasipaju nesuvislim  brbljarijama. Kada  čovjek  malo  detaljnije  analizira  te  tirade i  alo  zagrebe  po  njihovoj  ljušturi odmah  se  sučeli  sa  gadljivim  zadahom špekulacije  ličnih  interesa autora  tih  priča Ljudi  malo  više  upućeniji  u  politička  zbivanja  devedesetih godina, kada  su  nacionalisti  preuzeli   vlast  i  počeli  sa  destrukcijom države  Bih, nacionalisti  su  brzo  manifestovali  svoju  nesposobnost za  vođenje  državnih  poslova-Posebno  je  tragične  posljedice  imao  mladomuslimanski  diletantizam  i  bezrazložan  antikomunizam. Dok su  Tuđman  i Karadžić  prihvaćali  iskusne  kadrove  iz  bivšeg  režima, Izetbegovićeva  grupa  je  opsjednuta  iracional nim  antikomunizmom, odbila  grupu penzionisanih  generala  koji  su  javnom  izjavom  istakli svoju  lojalnost Nezavisnoj BiH, ili u svijetu uglednog  i  priznatog  Raifa  Dizdarevića, političara koji  je  imao  otvorena  vrata  u  svim  zemljama  svijeta. Oni su  svoga

čovjeka,nikakvih  radnih  kvaliteta, arogantna  bez  pokrića i  isključiva u  diskusijama, imenovali  za  ministra inoposlova koji  je  kao avanturista uživao u  skupim „Šeraton“ hotelima  po  bijelom svijetu, dok  je  bjesnio krvavui  rat  u  zemlji. Pojavio  se nakon  pola  godine, da  bi  na  konferenciji  za  štampu   „sasuo  pravu  vatru“ na novinare  koji su  ga pitali o  njegovom  boravku  van  zemlje  u  tako  kritičnom  trenutku. Vlastodršci  su  uveni  zemlju  i  narod,  potpuno nepripremljene, neorganizovane  i  nenaoružane. Stranka  na  vlasti  toga  vremena  je  odgovorna  i  moralno  i  zakonski  za  njen  nerad  i  nesposobnost. Lideri   te  stranke,tvrde  kako  su  oni  organizovali  odbranu, ignorišu  sve političke  stranke iako  su  svaka  od  njih, u  skladu  sa  svojim  mogućnostima  dale  doprinos  odbrani  zemlje. Uočljiva  je tendencija  lidera  ove  generacije,  da  se  služe  lažima  i  prisiljavaju  svoje  sljedbenike  i  građane  da  im  vjeruju i  prihvataju  njihove  laži  kao  istinu. Oni  se  ponašaju kao  da  svijet  od  njih  potiče i  da narod  ništa  ne zna. Narod  svakako zna, ali nema  hrabrih  da  se  tome  suprotstave,  jer  se boje  negativnih  posljedica  po  sebe  ili  članove  svoje porodice.

          Političke konstrukcije,  obmane  javnosti  mogu imati  korisnog  učinka  za  njihove tvorce, ali  to  je  kratkog  daha. Oblanda  u  koju je  laž  upakovana,raspada  se i  laži  ostaju  ogoljeno. Kreatori demagoških  poruka    i   parola  ostaju  ogoljeni  kao  crkveni  miš. Oni  su  se  samokandidovali  za  gubitnike  na  narednim izborima. Narod  ima jedinu  mogućnost  da  ih  kazni  na  taj  način.Iz iskustva  znamo  da  se  to  na  sreću dešava.

Za  društvo  su  najopasniji  samovoljni  ljudi i umišljene  veličine. Oni  su  kliconoše  sukoba  u  društvu,  u  strankama i  životnim  sredinama. Oni  su  po  nepisanom  pravilu  nosioci  ekstremnih ideja i izazivaču  unutrašnjih  sukoba  u  organizaciji. Takvim  osobama  ne  treba  davati  rukovodeće  pozicije, jer  su  one  sposobne  progoniti  neistomišljenike.Oni  su  obično oponenti  saradnji  sa nekom drugom  organizacijom. To  su  kočničari  progresa  društva, pa  ih  tako  treba  tretirati  i  prema  njima  se  postavljati.

94           Otpor  agresoru  i  kvislinškim  snagama pružalo je  svo  stanovništvo i  žene  i  muškarci  i  svi slojevi  naroda. Naročito  velike  uloge  odigrali  su  gradovi  heroji  Sarajevo  i  Bihać  koji  su  preživjeli  duge  opsade i  podnijeli  velike  žrtve. Sa svim je  razumljivo  da  ovdje  spada i  nesretna Srebrenica kao  i Goražde.. Ali  ni  jedno  područje  nema  pravo da  odbrambene  napore  i  podnešene  žrtve  zloupotrebljava i  koristi  za  političke  špekulacije..To  posebno  važi  za  političke  partije, jer  odbranu  su  izvodile  sve  raspoložive  snage  i  sve  partije,  izuzev  nacionalističkih  srpskih  separatistčkih  partija kao  što  su Srpska Demokratska  stranka Stranka  (SDS) Radovana Karadžića i,Srpski  pokret obnove (SPO) Vuka  Draškovića i  Savez Nezavisnih Socijaldemokrata (SNSD) Milorada  Dodika.

          Partijsko  rukovodstvo  treba  da intenzivno  održavati  konekciju  sa  lokalnim  organizacijama. Na  partijskim  sastancima  bi  trebalo  uvijek , ponovo  razmatrati  pitanja  razvoja  demokratije,sa  težištem  na  pitanjima  unutarpartijske  demokratije. Partija ne  smije  prihvatiti  stav  po  kome  se  svaki  pojedinac  koji  se  ne  slaže  sa  određenim  stavovima ljudi iz  rukovodstva, odmah  isključuje  iz  partije i  etiketira kao  disident  ili  što  je  još  gore nerijateljom. Autokratizam u  organima  partije nestatutran  je i  apsolutno  neprihvatljiv  za  partijski  život. Tamo , gdje  se  nametnu arogantni,  nedemokrati  u  rukovodeće  strukture,  koje  sebi  umišljaju  da  su  oni  privatni  vlasnici  partije i  da  statutarne  odredbe  ne  priznaju kao  zakonsku  obavezu,članstvo  je  izloženo   maltretiranju i  ponižavanju od  toga moralnog    .siledžije i  partija mu  postaje  odbojna.Sa  takvim  tipovima  borba  je  vrlo  teška, jer oni demagoškim  pričama  o  svojoj  partijnosti,,obmanjuju  članstvo  i  više  partijske  institucije  koje  koriste  kao  zaštitne  pokrivače,  koji  će  stati  u  njihovu  zaštitu  i  odbranu. Hrabri  i  pošteni  članov  partije  koji  brane  statut,  obično  postaju  žrtve  u  toj  neravnopravnoj  borbi,jer  budu  brisani  iz  ćlanstva  ili  sami  se  pasiviziraju i  napuštaju  stranku. Sada  je  vrlo  evidentno,  kako  skokovi  na  kadrovskoj  ljestvici,  mnogim  mladim  ljudima  udaraju  u  glavu i oni  postaju  nepristupačni  običnom građaninu i  ponašaju  se  kao  vlasnici  funkcije,  a  ne  kao  ljudi  koji imaju  odgovornost  i  obaveze  prema onima  koji  su  ih  izabrali  na  te  funkcije.

95

                                           KRATAK  OSVRT  NA  ISTORIJU SDP

      Krajem  XIX  i  početkom  XX  vijeka u  većini  evropskih  zemalja  pojavile  su se brojene  Socijal Demokratske partije (SDP) i radničke partije.    Od  toga  početka  formirano  je  na  stotine  sličnih  partija ove  provinijencije u svijetu. Socijaldemokracija  je  dobila  ime  po  svome nastojanju  da  u formalno-pravni  sadržaj  demokratije  uvrsti  društvenu  i  ekonomsku  sferu  društva  sa  težištem  na socijalnom  aspektu.Prije  prvog  svjetskog  rata  većina  partija  je  bila  po  svom  nazivu  i  ideološkom  opredjeljenju socijalističke,  socijaldemokratske  ili  radničke partije (laburisti Engleska). Krajem prvog svjetskog  rata  došlo  je do rascjepa  na  lijevici,  i  formiraju  se  Komunističke  partije  koje  odbacuju  reformizam  i  metode  evolutivne  borbe. KP su  se opredijelile  za  revolucionarni  put  preobražaja  društva,  za  razliku  od  socijalista  koji  se  oredjeljuju  za  parlamentarizam,  reformistički  put,promjene  kapitalističkog  društva. Nakon  toga  se socijaldemokratija  učvršćuje  kao  jedinstven  politički  pokret.

   Ovdje  neće  biti  iscrpnog  i  širokog  objašnjavanja  sadržaja  pojma  iz  ovog  naslova. Poslužiti  ćemo  se samo odredbom  čl-2 Statuta  SDP,koji  glasi:“SDP  BiH  je jedini  pravni  sljedbenik Socijaldemokratske  stranke  BiH iz 1909.godine, KP BiH, SK  BiH-SDP BiH,Saveza  reformskih  snaga BiH, UBSD i  Socijaldemokrata  BiH“. Dakle  ova  partija  je nosilac  tih  ideja  u  BiH. SDP  BiH  je jedinstvena,  multietnička politička  organizacija,slobodnih ravnopravnih  i  odgovornih članova,  koji  djeluju  na osnovu  Programa  na  cijelom  prostoru  BiH.

             Kriza  SD Pokreta  iz  osamdesetih  i  devedesetih  godina  XX  vijeka  je  prošla.  Socijaldemokratija, poput  feniksa, vratila  se  na  tlo  Evrope i  osvojila vlast  u  nizu  zemalja. U  opoziciji  socijaldemokrati  su  naučili  mnoge  lekcije  i  stekli  dragocjeno  političko  iskustvo, ispravili  ranije  greške, formulisali  nove  „moderne“  programe. Pokušaj  socijaldemokratije  da preotme  dio  političkog  terena  koji  tradicionalno  kontroliše  desnica. Unutarstranački  kritičari to vide  kao  približavanje  političkom  centru  i  gubljenje socijaldemokratskog identiteta. Kao  ideologija  i  politička doktrina  socijademokratija  se formirala u  posljednja dva vijeka. Suvremeni  socijaldemokratski  pokret  nije  dogmatski niti  fundamentalistički  politički pokret-

         Pokret  ni danas  nije  homogen  ideološko -politički  sistem, mada  ima jedinstvene  temelje ali  i  različitu  praksu. Ideološko-politička  doktrina  pokreta  postavljena  je vrlo  elast ično. Duhovno  izvorište  socijaldemokratskog  pokreta  su:socijal-utopizam;  evropski  humanizam, kršćanska etika, marksizam i  klasična  politička  filozofija. Vremenom  je  doktrina  socijaldemokratije  redefinisana  u  više  navrata. Nije  se   kruto  insistiralo  na  postojećim  rješenjima.1919.g formirana  je  Socijalistička  radnička  partija  jugoslavije (komunista).Nakon  II svjetskog  rata KPJ  je  osvojila vlast  u  zemlji  i  zabranila  rad drugih  političkih  stranaka. Živko  Topalović je isključen i  formirao je svoju  socijalističku  partiju,a 1941 g  priključio  se Draži  Mihailoviću. Nakon završetka  II  svjetskog  rata i  tragičnog  iskustva  dotadašnjih  ekstremnih , totalitarnih,  desnih  političkih režima  u  Evropi  doveo  je  do  promjene  političkog  raspoloženja birača,pa  su socijaldemokratske  partije  pobjedile  na  izborima u Velikoj Britaniji,Norveškoj, Švedskoj i Danskoj,a u mnogim  drugim  zemljama  ušle  su u  koalicione  vlade.ve  partije  su  provele ekonomske i socijalne reforme. Politika  „Socijalne  države“donijela  je  poboljšanje uslova rada, skraćenje  radnog  vremena, ,  za široku  socijalnu  i  zdravstvenu  zaštitu,bolji  sistem  penzionog osiguranja, progresivnu  stambenu  politiku, jeftinije  obrazovanje. Mnoge  ideje SD  su  ugrađene u  temelje  evropske demokratije. Kao  pokret  SD  nikada  nije  imala jedinstvenu  političku  platformu. Stoga  se  SDP  u  političkom  životu  razlikuju. Bilo je pokušaja  formulisanja  jedinstvene  ideje. Međutim,u  socijaldemokratskom  pokretu usvojena  je  praksa  čestih  redefinicija  ideoloških  platformi,  što  se  vrlo  često  dešava i  to  prolazi  bez ikakvih političkih  šokova i stresova,  jer   je  to  usvojeni  politički  princip  koji  poštuju  sve  članice.

          Austrougarska je aneksirala BiH oktobra mjeseca 1908 g.Radnički aktivisti su radili na formiranju Socijaldemokratske stranke BiH..Pripremljen je program koji je objavljen na Bosanskom i njemačkom jeziku.U aprilu 1909 .g počeo je izlaziti list „Glas Slobode,oko koga su se okupljali Socijaldemokrati Bosne,okupljali , a najistaknutija ličnost među njima,  bio je Vaso  Pelagić, (1833-1899)učitelj iz Brčkog, Upravnik  Bogoslovije u B.Luci,narodni  tribun, prosvetitelj,  arhimandrit, novinar i publicista.Stranka je u početku imala

96

oko 2000 radnika i osviješćenih socijalista i djelovala je u svim većim industrijskim centrima.Otežavajuća okolnost pri formiranju stranke,bila je zabrana vlasti  da se stranke organizuju na vjersko nacionalnoj  osnovi.Pored toga stranku su razdirale frakcijske borbe i ostala je mala. Ove  stranke  su  bile  aktivne  do  prvog svjetskog  rata.    Velike  demonstracije i  štrajkovi u Evropi 1968- g doveli  su  do promjene. Odnosno-revizije-programa-djelovanja-političkih-partija. Zapadni  vlastodršci  su  tražili  način  otupljenja  borbe  radničke  klase, i  zaključili  su  da  je  najbolje   radnicima  obezbjediti  zaradu  koja  će  im  omogućiti nabavku  stana, kola,godišnji  odmor  i  solidan život  porodici  i  tako  ih umiriti, što  je  i  postignuto. Ovo  je prouzrokovalo  prve  značajnije  revizije teorijskih  i  programskih  političkih  osnova  djelovanja  evropskih  s Tih godina  evropski  socijaldemokrati  su  nastojali  prilagoditi se novim ekonomskim  i  političkim  uslovima  djelovanja. Ljevica  Evrope mjenja  svoj  kurs  i  odriče  se dogmatizma i  kreće  na put borbe  kroz institucije. Okosnica  borbe SD  iz  toga  vremena  je  borba  za državu  blagostanja  i  demokratski socijalizam. Usvojen  je  koncept  mješovite  svojine  u  privredi, napušten  koncept  nacioanlizacije.Za  socijaldemokrate  nije više  bila   primarna, isključivo  državna svojina, nego  „javna  kontrola  ekonomije“.Ovi stavovi  su  doveli  do  potpunog  raskida  sa  marksizmom,što  je  po  mome  mišljenju  pogrešan  potez.To  je postalo  pomodarstvo,  koje  ima  vrlo  ružne  posljedice,  jer  su  neka  rukovodstva  zapostavila  radničku  klasu,  koja  je jedina  prava  politička snaga  na  čiju  podršku  socijaldemokratija  može  računati i  čije  interese treba  braniti. Tako  je radnička  klasa  obezglavljena  i  prepuštena  na  milost  raznim demagozima  i  mešetarima,  koji  su  svojom  anarholiberalnom  politikom  od  radnika  napravili  bijednike  i  siromahe. Posljedica  takve

97

politike,  danas  je  u  BiH preko  50% građana  bez  posla,  radnička djeca  gladuju,  radnici  se  ponižavaju u  potrazi  za  zaradom da  bi  održali  goli  život.  Još uvijek  radnici  vjeruju  SDP  i  od  njega  očekuju  spas  i  izlaz  iz beznađa. SDP  mora  preduzeti  efikasne i  energične mjere, povratiti  otete  i  opljačkane  firme,  reafirmisati  radničko  samoupravljanje, stimulisati  radnike  dane  marširaju  u  kolonama  gladnih, poderanih  i  bosonogih  ,  da  ne  gladuju  pred  kapijama  firmi  koje  su gradili  i  koje  su  im  otete,  kriminalnom  privatizacijom. Radnici  će  se  moći  izboriti  za svoja  prava  na  rad  samo  dobro  organizovani  i  vođeni  hrabrim,  pametnim  i  odlučnim  ljudima. Sadašnji  sindikalni  vođe  su  podkupljivi mekušci,  demagozi  koji  lažu  one  čije  interese  treba  da  brane. Vlastodršci,skoro  bez  ikakvih  problema, sa  lahkoćom  „osvajaju  simpatije“ sindikalaca  koji  će  ubuduće  braniti  interese  vlastodržaca  umjesto  interesa  onih  koji  su  ih izabrali-radnika

.           Padom  berlinskog  zida,  u  bivšim  zemljama  realnog  socijalizma,  među  koje  je spadala  i  naša  zemlja,  na  političku  scenu su došle desničarske  konzervativne  snage.Među  umišljenim veličinama  teoretičara  zavladala  je  utopijska  misao  kako je  to definitivan  kraj  ljevičarskih  socijalističkih ideja. Na  sreću  pokazalo  se  da su ti  idejni  čuvari  nacinalizma, konzervativizma  i  drugih  desničarskih  ideja  bili  u  dubokoj  zabludi. Ovi  zanesenjaci  su  svoje  tvrdnje  zasnivali  na  „tačerizmu“  u Engleskoj, „reganizmu“  u  SAD i  vlasti  Kolovih  konzervativaca  u Njemačkoj. To je uslovilo  nova  preispitivanja  programskih  opredjenja  i  političke  aktivnosti  i  prilagođavanja  objektivnim  uslovima  rada  na  terenu. Postavlja  se pitanje  šta  je  danas lijevica,  a  šta  desnica. Događaji  iz 1986. Prošlog vijeka i  dovitljivost  kapitalista  potkresali  su  krila socijalističkim  idejama, i  otupili  revolucionarnost  proletera. Korisno je  znati  da  naziv  stranke  može  biti  kamuflaža  za  prikrivanje  stvarnih  političkih  ciljeva: Nazivi  su  ponekad  samo  mamci  za  naivne  i u  funkciji  su  dnevne  politike. U ideološkom  pogledu  postoji  širok  raspon  od Marksizma  preko  evrokomunizma  do  nove  ljevice  koja  raskida  vezu  sa  tom  tradicijom.  Iako  se  idejno  jedinstveni  po  iskustvu  i  političkoj filozofiji,  ipak  u  praksi  su  uočljive  razlike,  jer  su  formirani  modeli  kao  što je  „skandinavski  model“, laburistički „treći  put“, i „Novi centar“ njemačkih  SD.Socijalističke  ideje  su  ovladale  velikom  masom  ljudi  i  postale  su  materijalna  snaga, koja  gospodari  svijetom. Kao  potvrdu  ove  tvrdnje  možemo  uzeti  činjenicu  da  su  konzervativne  snage  koje  su  bile  ovladale  Evropom  devedesetih  godina XX  vijeka, izgubile  vlast  u  50%  zemalja  članica  EU  gdje  su  socijalisti izašli  pobjednici  na  izborima.. U evropskom  parlamentu  u  Strazburu,  od 626  članova  Socjalistička  partija  je druga  po snazi.  Svojevremeno je  Gerhard  Šreder  odnio  najveću  izbornu  pobjedu  u  istoriji  Njemačke,  a  Pariz  je nakon 130 godina od 1871 od Pariske  komune vladavine   desnog  centra,  dobio  gradonačelnika  socijaldemokratu. Ovo  potvrđuje  da su socijaldemokrati  baštinici  jedne velike  humanističke i  univerzalne ideje  koja  je  zajedničko  dobro  svih naroda  svijeta. Njihovu  političku  snagu  danas  reprezentuje   danas  najstarije  i najjače  udruženje  političkih  partija u  svijetu  Socijalistička  internacionala  u  kojoj  je  učlanjeno  134  partije, mađu  kojima  je  i  SDP BiH. U  ovim  partijama  je  izrastao  značajan  broj  mladih  sposobnih  rukovodilaca,  što  garantuje  dalji  rast  političkog  uticaja  na  svijest  građana.

 1. Idući u  korak  sa zahtjevima  vremena,  partije  mijenjaju stavove i mnoge  svoje  simbole  iz  prošlosti. Mnoge  socijalističke  stranke  promijenile  su  svoja imena. Dosadašnjoj  isključivo crvenoj  boji  kao  partijskom  simbolu , pridodali  su  plavu,  žutu  i  zelenu  boju,  kao  jasna  ekološka  i  integrativna opredijeljenost  tih  stranaka. Prisustvujemo  olakom  napuštanju  simbola  partija  po  kojima  su  bile  poznate  snagom  magneta  privlačile  građane  u  svoje redove. Nije  nevidljiva  linija  olahkoga   proglašavanja  „prevaziđenim,  zastarjelim“,  u  praksi  provjerenih  valorizovanih  političkih  ideja  i  stavova. Polupriučeni,  ideološki  indokrinirani  mladići,  pretendenti  na  bavljenje  društveno-političkim  naukama  koji   plivaju  u  površnosti  izriču  prekrupne  utopističke  sudove  o  perspektivama  ljudskog  društva  i  besramno  poriču  nauku  koja  realno  ukazuje  na  perspektive  razvoja  društva, jer  se  boje  socijalističkih  ideja  kao  vatre..Ovi  kvazinaučni  intelektualci,  slično  bijesnim  psima  nasrću  na  Marksizam  i  nastoje  ga  obezvrijediti,  proglašavajući  ga utopijom  ,  a  u  njegovu  zamjenu  nude  anarholiberalizam,  spontanitet,  neodgovornost ,ekonomski  haos,  bezočnu  eksploataciju  čovjeka  po  čovjeku,  ponižavajuće  siromaštvo  itd. Ti  ljudi  i  njihove  teorije  su   grobari  socijalne  pravde . Tvorci  ovih  ideja  i  teorija,  kao  da  žive  pod staklenim  zvonom, nesposobni  su  vidjeti  političku  složenost  društvenih  zajednica.

                                      DRUŠTVENA    MARGINALIZACIJA  ŽENA

            Politika  se  plete  u  sve  sfere  ljudskog  života. Svakoj  političkoj  opciji,  ljudska  prava  i  ravnopravnost  polova  su  dnevno-političke  teme. U  ovim  oblastima  najviše  je  demagogije  i  neiskrenosti. To  se  najočitije  dade vidjeti  u  tretmanu  žena  u  politici. Žene  su  neopravdano  marginalizirane, nema  ih  u  izvršnoj  vlasti  i  na  značajnijim  položajima  u  političkim  strankama. Političke  elite  su  arogantne,  tvrdokorne,  nekomunikativne  i  nekooperativne,kada  su  u  pitanju politički  angažmani  žena. Još  uvijek  je  u  glavama  mnogih  muškaraca  prisutan  prevaziđeni  streotip  shvatanja  mjesta  i  uloge  žene  u  društvu. Zahvaljujući  tome  i  takvom  shvatanju  žene  su  u  politici  ,uglavnom  samo  radna  snaga . Ovo  je  razlog  nezadovoljstva  mnogih  aktivistica  u  organizacijama. Muškarci  su dominantni na pozicijama gdje se  odlučuje  o  svemu.  Ne  uvažavaju  se  mišljenja  žena, jednostavno  ih  ignorišu i  ne  prihvataju njihove prijedloge, naročito u oblasti kadrovske politike.

         Jedna  od opasnih bolesti  našega  društva,je  fenomen  neodgovornosti,  kako  političke  i  moralne  tako  i krivične. Danas  je  u  BiH  teško  reći  nešto  novo,o društvenim problemima jer  je  poznato  već  sve. Već  je  prošlo  skoro  20. godina  od  završetka  rata,  ali i  danas  je retorika  političara  okrenuta  ratu, ratnim  stradanjima,  dok  se  uporno  izbjegavju  teme  i  pitanja  vezana  za  život  građana.   Društvo  iz  Parlamentarne  skupštine    „proizvelo“ je  pravu  šumu  zakona,  koji  se  neimplementiraju. U  zemlji  pored  tolikih  zakona      vlada  bezakonje,samovolja ,neodgovornost,javašluk,   naročito u  sferi  zaštite  privrede  od  pljačke. Posebno   bolna točka  je  korupcija  koja  je  zahvatila  društvo  u  cjelini,  pa  i  sudove  koji  ne  osuđuju  krupne kriminalce  i  protivtzakonito  ponašanje  na    funkcijama. Korupcija  je  dovedena  do  perfekcije,a  pravosuđe  kao  da  postoji  samo  forme  radi. Kriminalci  iz  političkih  struktura  koji  zloupotrebom  položaja  pljačkaju  milijune,  sami  uništavaju

99

kompromitujuće  dokumente i  sudovi  ih  oslobađaju  krivice  jer  „nema dokaza“. U  politici  zapošljavanja,naprimjer  čistačice  u  nekoj  javnoj ustanovi  odlučuje  šef  stranke, što  ovo  društvo  čini  vrijednosno  razgrađenim, a  čovjeka  malim  i  nebitnim.

      Doneseni  zakoni u  principu  samo  povećavaju  namete  narodu, kada  se  preko  noći  izbriše  zakonski  stečeno  pravo  građanina,  kao  da  nije  ni  postojalo. U  strankama  su  na cijeni  klimoglavci,  kao  dijelovi  glasačkih  mašina. Ljudi  sa  svojim  stavom  su  nepoželjni  i  nepodobni,  te  kao  takvi  nemaju  mjesta  u  kadrovskim  piramidama. Oni  su  žrtve  sopstvenih  zabluda  o  svome  pravu  na  demokratsko  iznošenje  svojih  stavova.Kao  po nekom  nepisanom  pravilu , žene  se  konstantno  zaobilaze i  ne uključuju  u  organe  izvršne  vlasti. Ovo  potvrđuje posljednji  sastav  vijeća  ministara  u  kome  nema  ni  jedne  žene  na   ministarskom  položaju. Ova  činjenica zaslužuju  svestranu analizu. Sudeći  po  svemu,  u  glavama  nekih  moćnika u  krugu  kadrovika, još  uvijek  aktivno  žive  stereotipi  prošlosti  o mjestu  i  ulozi žene  u  društvu. Muškarci, dominantno  vladaju   i  u  njihovim  rukama  su  ključevi  kadrovske  politike. Ovi  su  ljudi  u  prosjeku  prepotentni „puni  sebe“ kako  narod  kaže  i  imaju  kliširane  odgovore   na  pitanja  zašto  zaobilaze  ženske  kadrove.

                                                     NACIFAŠIZAM  DIŽE  GLAVU

                Evropu je zapljusnuo talas  novih profašističkih snaga.Duh fašizma lebdi nad Evropom. Fašisti     koriste rasističke teorije i tradicionalna iskustva u svojoj praksi .Posebno su drski i aktivni  antiis lamski rasistu u Norveškoj  i  Holandiji. U Norveškoj je neki  Bevrik, autobombom ubio 8 ljudi i na nekom malom     otočiću  iz  automatske  puške  je ubio 65  djece i omladine koji  su  se  nalazili  na logorovanju. Taj manijak,  tvrdi  da  ih  je  pobio u  samoodbrani i  da  brani Evropu od  naseljavanja   muslimana. U Holandskom   parlamentu  ima neki  desničar  koji  traži  od  vlade  da  protjera  islamske   imigrante,doseljenike ,nevoljnike iz svijeta.

            Nedavno je  narodna Skupština  Srbije  rehabilitovala  ratnog  zločinca  i  fašističkog  kolaboracionistu   Dražu Mihailovića  i  priznala  mu  status  antifašiste, čime  je  javno  falsifiko vana  povijest . Ovim činom,  nanešena  je  teška nepravda i  uvreda  pripadnicima  NOV-e   koji  su  vodili  krvave  borbe  protiv zločinačkih fašitičkih   hordi  Mihailovića  koji je  svoju  četničku rulju  zvao  „Jugoslovenska  vojska  u  otadžbini“, čiji je  on bio ministar  vojske i  mornarice  u  otadžbini. Ovaj  čudni  nacionalistički  akt  Srbijanske  skupštine  zabrinuo  je   sve   zemlje  regiona  i  predstavlja  ozbiljnu  prijetnju  miru. Političke  elite  u  regionu  vrlo  lako  se  ujedinjuju  oko  zajedničkih ličnih  ekonomskih  interesa  I  profita,  čemu  doprinosi konfuzna  politika  EU.  Svjedoci  smo  čestih  poziva od  političara  na  pomirenje naroda,  ali  niko  od  njih  ne  poziva zločince  na  odgovornost.  Političari  u  Srbiji  u  predizbornoj    kampanji  često  koriste  nacionalističku  matricu,  kada  ocjene  da  mogu  steći  jeftine  političke  poene  kod  polupismene  narodne  mase. Pa  čak  i  političari  proevropske  orijentacije  pribjegavaju  nacionalističkim  parolama  i  pokazuju  da  nema diskontinuiteta  sa  političkom  platformom devedesetih  godina  XX  vijeka  koja  je  uzrokovala  ratove. Duh nacionalizma prisutan je u glavama mnogih poslanika u Parlamentarnoj skupštini,zbog čega nikada nij mogao biti donešen zakon o zabrani profašistički organizacija i aktivnosti u BiH.   Ni jedan  zvanični  organ  Republike  Srbije,  nikada i  nigdje  nije javno  osudio  pokretače ratne  ideja a  to  su  Srpska pravoslavna crkva (SPC) i  Srpska Akademija Nauka i Umetnosti (SANU). Ideja  Svesrpskog  jedinstva još  uvijek  je  vrlo  živa čak  i

Tadić  njeguje  posebne odnose  sa Miloradom  Dodikom  predsjednikom  RS, organizuje  u  Beogradu  svesrpski  sabor.Prisutna  i  dosta snažna  ideja  velikosrpskih  nacionalsta,  o  izdvajanju  RS  iz sastava  BiH  i njenom  prisajedinjenju Srbiji,  kao  kompenzacije za Kosovo.Ovih dana  je  u  Beogradu  objavljena  knjižica  Dobrice  Ćosića  u  obradi  njegove  kćerke Ane, pod  naslovom „Bosanski rat“. To su ustvari  njegovi dnevnički zapisi  koji  su  vođeni povremeno od 16. aprila  1992. Kada  je  on bio predsjednik Savezne Republike  Jugoslavija (SRJ). To je  labuđi  pjev  ovog  uvehlog  velikosrbina. To  je  njegov  žal  za  promašenim i  neostvarenim ratnim  ciljevima,  nije  ostvarena  ideja  o V.Srbiji.Ovom  Ćosićevom  štivu,  koje  je  satkano  od  laži, falsifikata i  proizvoljnih  konstrukcija  Beograd  je  poklonio  veliki  značaj, što potvrđuje ime izdavača, a  to  je  Javno preduzeće  Službeni glasnik 2012. I u  ovoj  knjižici  on  ostaje vjeran  sebi  i svom  stilu  besramne  laži,  koja  već  u  prvim  rečenicama  dočekuje  čitaoca, gdje  on  tvrdi  kako su  muslimani  poklali Srbe  u Podrinju i  izazvali  rat. Zločine Arkanovaca u Bjeljini izvršene  nad  golorukim  civilima  on  prebacuje  na „Zelene Beretke“.Poriče  učešće  vojske SRJ  u bosanskom ratu, kao  i pomoć  koju  su  pružali  Mladiću  i  Karadžiću. Sebe  nastoji  prikazati kao   borca  za  prekid  rata  i  mir, ali Karadžić  nije htio  prihvatiti  tu ideju, jer  je  stalno  insistirao  na  produženju  borbenih  dejstava, pošto je  precjenjivao  snage srpskoga naroda  i zanemarivao  gubitke  ljudstva.

U  vrijeme dok  ovo pišem,na našim prostorima su vrlo aktivne profašističke,destruktivne snage,koje su fudbalska igrališta pretvorile u gladijatorske  arene.Te snage su vrlo agresivne i svojom aktivnosti podstiču nacionalne tenzije u narodu i zemlju svrstavaju u red nesigurnih država. Po gradovima se mafijaške  grupe  obračunavaju  noževima i vatrenim  oružjem. U parlamentarnoj skupštini BiH poslanici iz RS blokiraju donošenje zakona o sportu,zakona o  zabrani fašističkih simbola,političkih profašističkih ispada,nacionalističkih uvreda it .Odgovorni političari ove probleme ,kao da ne shvataju ozbiljno negativne posljedice  svog tolerantnog   i  liberalno  neodgovornog  odnosa  prema  nosiocima haosa. Ovaj problem je utoliko složeniji što se te snage mogu povezati sa sličnim asocijacijama u Evropi,gdje također  buja  nacifašizam.

Posebno je zbunjujući  pokret protiv  multikulturalnosti  u  Njemačkoj, koji  se  pojavio  proš-  le  godine. To su glasovi  nacionalista  protiv  imigracije. O ovome problemu govorim,jer on ima  internacionalni  značaj, pošto se  reflektuje na stanje i međunacionalne odnose   u BiH..Zemlje tzv trijade (SAD,Japan i Njemačka) Oni su strukturalno dualizirali migraciju,po kriteriju stručnosti, čemu je naročito doprinijelo negativno pisanje o imigrantima, kao parazitima koji sistematski zloupotrebljava- ju  Njemačku socijalnu državu i  pozitivno o stranim ekspertima  koji  obogaćuju tržište stručne  radne  snage,čime  se forsira  mehani zam socijalnog  zatvaranja  prema  imigrantima i u krajnem to vodi i njihovom izgonu. Cijeni se da ovi mehanizmi djeluju kao  motori  multiplikatori  etnizacije. Rasisti i nacionalisti su doveli  u  pitanje  zajednički život  ljudi različitih vjera, nacionalnosti, kultura  i  tradicije Na taj način se dovodi u  pitanje  multikulturalnost  useljeničkih  grupa. Ovaj kratak osvrt na sta nje   nacionalističkih  duhova  u Evropi, bio je  nužan  kako  bi naš  čitalac  lakše  i  komplek snije  shvatio   politička  previranja u  našoj  zemlji, jer  su  ona  povezana sa Evropom.

Neki preambiciozni  profesori  i filozofi  na Zapadu  izmišljaju  i  lansiraju  razne  teorije kao  što  su  „ratovi  kultura“ ili  „sporovi  između  zapadnog  i  islamskog svijeta“.Te nebuloze do-piru i do naših  prostora,  gdje  ih  prihvataju  nedoučeni  profesori,površni  novinari i  pub-licisti, kao  i neki  etno  politikanti. Umjesto nasjedanja  podvalama  umišljenih  veličina  tre-ba se  boriti  za demokratsku  multikulturalnost  u BiH. Energično  se boriti  protiv  svake  po-jave separatizma, rasizma  i  nacionalšovinizma  kao  opasne  utvare  i  razarača  mira  i stabi-lnosti  države  i međunacionalnih  odnosa.

                                     KATASTROFALAN DEBAKL SDP BIH, NA IZBORIMA

           Mislila sam da sam završila zamišljeni tekst ove knjižice. Obzirom da je nastajao u vrlo turbulentnom vremenu,koje je bilo opterećeno neobjašnjivim pojavama u SDP,smatrala sam cijeli shodnim,sačekati malo dok se bura stiša. Sve ružno što se desilo u i oko SDP,nosi pečat subjektivnog faktora (rukovodstva SDP),koje e postavljalo kao da svijet od njih počinje i bestidno ignoriralo kompetentna mišljenja ljudi iz baze i kadrova koji su odlazili u starosnu penziju. Vlastoljupce iz stranačkog rukovodstva je zapljusnuo nacionalizam,što je više nego vidljivo,bez obzira što on to nastoje prikriti. Javno se kite multinacionalnošću partije,ali svakim danom sve više Partija liči na mononacionalnu – Bošnjačku. Stoga je jasno,da je uzalud  poricati ono što vidi čitav  svijet. Poznati pisac Danilo Kiš je davno rekao:“Nacionalizam je ideologija kiča i banalnosti“. Genijalno je definirao zlo koje je ovladalo destruktivnim snagama u svijetu,pa i kod nas.

          Država BiH je pritisnuta morom neodgovorne politike nacionalističkih kasti. Oligarsi kastinskih klanova,bezdušno dave narod i ekonomski unazađuju zemlju,kradu i pljačkaju ekonomske resurse i uništavaju radničku klasu.Politički dogaaji u zemlji se reprintuju. Ovih dana se zbio jedan krupan politički događaj koji potvrđuje osjećaj da je ovdje vrijeme stalo.To potvrđuje i odluka Vijeća Evropske unije,da se zaključi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH.Ovaj čin se događa sedam godina,nakon što je taj Ugovor bio potpisan i ignorisan od vladajuće kaste BiH.Kastinska grupa neodgovornih funkcionera vlasti,ponašala se kao da se njih ne tiču obaveze koje su prihvatili potpisujući ovaj akt.Sluganski javni mediji su euforično najavili „istorijsku vijest“ kao najvažniju od početka evropskih integracija BiH.Toga trabunjanja po medijima narod se naslušao i zasitio preko glave-Te vijesti su bile kratkoročni mamci za naivne građane.Projekat je bio front opstrukcije.Svaka politička stranka koja je participirala u vlasti,protivila se nekoj od reformi.“Opsjednuti skorojevićkom pohlepom i privilegijama,domaći

političari  nisu imali želju da podmetnu leđa pod teret kakav je tradicija,a niti je EU ikada imala strategiju za  BiH“(Gojko Berić,kolumna 23.04.2015).Provođenje njenog plana,poznatoga kao Njemačko-britanska inicijativa,očekuju tipične balkanske smicalice,kao što su neusklađenost stavova i  nekontrolisana potrošnja vremena. A to se neda nadoknaditi. Bosansku državu su uništili  idioti počev od nacionalističkih desničara do lažnih socijaldemokrata. Desničari su nekažnjeno prošli,dok su socijaldemokrati na izborima 2014 bili kažnjeni gubitkom biračkog tijela. I EU ide na ruku kočničarima puta BiH u Članstvo EU,postavljajući nerazumne petnaestogodišnje rokove.

           U novom Vijeću ministara,ima nešto svježe krvi,ali veliko je pitanje hoće li imati snage  da se otrese stranačkih dirigenata koji se protive svakom napretku državne vlasti u BiH. Ovo je fakat, koji je  nepobitan,pošto partijski lideri diriguju stranačkom kadrovskom politikom. Ovu tezu su potvrdila tri kongresa održana jučer (25 aprila 2015 godine),SNSD u Istočnom Sarajevu,HDZ BiH u Mostaru i SSB tri stranke samo su aktuelni predsjednici bili jedini kandidati za reizbor,objektivno u toj situaciji nije bilo izbora nego samo glasanje aklamacijom.Dodik i Čović su ušli u treći mandata,a Radončić u drugi pošto je njegova stranka kasnije osnovana Oligarsi su zaveli strahovladu i ugušili svaku pomisao na unutarpartijsku demokratiju,jer bi svaki protivkandidat bio poražen glasovima „laktaša“ nakon čega bi gubio sve funkcije i pozicije u društvu. Znajući za takav ishod,ljudi nisu željeli ulaziti u takve rizike i izlagati se neprijatnostima. Jučerašnji dan u BiH zaslužuje da se proglasi „Danom trijumfa partijske kvazidemokratije u BiH“.Populizam je  u BiH sveprisutan pod maskom,tako da se ne vidi ni politička ni ideološka borba između političkih stranaka,već isključivo sukobi populizma koji imaju različite predznake,što im služi kao politička platforma borbe za političke pozicije. Tako,da bi sačuvao pozicije na vlasti,predsjednik SNSD  (Dodik M.)se ponaša kao okorjeli protivnik države BiH. Svojom praksom stalno unosi nemir među građane i potencira neslogu i nacionalnu netrpeljivost. Posebno  ovo ističem kao urnek, dok i neki drugi nazovi ih lideri prikriveno podržavaju njegovu politiku,posebno oni čija karijera zavisi od njega. Osnovna   teza Dodikove političke aktivnosti bazira na stavu redukcije državnih ovlaštenja BIH i osamostaljivanja Republike Srbske. Na nedavnom Kongresu je ponovo potencirao utopijsku ideju „Referenduma“, što je protiv Ustavna aktivnost.

      Ovu knjižicu pišem, kao univerzalni priručnik. sa težištem na socijaldemokratiji, jer mi je ona najbliža, a smatram da će svaki čitalac naći slične primjere i u  drugima strankama-partijama u BIH i da će korisno poslužiti  borbi protiv iskrivljavanja demokratsko- političkih principa u  zemlji.

SADRŽAJ:

 1. Uvodne napomene, strana 1.
 2. Žena i politička partija, gender ravnopravnost, strana 4.
 3. Utjecaj tradicije i religije na društveni angažman žena, strana 11.
 4. O važnosti rodne ravnopravnost, strana 15.
 5. Interesno organizovanje žena u političkim partijama-uloga i zadatci, strana 28.
 6. Sigurne kuće, strana 55.
 7. Saradnja interesni asocijacija sa relavantnim stukturama, strana 63.
 8. O samohranim majkama, strana 64.
 9. O fenomenu predrasuda, strana 66.
 10. Tužna sudbina Romkinja, strana 67.
 11. Zakon o ravnipravnosti polova, strana 69.
 12. Multukulturalnost i njeni učinci, strana 72.
 13. Psihološke konponente u poltici, strana 74.
 14. U nekim univerzalnim iskustvima, strana 82.
 15. Socijaldemokratija, strana 84.
 16. O jednakosti, strana 86.
 17. Kratak osvrt na istoriju SDP-a BIH, strana 95.
 18. Društvena marginarizacija žena, strana 98.
 19. Nacifašizam diže glavu, strana 99.
 20. Katastrofalan debakl SDP-a BIH na Izborima 214. Godine, strana 101.

IZVORI:

 1. Dr:ZILKA SPAHIĆ-ŠILJAK: Žene Religija i politika
 2. Program i Statut SDP- BIH.
 3. Dr: Esad Bajtal: Država na čekanju.
 4. Dr: Esad Bajtal: Neofašizam u ETNO FRAKU.
 5. SDP BIH: Socijaldemokrati i sindikati.
 6. Sedmični list DANI: Biće biče ljevica.
 7. Dnevni list „Oslobođenje“ rubrika Kolumne.
 8. Sanja Vlaisavljević
 9. Neven Anđelić: „SDP,- prvih sto godina“…

Advertisements

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s